سبز اندیشان امروز

رابطه کار و تربیت

ـ هادسون و اسپورس (2001) در مقالهای با عنوان «کار نیمه‌وقت و آموزش و پرورش تمام وقت در بریتانیا: ظهور یک برنامه درسی و یک سیاست» که حاصل پژوهش آن‌ها بر روی دانشآموزان 16 تا 19 ساله بوده است اذعان میدارند که از دهه 1990 ادبیات کار نیمه‌وقت به صورت محلی، ملی و بینالمللی رو به رشد گذاشته است. از این رو، برای احراز موفقیت در اقتصاد دانشمحور آینده باید برنامه درسی نیز هم زمان با تغییرات اقتصادی اصلاح گردیده و بهبود پیدا نماید.
ـ نتایج مقاله کورتیس و لوکاس (2001) با عنوان «یک نیاز همزمان: کارفرمایان و دانشجویان تمام وقت» که در رابطه با ماهیت رابطه اشتغال است، نشان میدهد که؛ کارفرمایان خواهان نیروی کار ارزان و قابل‌انعطاف هستند که بتواند چندین کار مانند تصمیم‌گیری، انجام دقیق کار و با مسئولیت‌پذیری بالا را بر عهده بگیرد که این اعمال برای دانشجویان قابل تصور است. اشتغال دانشجویان علاوه بر پول برای آنها مزایای دیگری را نیز فراهم میکند؛ تجربه باارزش کار، فرصت دیدار با مردم و تعاملات اجتماعی و مسئولیت‌پذیری.
ـ والش (2002) در پژوهشی با عنوان «آموزش حرفهها، اینجا نقشی برای یک رویکرد مبتنی بر شایستگی وجود دارد؟» نشان داد که یک برنامه درسی میتواند به گونهای طراحی شود که فارغالتحصیلان را برای کار آماده سازد، تأکیدش بر مهارتهای تفکر انتقادی و حل مسئله باشد، مراحلی را برای یادگیری مادام‌العمر به منظور حفظ مهارتها و دانش به‌روز شده برقرار سازد، رویکردی تلفیقی داشته باشد تا رویکرد سنتی مبتنی بر موضوع، بر نتایج و اعمال قابل‌مشاهده تمرکز داشته باشد.
ـ پاپ (2003) در پژوهش خود تحت عنوان «تحول فرهنگ کار» نشان داد که فرهنگ کار موجب تغییر کیفی در محیط کار و محصولات سازمانی میگردد و بنابراین، توجه به آن موجب تحول در مجموعه سازمان خواهد شد. نگرش مثبت به کار و برخورداری از وجدان کار بالا از جمله باارزش‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده فرهنگ کار محسوب شده و این امر در دستیابی سازمان به بهرهوری و کارایی موثر است. وی در خصوص مؤلفه‌های فرهنگ کار به مواردی نظیر تلاش کاری، ارتقای دانش، آگاهی از اهداف سازمانی و همکاری گروهی اشاره میکند.
ـ زنووسکی و همکاران (2003) در مقالهای با عنوان «احساس درون فردی و مفهوم کار» مدلی از احساس درون فردی و مفهوم کار و چگونگی ساخت این مفهوم در نزد افراد ارائه داده و اذعان داشتند که؛ مفهوم کار و چگونگی ساختن آن نزد افراد گوناگون متفاوت است و با مفهومی که از کار دارند به انجام نقشها و وظایف خود میپردازند.
ـ بوگت (2005) در پژوهشی در هلند به بررسی «اجتماعی شدن وجدان کاری و رشد آن در بین جوانان و میانسالان» پرداخت. نتایج نشان داد که محافظهکاری فرهنگی و سطح تحصیلات، مهمترین پیش بینیکنندههای وجدان کاری هستند.
ـ پری و همکاران (2005) در پژوهش خود تحت عنوان «تجزیه و تحلیل مقایسهای بینالمللی دین و معنویت در کار؛ بررسی کارمندان انگلیسی و کارمندان ایالت متحده آمریکا» نشان دادند که، 79 درصد از کارمندان انگلیسی و 73 درصد از پاسخ‌دهندگان آمریکایی بر این عقیده بودند که برنامههای آموزشی آن‌ها فاقد محتوای دین و معنویت است لذا 75 درصد از پاسخدهندگان معتقد بودند که کارمندان باید دانش خود را در زمینه معنویت از طریق آموزش، افزایش دهند.
ـ فریدمن (2005) در کتاب خود تحت عنوان «جهان مسطح: تاریخچهای از قرن بیست و یکم» معتقد است که آموزش اخلاق و فرهنگ کار دستیابی به اهداف عمومی آموزش و پرورش (آموزش شهروندی، داشتن زندگی مفید، در جامعه و زندگی در اقتصاد رو به افزایش جهانی) را تسهیل میکند. همچنین آموزش فرهنگ کار به افراد نه تنها آن‌ها را در مدیریت صحیح چالشهای زندگی و کار در یک جامعه جهانی متغیر توانمند میکند بلکه سبب تبدیل شدن آن‌ها به رهبران مسئول و پاسخگو در خانواده، جامعه و موقعیت کاری میشود و باعث اشتغال و موفقیت شغلی فرد خواهد شد.
ـ پژوهشی توسط کوپر (2005) تحت عنوان «برنامه آموزشی مبتنی بر اصول سازندهگرایی اجتماعی متمرکز بر توسعه افراد برای دنیای کار آینده» انجام پذیرفت. هدف این پژوهش ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر سازنده گرایی اجتماعی که متمرکز بر پرورش افراد برای دنیای کار آینده میباشد، بود. در این پژوهش مهارتهای مورد نیاز جهت کار در دنیای آینده شناسایی و جهت پرورش آن‌ها به طراحی برنامه آموزشی مبتنی بر اصول سازنده گرایی پرداخته شد و نتایج آن با برنامههای جاری مقایسه گردید نتایج حاصل از پیش آزمون و پس آزمون نشانگر این بود که مهارتهایی از قبیل خلاقیت، خوشتنپذیری، قابلیت سازگاری، پایداری و سبک اجتماعی ارزشگذاری تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد. تفاوتها به ویژه در قابلیت سازگاری، پذیرش خویشتن و خلاقیت معنادارتر میباشد. در واقع نتایج پژوهش حاکی از مناسب نبودن برنامههای درسی حاضر جهت پرورش مهارتهای مورد نیاز بازار کار آینده میباشد.
ـ هاموند (2006) در مقاله خود تحت عنوان «اثرات کار بر روی موفقیت تحصیلی دانشجویان» اشاره میکند که؛ کار پاره‌وقت خصوصاً کارهای مرتبط با دانشگاه و رشته تحصیلی برای دانشجویان بسیار مفید خواهد بود و مهارت‌های لازم و موثر برای کار کردن در محیط جامعه را به آنها ارائه میدهد. با این حال دانشجویان باید نسبت به ساعات کار کردن محتاط باشند چرا که میزان ساعات کار با میزان موفقیت تحصیلی آنها رابطهای معکوس دارد.
ـ نیکسون و دری (2011) در مقالهای با عنوان «دنیای کار و تجارب برنامه درسی دانشآموزان» اذعان میدارند که؛ دنیای کار به شدت در حال تغییر است و برای پرورش دانشآموزان و دانشجویانی که در دنیای آینده کار متکی به خود، کارآمد، باقدرت کار بالا و منتقد باید برنامه درسی آن‌ها را غنی نمود و مهارت‌های لازم برای پرورش چنین افرادی را باید در برنامه‌های آموزشی آنان گنجانید. درحالی‌که در برنامه درسی کنونی آنان مطالبی است که برای دنیای کار آینده آنها مناسب نمیباشد و آن‌ها را آماده نمیکند.
ـ کنزویک (2012) در مقاله خود با عنوان «کار اجتماعی دانشآموزان و ارزشهای کار» به بررسی ارزش کار در بین دانشآموزان پرداخته است. یافتههای این مقاله نشان میدهد که 1ـ ارزش کار در فرایند جامعه‌پذیری و موقعیت نظام ارزشی فرد، نسبتاً باثبات است. 2ـ ارزش‌ها بخش ذاتی از کار اجتماعی به شمار میروند.3ـ دانشآموزان رشتههای حرفهای خود را طبق نظام ارزشی خود انتخاب میکنند.
