رابطه بین فناوری اطلاعات و مدیریت دانش با مهندسی مجدد فرایندها

رابطه بین فناوری اطلاعات و مدیریت دانش با مهندسی مجدد فرایندها

در این بخش به بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و مدیریت دانش با مهندسی مجدد فرایندها پرداخته می شود. ابتدا رابطه بین فن‌آوری اطلاعات و مهندسی مجدد فرآیندها و سپس رابطه بین  مدیریت دانش و مهندسی مجدد فرآیندها ارائه می گردد.

2-4 -1- فن‌آوری اطلاعات و مهندسی مجدد فرآیندها

همر و چمپی(1993) اعتقاد دارند که تکنولوژی اطلاعات جزء مکمل مهندسی مجدد و بعنوان محرک آن است به طوری که مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار را پشتیبانی کند و فرایندهای کسب و کار باید بر حسب توانایی های فناوری اطلاعات طراحی شده باشد. برادبنت، وایل و اس تی کلایر(1999) بیان می کنند که فناوری اطلاعات نقش مهمی را بعنوان محرک یا محدود کننده مهندسی مجدد فرایندها ایفا می کند.

همچنین اگر زیرساختارهای فن آوری اطلاعات در سازمان ناکافی و غیر منعطف باشد، فناوری اطلاعات مانع مهندسی مجدد خواهد شد. نقش فناوری اطلاعات موجب خودکار شدن فرآیند کار خواهد شد که منافع اقتصادی آن احتمالا حداقل خواهد بود. نقش فن آوری اطلاعات در مهندسی مجدد خودکار کردن کسب و کار نمی باشد(chio,song,2003).

بیشترین کاربرد فناوری اطلاعات در فرایندهای کسب و کار، فقط به راه حل هائی که ارائه می دهد نیست بلکه به سوالاتی است که آن مطرح می سازد. این پرسشها به سازمان کمک می کند تا نقاط قوت خود را شناسایی نموده و به مزیت های رقابتی دست یابد. فناوری اطلاعات کمک می کند، سازمان به اهداف استراتژیک و سایر اهداف خود دست یابد و بهبود قابل توجهی در بهره وری خود ایجاد نماید.

بیشتر مدیران اجرایی و سرپرستان می دانند چگونه استقرایی فکر کنند. یعنی در تعریف مسئله یا مسائل و سپس جستجو و ارزشیابی راه حل های گوناگون برای آنان مهارت دارند اما کاربرد فناوری اطلاعات در طرح ریزی دوباره کسب و کار مستلزم تفکر قیاسی است. یعنی نخست توانایی شناخت یک راه حل قوی و سپس جستجوی مسائلی که ممکن است فناوری اطلاعات حل نماید، مسائلی که شرکت احتمالا نمی داند که دارد. (جعفری،1385)

در حقیقت قدرت فن آوری اطلاعات در آن نیست که باعث شود فرایندهای قدیمی بهتر عمل کنند، بلکه در آن است که سازمان ها را قادر سازد تا قوانین کهنه را شکسته و راههای تازه ای را برای کارکردن به وجود آورند-یعنی مهندسی مجدد کنند. (همرو چمپی1994).

توانمندیهای فناوری اطلاعات در جدول (2-6) فهرست شده است.

جدول2-6 : توانمندی های IT در مهندسی مجدد (نوری، 1384)

توانایی IT تاثیرات سازمانی
مبادلات IT می تواند فرایندهای کسب و کار بدون ساختار را به صورت مبادلات استاندارد تغییر شکل دهد.
جغرافیایی IT می تواند اطلاعات را به سرعت و به سهولت در فواصل طولانی منتقل کند و فرایندهای کسب وکار را از مناطق و محلات مستقل نماید.
اتوماسیون IT می تواند نیروی انسانی را در برخی فرایندها کاهش دهد.
اطلاعاتی IT می تواند حجم وسیعی از اطلاعات جزئی را در فرآیندهای کسب و کار منتشر کند
تحلیلی IT می تواند شیوه های تحلیلی پیچیده را برای به نتیجه رسیدن یک فرایند ارائه دهند.
توالی IT می تواند تغییراتی را در توالی وظایف فرآیند بوجود آورد به طوریکه اجازه می دهد چندین وظیفه همزمان با هم انجام شوند.
مدیریت دانش IT  باعث می شود جمع آوری و انتشار دانش و تخصص فرآیند را بهبود دهد.
پیگیری IT باعث می شود پست ها، ورودی ها و خروجی ها پیگیری شود.
کاهش واسطه ها IT باعث می شود دو جرء فرایند را بدون نیاز به واسطه های ارتباطی دیگر مرتبط کرد.

 

مزیت اصلی فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد به قدرت در هم ریختن[1] آن بستگی دارد. فناوری اطلاعات قدرت درهم شکستن اطلاعات را دارد. می تواند باعث شود افراد به تفکر قیاسی بپردازند و برای سازمان مزیت رقابتی به دست آورد. این شرکت قوانین موجود را از بین برد و فروش کتاب را از طریق فروشگاههای فیزیکی متوقف و فروش از طریق اینترنت را جایگزین آن ساخت. در حقیقت آمازون شیوه کسب و کار خود را به طور کامل تغیییر داد و همه قوانین را درهم شکست. (زرگر،1382)

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR) و فن‌آوری اطلاعات (IT)، همکاران بسیار نزدیکی هستند اگرچه از ارتباط بین این دو هنوز بطور کامل بهره‌برداری نشده است. سازمانهایی که از فن‌آوری اطلاعات برای مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کارشان استفاده نموده‌اند، از مزایای فراوانی بهر‌ه‌مند شده‌اند. آنچه در پی می آید، گفتارهایی را درباره تحلیل فرآیند و مهندسی مجدد و ارتباط آن با فن آوری اطلاعات ارائه می‌نماید(همر و چمپی،1994).

 [1] . Disruptive

                                                    .