دیوان کیفری بین المللی

دیوان کیفری بین المللی

عسگرخانی،ابومحمد؛تغییر ساختار سازمان ملل متحد و رژیم امنیت دسته جمعی ،ماهنامه رویدادها و تحلیل ها،آذر و دی 1377،شماره 121،ص33.
موسی زاده،رضا؛گلریز،هادی،ایالات متحده آمریکا و دیوان کیفری بین المللی:دغدغه های حقوقی یا حفظ منافع ملی،فصلنامه سیاست خارجی،سال بیست و هفتم ،شماره 2،تابستان 1392،ص297.
اعظمی،نبی الله؛ناتو،سیستم امنیت دسته جمعی و تحولات آن پس از جنگ سرد،فصلنامه سیاست خارجی،پاییز 1381،شماره 63،ص751.
عباسی اشلقی،مجید؛مطالعات بین الملل:تحلیل امنیت در پارادایم های حاکم بر روابط بین الملل،فصلنامه مطالعات راهبردی،پاییز 1383،شماره 25،ص532.
مهدی زاده،اکبر؛به کارگیری قدرت نرم در سیاست خارجی چین در آسیای مرکزی،فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز،شماره 75،پاییز 1390،ص96.
عباسی،مجید؛قیاسی،امیر؛باباجانی پور،زهرا،راهبرد اتحاد پیرامونی رژیم صهیونیستی و نظریه موازنه تهدید در روابط بین الملل،فصلنامه سیاست خارجی،سال بیست و هفتم،شماره یک،بهار 1392،ص177.
همان،صص 177-178.
منافع ملی حیاتی مفهومی پیچیده و دارای تعاریف مختلف است؛عدم اتفاق نظر بر روی منافع ملی به رغم کاربرد و استفاده بسیار آن در متون داخلی و خارجی سبب گردیده تعاریف مختلفی نسبت به این مفهوم ارائه شود.به تبع ساختار دولت گرا،به تعداد دولت ها تعریف منافع ملی حیاتی داریم.هر کشوری بنا به موقعیت و شرایط خود تعبیر خاصی از آن ارائه می دهد.اما آن چه که اندیشمندان مختلف پیرامون آن اجماع دارند این اصل است که منافع ملی حیاتی دارای ابعاد اقتصادی،سیاسی و اجتماعی می باشد.در درجه نخست،حیاتی ترین نیازهای یک دولت،حفظ تمامیت ارضی و بقای یک ملت،امنیت و حاکمیت ملی،استقلال سیاسی ،رفاه اقتصادی ،حفظ و افزایش قدرت ،اعتبار و پرستیژ در برابر ملل و کشورهای دیگر را در برمی گیرد. هم چنین،منافع ملی حیاتی از آغاز تشکیل دولت-ملت و به ویژه طی دهه های اخیر از جانب نظریه پردازان ،محققان و تحلیل گران به منظور بررسی مقاصد،اهداف و الگوهای رفتاری سیاست خارجی کشورها در صحنه بین المللی و در ارتباط با دیگر کشورها و بازیگران عرصه روابط بین الملل به کار گرفته شده است . در همین راستا،هدف ها و انگیزه های اصلی رفتار کشورها در صحنه بین المللی را می توان منافع ملی نام برد.برای اطلاعات بیشتر در این مورد ن.ک به: پیری،حیدر؛ منافع ملی حیاتی در حقوق بین الملل با تاکید بر رویه های قضایی بین المللی،تهران،دانشگاه تربیت مدرس، 1390،ص41.
پوراسماعیلی،علیرضا؛شیروی،عبدالحسین،امنیت ملی در حقوق سرمایه گذار خارجی،فصلنامه حقوق دانشگاه تهران،دوره 43،شماره 3،پاییز 1392،ص34.
پوراسماعیلی،علیرضا؛شیروی،عبدالحسین،پیشین،ص 36.
برای اطلاعات بیشتر در مورد منافع حیاتی دولت ها در امنیت ملی ن.ک به :شریفی طرازکوهی،حسین و پیری،حیدر؛منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،سال چهاردهم،شماره 38،پاییز و زمستان 1391،ص15.
یزدان فام،محمود؛دولت های شکننده و امنیت انسانی،فصلنامه مطالعات راهبردی،سال دوازدهم،شماره چهارم،زمستان 1388،ص6.
کیوان حسینی،اصغر؛ زارعی هدک،معصومه؛یازدهم سپتامبر و تبدیل((تهدید ایران)) به تهدیدی وجودی برای اسراییل و لابی مدافع آن،پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل،سال اول،شماره یک،پاییز و زمستان 1391،صص 115-116.
سواری،حسن؛پیری،حیدر؛منافع ملی حیاتی دولت ها در پرتو معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات،فصلنامه روابط خارجی،پاییز 1391،شماره 15،ص244.
Doyle, Michael W and Luck, Edward C. ,’’ International Law and Organization: Closing the Compliance Gap’’, Rowman & Littlefield,2004,p210.
اهلسون،توماس؛محدودیت های انتقال جنگ افزار و امنیت ملی جهان سوم/گروه امنیت ملی،فصلنامه سیاست دفاعی،بهار 1377،شماره 22،ص172.
Aubin, Yann and Idiart, Arnaud,’’ Export Control Law and Regulations Handbook: A Practical Guide to Military and Dual-use Goods Trade Restrictions and Compliance’’, Kluwer Law International, 2011,p45.
کریمی مله،علی؛الگوی مردم سالاری دینی و امنیت ملی،فصلنامه مطالعات راهبردی،دوره 16،شماره 61،پاییز 1392،ص40.
پوراحمدی،حسین؛قنبری مزیدی،مقداد؛عوامل بحران کارکرد در سازمان ملل متحد،فصلنامه سیاست خارجی،سال بیست و هفتم،شماره یک،بهار 1392،ص231.
قنبرلو؛عبدالله؛اقتصاد لیبرال و مسئله جنگ و صلح در روابط بین الملل،دو فصلنامه اقتصاد تطبیقی،بهار و تابستان 1390،شماره یک،ص175.
نقیب زاده،احمد؛بازاندیشی امپریالیسم در روابط بین الملل،فصلنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،زمستان 1374،شماره 34،ص144.
نقیب زاده،احمد؛پیشین،ص 153.
اسمیت،استیو؛ بیلیس،جان؛جهانی شدن سیاست:روابط بین الملل در عصر نوین،ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران،انتشارات ابرار معاصر،1383،صص 390-397.
خرازی،کمال؛تحولات مربوط به سیستم امنیت دسته جمعی در دوره بعد از جنگ سرد،مجله تحقیقات حقوقی،شماره 15،اردیبهشت 1373،ص203.
Johnson,Howard C and Niemeyer,Gerhart,’’Collective Security:The Validity of an Ideal’’,International Organization Journal 8(1954),pp19-20.
Self Help

Share