ـ نتایج پژوهش طولی آپادیایا و سالملا آرو (2013) با عنوان «تعامل و ارتباط خط سیر مطالعات و کار از دوران متوسطه تا آموزش عالی» چهار گروه مسیر پنهان از تعامل مطالعه و کار را نشان داد: افزایش زیاد (72٪)، افزایش کم (14٪)، کاهش زیاد (9٪)، و ثبات کم (5٪). تأثیر زیاد والدین و عزت نفس بالا در میان نوجوانان 16 ساله به عنوان عاملهای افزایش مشارکت در مطالعات و کار در طول گذر به کار و یا آموزش عالی در اوایل دوران بلوغ آشکار شدند. علاوه بر این، سطح پایینتری از تأثیر والدین منجر به کاهش تعاملهای بعدی گردید.
ـ اسکلند و دهلی (2013) در مقاله‌ای با عنوان «تخصصی سازی کار اجتماعی بینالمللی: دین به عنوان یک عامل مرتبط» نشان دادند که چگونه اعمال مذهبی مردم میتواند به عنوان یک منبع در کار اجتماعی بینالمللی باشد. در این مقاله در رابطه با جوامع پیش از مدرنیته، مدرن و پست‌مدرن بحث شده است. مقاله به شرح فعالیتهای مذهبی در دو مورد مختلف و مربوط به کار اجتماعی بینالمللی میپردازد و آمده است که از دیدگاه پست‌مدرن، کار اجتماعی بینالمللی از آغاز سودمند است و دین را به عنوان یک عامل متنی میبیند. هم چنین آن‌ها به فقدان دین و اعمال دینی در رابطه با کار اجتماعی بینالمللی در کتابهای درسی اشاره میکنند و میگویند ممکن است این فقدان حاصل عدم تمایز بین قبول دین و پذیرش آن باشد.
ـ نیومن و همکارانش(2014) در مقالهای تحت عنوان “روزانه سخت کار کردن، کار، رفت‌وآمد، و تأثیر آنها بر مشارکت سیاسی” اذعان میدارند که؛ زمان کار روزانه افراد و زمان رفت‌وآمد آنها تأثیر مستقیم بر مشارکت سیاسی آنها دارد. پارامتر نخست یعنی میزان کار روزانه افراد تأثیر مثبت بر میزان مشارکت سیاسی افراد داشته و زمان رفت‌وآمد تأثیری منفی بر مشارکت افراد در زمینه سیاسی میگذارد.
2-6. جمع‌بندی و چارچوب مفهومی
چهارچوب نظری این پژوهش بر پایه چهار مفهوم ماهیت کار، پیامد کار، رابطه کار و تربیت و اهداف دوره متوسطه شکل گرفته است.
کار در تعالیم دینی جایگاهی بس رفیع دارد تا آنجا که یکی از شرایط اساسی سعادت دنیا و آخرت انسان قلمداد شده است. کار در اسلام برخلاف تعریف رایج در غرب، فقط برای پر کردن شکم و تأمین نیازهای دنیوی و فردی نیست؛ بلکه نردبان مناسبی برای رسیدن به رضای الهی و بهشت ابدی است. به همین دلیل، شاهد کار طاقتفرسای ائمه اطهار (علیهم السلام) از جمله امام علی (ع) در عرصه زندگی اجتماعی هستیم. ایشان در زمان حکومت خود همانند مردم عادی به کار و فعالیت پرداخته و مردم را به کار تشویق کرده و اصول اخلاقی آن را نیز گوشزده مینمودند.
از دیدگاه حضرت علی (ع)، در صورتی که کار و تلاش با رعایت آداب و شرایط اسلامی انجام گیرد بالاترین عبادت به شمار آمده تا جایی که با جهاد در راه خدا برابری میکند. آگاهی و دانش، برنامهریزی و نظم، تعهد و مسئولیتپذیری، تناسب کار با شخص، داشتن وجدان کار، توجه به خدا و اصول اخلاقی از جمله آداب و شرایط اصلی برای انجام کار به حساب میآیند.