رابطه مثبت و معنی دار

رابطه مثبت و معنی دار

در این فصل حاصل کار پژوهش ارائه می شود. در اینجا پژوهشگر آنچه را که در فصل قبل بدست آورد با تئوریها و یافته های پیشین (که در فصل دوم به آن اشاره شد) ترکیب کرده و مورد بحث قرار می دهد و به صراحت بیان کند که:
یافته هایش تا چه حد با پایه های نظری و یافته های دیگران هماهنگ است؟
محدودیت های پژوهش چه بوده است و نتایج مطالعه را تا چه حد می توان به جامعه تعمیم داد؟
آیا این نتایج می تواند حاصل تعامل فقط این متغیر پژوهشگر باید بدون تعصب پیشداوری نسبت به یک موقعیت خاص توصیه ها و پیشنهادهای لازم را مطرح نماید و در ضمن شماره اشاره محدودیت های پژوهش و امکان یا عدم امکان تعمیم نتایج باید بتواند برای رفع مشکلات و موانع و محدودیتهای پژوهش راه های مناسب پیشنهاد و راه را برای پژوهش های آینده هموار سازد.
توصیف روش ها (بیان نتایج به تفکیک فرضیه ها):
با توجه به آنچه در فصل های پیشین گفته شده است و با استفاده از تحلیل آماری فصل چهارم نتایج زیر از فرضیه ها حاصل آمده است که به این قرارند:
اولاً تعداد پاسخ گویان به پرسش نامه ها را به طور مساوی 50 درصد مرد و 50 درصد زن تشکیل می دهند.
دوماً 67 درصد از والدین پاسخگویان دارای تحصیلات پایین و 33 درصد نیز دارای تحصیلات بالا می باشند.
سوماً 25 درصد از پاسخگویان معدلشان در حد پایین و 75 درصد نیز در حد بالا می باشد که از این متغیر برای پیشرفت تحصیلی استفاده شده است.
بر طبق موارد گفته شده با استفاده از آزمون t فرضیه اول ما مبتنی بر اینکه:
فرضیه 1: بین عزت نفس دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد رد می شود. زیرا با توجه به اینکه در جدول آزمون t مقدار p – value از 5% بیشتر می باشد در نتیجه به احتمال 95 درصد فرض صفر تایید می شود و نتیجه می گیریم که بین عزت نفس دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود ندارد.
در فرضیه 2: بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد.
در جدول آزمون کای – 2 مشاهده می شود که مقدار p-value از 5% کمتر می باشد بنابراین با احتمال 95 درصد فرض صفر رد می شود و فرضیه تحقیق تایید می شود که بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد.
فرضیه 3: بین عزت نفس بالای دانشجویان و میزان تحصیلات والدین آنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
با توجه به اینکه در جدول آزمون t مقدار p-value از 5% بیشتر می باشد در نتیجه با احتمال 95 درصد فرض صفر تایید می شود و فرض تحقیق رد می شود و نتیجه می گیریم که بین عزت نفس بالای دانشجویان و میزان تحصیلات والدین آنان رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد.
فرض 4: بین پیشرفت تحصیلی و میزان تحصیلات والدین در دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
در جدول آزمون کای – 2 مشاهده می شود که مقدار p-value از 5% کمتر می باشد بنابراین فرض صفر رد می شود و فرضیه تحقیق تایید می شود و نتیجه می گیریم که: بین پیشرفت تحصیلی و میزان تحصیلات والدین در دانشجویان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.
فرضیه 5: بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.
با توجه به اینکه در جدول آزمون t مقدار p-value از 5% بیشتر می باشد در نتیجه با احتمال 95 درصد فرض تحقیق رد می شود و نتیجه می گیریم که:
بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط مثبت و معنی داری وجود ندارد.
فرضیه 6: با توجه به اینکه بدست آمده (5%) از ضریب همبستگی جدول (2%) کوچکتر است لذا قضاوت می شود که رابطه همبستگی ضعیف و معکوس بین میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان وجود دارد.
بک در تحلیل نمرات افسردگی این تحلیل را دارد اگر فرد در هر گروه (31 سوال) از سوالات 3 نمره بدست آورد شامل موارد ذیل است:
1. غمگینی 2. بدبینی 3. احساس شکست 4. نارضایتی 5. احساس گناه
6. انتظار تنبیه شده 7. گریه کردن ها 8. تحریک پذیری 9. انزوای اجتماعی
10. بی تصمیمی 11. بی اشتهایی 12. خستگی پذیری 13. اشتغال ذهنی درباره بدن 14. افت تمایلات جنسی.

Share