راهنمایی

راهنمایی

گرامیش دارید و توشه خورید چو پرورده شد تن، روان پرورید
(1/100)
یکی از دعاهای تکرار شونده در شاهنامه آرزوی آبادی و درستی تن است:
کم و بیش ما پاک بر دست توست که روشن روان بادی و تن درست
(5/404)
اما تاکید فردوسی بر «روان» به مراتب بیش از تن است و برای آن مطابق آموزه های اساطیر و آموزه های مذهبی و اسلامی ابعاد گوناگونی در نظر گرفته است. یکی از این ابعاد «جان» است و ان را مربوط به آن جهان انسان می داند.
خردمند و دانا و روشن روان تنش زین جهانست و جان ز آن جهان
(8/118)
جان نیروی زندگی انسان نیروی و عمری به اندازه ی عمر تن دارد. جان ناپایدار است و با مرگ تن از بین می رود. وظیفه ی جان نگه داری نیروی زیستن است و «جان آن که با باد پیوسته، دم آوردن و بردن» (بندهشن، 1378، ص 48)
و در هنگام مرگ «جان به باد» پیوندد (همان، ص 48) به هر حال تن ادمی به جان او زنده است.
چو جانش تنش را نگهبان بود همه زندگانیش آسان بود
بماند بدو رادی و راستی بکوبد در کژی و کاستی
هر آن چیز کان بهره ی تن بود روانش پس از مرگ روشن بود
از این هر دو چیزی نارد دریغ که بهر نیاست گر بهر تیغ
کسی کو بود بر خرد پادشا روان را ندارد به راه هوا
سخن نشنو از مرد افزون منش که با جان روشن بود بد کنش
چو خستو بیاید به دیگر سرای هم ایدر پر از درد ماند به جای
(8/195)
بعد از این مرحله ی نخستین انسان در وجود خود «نیروی درک و حس و حافظه و هوش و قوه ی تشخیص را می یابد. ظاهرا این نیرو پس از مرگ زنده می ماند و به روان می پیوندد. » (بهار، 1386، ص 75)
از آن که بگذریم، دئنا در متون ا وستایی جلب توجه می کند. «دین به همراهی روان، انسان را یاری می نماید تا راه درست را از نادرست بازشنا سد و انسان، ستایشگر نیکی و نکوهنده ی بدی باشد و راه دوزخ و بهشت را از هم باز شناسد. اگر آدمی بر این گوهر درونی خویش دست بیازد، دیگر بدی نخواهد کرد.
پس از در گذشت ا نسان، دین هم چون دختری زیبا و درخشان بر مرد پرهیزکار ظاهر خواهد شد و او را راهنمایی می کند، به سوی بهشت و جایگاه اورمزدی. دین بر ا نسان های پتیاره و بدکار، چون زنی پتیاره و زشت روی در خواهد آمد و کردارش را به او نشان می دهد. سرنوشت نهایی روان را در دین نمایان می کند.» (اکبری مفاخر، 1384، ص 35)
پس از مرگ انسان، در سپیده دم شب سوم، روان مرد پاک دین بوهای خوش احساس می کند و بادی می وزد. در وزش این باد:«دین وی به پیکر دختری به او نمودار می شود، دختری زیبا، درخشان، با بازوان سفید، نیرومند، خشرو، راست بالا، با سینه های بر آمده، نیکو تن، آزاده، شریف نژاد، کالبدش به اندازه ی جمیع زیباترین مخلوقات زیبا، آن گه روان مرد پاک دین به ا و خطاب نموده، بپرسد:
ای دختر جوان ! تو کیستی ؟ تو، ای خوش اندام ترین دخترهایی که من دیده ام. پس از آن دین خود به او پاسخ می دهد: تو ای جوان نیک گفتارِ نیک کردارِ نیک دین، من دین خود تو هستم.» (یشت ها، هادخت نسک، بخش 2، بند 9-11).
فردوسی برای آرزوی دیدار چنین پدیده ای سفارش می کند که:

Share