رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

26- ذو العین ، پرویز ، مبانی حقوق بین الملل عمومی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، وزارت امور خارجه، 1383.
27 – ذوقی، ایرج، نفت ایران، تهران: شرکت انتشاراتی پاژنگ، 1376. 28- سادات میدانی، سید حسن، دادرسی های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری، ادله اثبات دعوی، چاپ اول، تهران؛ نشر جنگل، 1388.
29 – سحابی، فریدون، زمین شناسی نفت، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1386.
30- شرکت ملی نفت ایران، تاریخچه و قراردادهای نفتی ایران، تهران: انتشارات شرکت ملی نفت ایران، 1344.
31- صفدری ، محمد، حقوق بین الملل عمومی ، جلد یک انتشارات دانشگاه تهران ،تهران: 1346ص167.
32- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، دوره سه جلدی، جلد سوم، انتشارات امیرکبیر، تهران: 1365.
33- کاتوزیان ناصر،حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها ،جلد اول-چاپ اول، تهران: انتشارات بهشر،1346.
34- کاشانی ،جواد،منابع نفت وگاز مشترک از منظر حقوق بین الملل، تهران :موسسه مطالعات و پزوهشهای حقوقی شهر دانش ، 1389.
35- کاشانی، سید صادق، توسعه میادین نفت و گاز: ساختارها و رویکردهای اجرای پروژه، تهران:مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1388.
36- کلا یو، ام، اشتیموف، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه دکتر بهروز اخلاقی، جلد اول ، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، 1378.
37- کلییار،کلود آلبرد، نهادهای روابط بین الملل، ترجمه و تحقیق هدایت اله فلسفی ،تهران: نشر نو ،1368.
38- کمسیون اقتصادی اروپا، قراردادهای بین المللی با ی بک، ج3، ترجمه حمیدرضا اشراف زاده، تهران: مؤسسه مطالعات و پزوهشهای بازرگانی، چاپ اول 1372.
39- گنجی، منوچهر، حقوق بین الملل عمومی ،جلد یک، انتشارات دانشگاه تهران ، 1348.
40- عندلیب، مجید، سیر وقایع و تحولات مربوط به نفت پس از جنگ جهانی دوم، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال 1347.
41- مبصر، داریوش، کالبد شکافی سرمایه گذاری های صنعت نفت، تهران: نشرکویر، 1374.
42-محبی، محسن، مباحثی از حقوق نفت وگاز در پر تو رویه داوری بین المللی ، تهران،نشر دانش 1386.
43- فیوضی،رضا، مسئولیت بین الملی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1379 .
44- مستقیمی، بهرام، طارم سری، مسعود، مسئولیت بین المللی دولت با توجه تجاوز ایران به عراق، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1377.
45- مقتدر،هوشنگ،حقوق بین الملل عمومی ، تهران:مرکز چاپ و انتشارات و وزارت امور خارجه،چاپ یازدهم، پائیز85 .
46-موحد، محمدعلی، نفت و مسائل حقوقی آن، تهران: انتشارات خوارزمی، تهران: 1357.
47- موحد،محمد علی، مبالغه مستعار: اسناد بریتانیا و ادعای شیوخ بر جزایر تنب و ابوموسی- چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، بهار 1373.
48- مؤسسه تدبیر اقتصاد، آسیب شناسی قراردادهای نفتی ایران، تهران: دفتر مطالعات اقتصاد ایران، 1380.
49- موسوی، سید فضل اله، حقوق بین الملل محیط زیست (ترجمه تحقیق دانشگاه هاوارد)، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1380.
50- موسی زاده، رضا، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، چاپ دوازدهم، تهران، نشر میزان، 1388.
51 – نعمت اللهی، مینو، مبانی مهندسی نفت و گاز، انتشارات دانشگاه شیراز، 1384 .
2-مقالات
1- آذرپور، حسن، نفت خلیج فارس، قابل دسترسی در سایت www.Javanemrooz.com ، تاریخ 29مهر 88.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد معافیت از مسئولیت

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید