دیوان کیفری بین المللی

دیوان کیفری بین المللی

موسوی،فضل الله و میرمحمدی،معصومه؛اصول کلی حقوق؛عامل پویایی حقوق بین الملل کیفری،فصلنامه حقوق اسلامی،زمستان 1390،شماره 31،ص69.
موسی زاده،رضا؛گلریز،هادی،ایالات متحده آمریکا و دیوان کیفری بین المللی:دغدغه های حقوقی یا حفظ منافع ملی،فصلنامه سیاست خارجی،سال بیست و هفتم ،شماره 2،تابستان 1392،ص297.
مهاجرانی،میر سعید؛معرفی موسسه کنترل تسلیحات و خلع سلاح،فصلنامه سیاست دفاعی،پاییز و زمستان 1381،شماره 40 و 41،ص198.
مهدی زاده،اکبر؛به کارگیری قدرت نرم در سیاست خارجی چین در آسیای مرکزی،فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز،شماره 75،پاییز 1390،ص96.
میرعباسی،سید باقر؛عزیزی،ناصر؛به سوی تعادل بین حقوق بشردوستانه و ملاحظات نظامی با تاملی برکنوانسیون سلاح های متعارف و پروتکل های ضمیمه آن،فصلنامه دیدگاه های حقوقی قضایی،بهار و تابستان 1389،شماره 49 و 50،ص93.
میر عباسی،سید باقر و ایزدی،علی؛فراوانی دادگاه ها و دیوان های بین المللی؛قابلیت و امکان تعارض،فصلنامه حقوق دانشگاه تهران،دوره 43،شماره 4،زمستان 1392،صص 217-218.
میرمحمدی؛سید مصطفی؛اصول کلی حقوقی در حقوق بین الملل و حقوق اسلام:همخوانی ملل متمدن و ملل متدین،چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب جامعه بین المللی و حقوق بین الملل در قرن بیست و یکم،موسسه مطالعات حقوقی شهر دانش،چاپ اول،1392،صص 795-796.
نجفی اسفادمرتضی؛خوری،حامد؛تاثیر بهره برداری اولیه بر بازتعیین سهم کشورها از منابع طبیعی فرامرزی،مجله حقوقی بین المللی،شماره 47،1392،ص91.
نژندی منش،حبیب الله و الیاسی قهفرخی،زهرا؛جنایت ترور در رویه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق،فصلنامه حقوق و مصلحت،سال اول،شماره چهارم،پاییز 1388،ص124.
نظری نژاد،محمد رضا؛دفاع مشروع فردی در جنایت تجاوز ارضی،فصلنامه مطالعات حقوقی،پاییز و زمستان 1389،شماره 3،ص166.
نقیب زاده،احمد؛بازاندیشی امپریالیسم در روابط بین الملل،فصلنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،زمستان 1374،شماره 34،ص144.
نگهداری،عوض؛جنگ،غیرنظامیان و حقوق بشردوستانه در اسلام،ماهنامه معرفت،مهر 1386،شماره 118،ص34.
نمامیان،پیمان؛حقوق بین الملل کیفری: چالش ها،هنجارها و راهبردهای مبارزه با تروریسم،انتشارات مجد،چاپ اول،1391،صص 53-54.
نمامیان،پیمان؛بررسی دلایل جرم انگاری تروریسم در اسناد بین المللی،فصلنامه حقوق و مصلحت،سال اول،شماره چهارم،پاییز 1388،ص142.
نمامیان،پیمان؛صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به تروریسم،فصلنامه مطالعات راهبردی،دوره 14،شماره 51،بهار 1390،ص59.
نوریان،اردشیر؛منازعه و همکاری در روابط بین الملل:نقش قدرت در حفظ صلح و امنیت جهانی،فصلنامه سیاست خارجی،بهار 1388،شماره 88،ص223.
نوع پرست،زهرا؛مین های ضد نفر با نگرشی بر مشکلات فراروی جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه سیاست خارجی،پاییز 1379،شماره 55،ص786.
نیکزاد،عباس؛دفاع از حریم امامت و مهدویت،فصلنامه رواق اندیشه،شماره 50،
نیکویی،مجید؛رویکرد انتقادی به حقوق بشر بین الملل در پرتو نظریه ی عدالت جهانی جان رالز،مجله حقوقی دادگستری،شماره 79،پاییز 1391،ص126.
ودوو،،اولویه؛حفاظت از قربانی های در گیری های مسلحانه تحت لوای حقوق اسلامی و حقوق بشردوستانه بین المللی،سحنرانی در همایش 2006 قم با موضوع اسلام و حقوق بشردوستانه،چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه،2006،ص25.
هدایتی،محمد؛مهدویت در تفسیر آیات اسراء،فصلنامه مطالعات تفسیری،سال چهارم،بهار 1392،شماره 13،ص94.
هرسیچ،حسین؛تویسرکانی،مجتبی و جعفری،لیلا؛ژئوپلتیک قدرت نرم ایران،پژوهشنامه علوم سیاسی،بهار 1388،شماره 14،ص226.

Share