رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

روبرت هیکوک،مایکل؛نوسازی نظامی و استراتژی ترکیه برای آینده،ترجمه مرتضی شمس،فصلنامه سیاست دفاعی،پاییز و زمستان 1379،شماره 32 و 33،ص130 محمدی نجم،سید حسین؛ عزیزی بساطی،مجتبی؛مداخله نظامی:گره گشای سیاست خارجی آمریکا(با نگاهی به ایران)،مجله سیاست دفاعی،سال بیست و یکم،شماره 83،تابستان 1392،ص39.
رییسی،لیلا،؛شهریاری،عبدالنعیم؛شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی و حقوق بشردوستانه:جایگاه و مسئولیت،فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی،شماره شانزدهم،پاییز 1392،ص
زرنشان،شهرام؛شکل گیری قاعده عرفی در حقوق بین الملل:ارزیابی امکان نقش آفرینی بازیگران غیردولتی،مجله حقوقی بین المللی،شماره 47،1392،ص74.
زمانی،سید قاسم؛حقوق قراردادی و تدوین قواعد عرفی در رویه دیوان بین الملل دادگستری با تاکید بر قضیه نیکاراگوئه،مجله حقوقی بین المللی،بهار 1375،شماره 20،ص262.
زمانی،سید قاسم؛رفیعی،سید رضا؛کاربرد سلاح های حاوی اورانیوم ضعیف شده از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی،مجله حقوقی بین المللی،شماره 49،پاییز-زمستان 1392،ص39.
زمانی،سید قاسم؛پیری،حیدر؛کارکرد منافع ملی حیاتی در حوزه های انسانی حقوق بین الملل:حقوق بشردوستانه،مجله حقوقی دادگستری،شماره 79،پاییز 1391،صص 40-41.
زنجانی،عمید؛سخنرانی افتتاحیه همایش سال 2006 قم با موضوع ((اسلام و حقوق بشردوستانه))،چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه،مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی با همکاری نشر میزان،چاپ اول،پاییز 1392،تهران،ص27.
زهرانی،مصطفی؛دولت خواه،زهرا؛مقایسه تحریم های اعمال شده علیه ایران و کره شمالی در شورای امنیت،فصلنامه راهبرد،تابستان 1389،شماره 55،صص143-144.
سادات میدانی،سید حسین؛نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری:محکومیت قضایی اسراییل،فصلنامه سیاست خارجی،پاییز 1383،شماره 71،ص652.
ساعد وکیل،امیر؛مجمع عمومی سازمان ملل متحد:پیشگام نهضت همکاری بین المللی تا مسئولیت حمایت،چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب جامعه بین المللی و حقوق بین الملل در قرن بیست و یکم،موسسه مطالعات حقوقی شهر دانش،چاپ اول،1392،ص339.
ساعد،نادر؛بازپژوهی جنگ تحمیلی و قطعنامه 598 شورای امنیت در پرتو موازین حقوق بین الملل،فصلنامه سیاست دفاعی،تابستان 1383،شماره 47،
ساعد،نادر؛خلع سلاح و کنترل تسلیحات کشتار جمعی پس از یازده سپتامبر : همکاری بین المللی یا یکجانبه گرایی؟،فصلنامه سیاست دفاعی،بهار و تابستان 1381،شماره 38 و 39،ص144.
ساعد،نادر؛فرآیند خلع سلاح و کنترل تسلیحات در حقوق بین الملل منشور:از نظر تا عمل،فصلنامه حقوق دانشگاه تهران،پاییز 1383،شماره 65،ص60.
ساعد،نادر؛دفاع غیرنظامی و ارزیابی کار ویژه بسیج در پرتو آموزه های حقوق بین الملل بشردوستانه،مطالعات راهبردی بسیج،بهار 1383،شماره 22،ص2
ستوده آرانی،محمد؛انقلاب اسلامی و نظریه پردازی در روابط بین الملل،فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی،تابستان 1386،شماره 34،ص147.
سلطانی، علی محمد ، قاضی نوری ،سید سپهر ،دفتر همکاری های فن اوری ریاست جمهوری، ((به کارگیری ماتریس TOWS در استخراج استراتژی های ملی نانو تکنولوژی در ایران))،چاپ شده در مجموعه مقاله های همایش علمی-کاربردی نانو تکنولوژی، انقلاب صنعتی آینده ،جلد اول،مجموعه مقاله های بخش سیاست گذاری، علوم پایه،نانوتیوب،علوم زیستی،تهران،1380،انتشارات پژوهه،ص 1.
سنجابی،علی رضا؛نظریه امنیت دسته جمعی،مجله کنترولر،بهار و تابستان 1379،شماره 9 و 10،ص36.
سواری،حسن؛پیری،حیدر؛منافع ملی حیاتی دولت ها در پرتو معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات،فصلنامه روابط خارجی،پاییز 1391،شماره 15،ص244.
شافع،میر شهبیز،رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح های هسته ای،فصلنامه حقوق دانشگاه تهران،پاییز 1377،شماره 41،ص135.
شاکری خوئی،احسان؛رویارویی فرهنگی و قدرت نرم در مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا،فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی،بهار 1392،سال دهم،شماره 32،ص174.
شجاع،جواد؛درآمدی برکاربردهای نظامی فناوری نانو از نگاه حق بر زندگی در صلح،مجله حقوقی بین المللی،بهار و تابستان 1388،شماره 40،ص237.
شرف الدین،سید حسین، قدرت نرم آمریکا و ایران،فصلنامه علوم سیاسی،سال هشتم،شماره 31،پاییز 1384؛

مطلب مشابه :  پیامبر اسلام(ص)

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید