دیوان بین المللی کیفری

دیوان بین المللی کیفری

بند اول:پیروزی شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی………………………………………………..344
بند دوم:پیروزی حکومت بر شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی……………………………..345
مبحث چهارم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری……………………………………………………………………………………………………………….346
گفتار اول:نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف……………………………………………………………………………………………………………………………….347
بند اول:سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل). و کاربرد تسلیحات متعارف………………347
بند دوم:دیوان بین المللی کیفری و کاربرد تسلیحات متعارف………………………………………..349
بند سوم:دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و کاربرد تسلیحات متعارف……..351
بند چهارم:دیوان بین المللی کیفری برای رواندا و کاربرد تسلیحات متعارف…………………..354
گفتار دوم:ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف………………………355
بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی…………………………………………355
بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی………………………………………………………356
بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت…………………………………………….359
بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت نسل کشی…………………………………………..360
بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تروریستی……………………………………………..362
گفتار سوم:علل موجهه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف……365
بند اول:دفاع مشروع…………………………………………………………………………………………………366
بند دوم:اجرای اوامر آمر قانونی………………………………………………………………………………..367
بند سوم:اضطرار………………………………………………………………………………………………………368
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………..370
فصل پنجم: ارزیابی چالش ها و خلاء ها و راهکارها در کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین الملل ………………………………………………………………..371
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….372
مبحث اول:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای بهتر الزامات روابط بین الملل در کاربرد تسلیحات متعارف…………………………………………………………………………………………………….374
گفتار اول:وجود دولت های ناتوان و معضل کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف………..374

Share