دیدگاه یونگ

دیدگاه یونگ

و زمانی تابوت اسفندیار را میآورند، هر چند کتایون گریه و زاری بسیاری میکند:
بسودنـــــد پـــر مهــــر یـــال و بــــرش کــتایون همـــــی ریخـــت خـــاک از برش
(همان:755،ب1563)
اما زمانی که پشوتن به مادرش (کتایون) اینگونه میگوید:
پشـــــوتن چـــنین گـــفت بـا مــــادرش کـــه چـنـــدی به تنگــی چه کوبـــی درش
کــــه او شــــاد خفتســـت و روشـن روان چــــو سیـــر آمــــد از مــــرز و از مـرزبان
(همان:756،ب1609-1608)
کتایون نیز بر احساسات و عواطف مادرانه خود چیره میشود و به خواست خداوند تن میدهد و سکوت اختیار میکند:
بپــــذرفت مـــــادر ز دیـــن دار پنــــد بـــــــداد خـــــداوند کـــــرد او پسنــــد
(همان،ب1610)
بنابراین زنی که به این جنبه و مرحله از آنیموس خود برسد؛ به منش و کنشی مینوی و سراسر روحانی دست مییابد.
هستیا و وِستا در اسطورههای یونانی و رومی چنیناند؛ و همچنین میتوان مامبغ زیبا و فریبای “دَئنا”را نیز این چنین انگاشت؛ چرا که وی در اسطورههای ایرانی ایزدبانویی است نماد وجدان؛ و به آدمیان نیرو میدهد که راه اهورایی را برگزینندآموزگار،28:1384). در این داستان نیز کتایون فرهمند، ندای احساس و راهنما و استادِ پسر چشم و گوش بستهی خود میباشد که در تمامی گفتارهایش راه اهورایی را به اسفندیار نشان میدهد و او را از این سفر شوم که اندیشه و کام اهریمن است منع میکند.
4-8-3. بررسی فرآیند فردیت در شخصیت کتایون:
از دیدگاه یونگ نخستین شرط فردیت یافتگی، آگاهی یافتن از آن دسته از جنبههایی است که مورد غفلت واقع شدهاند. فردیت یافتن غریزی است و هدفی است که در راهش تلاش میکنیم. در واقع فرد باید به ناهشیار خویش دست یابد. و آن را بپذیرد. پذیرش این ناهشیار در زندگی به معنای زیر سلطهی آنها نیست. بلکه به معنای این است که ما به ناهشیارها این فرصت را بدهیم که با فرآیندهای هشیار همسان شوند(شولتس:1386، 141-140)
به عقیدهی نگارنده کتایون شخصیتی است که با آگاهی یافتن از آنیموس ناهشیارش، توانست از سایر جنبهها و نیروهای ناهشیار نهفته در لایههای زیرین وجودش آگاهی یابد. او با انتخاب گشتاسب به عنوان همسر دلخواهش راهی سخت را برگزید اما این انتخاب برای او مقدمهای بود برای رسیدن به خویشتن و فردیت یافتگی.«دومین جنبهی فردیت یافتگی فدا کردن هدفهای مادی دوران جوانی و ویژگیهایی از شخصیت است که شخص را قادر به کسب آن هدفها میکرد»(همان،142). همانگونه که پیش‌تر گفته شد کتایون با انتخاب گشتاسپ به عنوان شوی خود؛ باعث ناخرسندی پدرش گردید و پدرش او را از تاج و گنج و نگین و به طور کلی ماندن در کاخ محروم کرد:
بـــــدو گــــفت بــا او بـــرو همــــچنین نیابــــی ز مـــن گــنج و تــــاج و نگیــــن
(فردوسی،628:1389،ب262)
درگذر از فرآیند فردیت، شخص با جنبههایی از تمایلات ناشناخته و یا سرکوب شدهی شخصیت ناخودآگاه آشنا می‌شود و با بازشناسی و جذب آنها تجربهای درونی را میآزماید؛ تجربه‌ای که در واقع مکاشفهای روحانی برای وصول به تعالی روانی و کشف خویشتن حقیقی است. در واقع کتایون، با اندیشهای سخته و درست؛ رنج رسیدن به تکامل و فردیت را به گنج و ثروت پدر که میتوانست در آن دوران جوانیاش از آن بهره ببرد؛ ترجیح داد و در این راه هم سربلند بیرون آمد.
4-8-4. نتیجهگیری:
با توجه به مطلبهای گفته شده میتوان به نتیجه رسید که کتایون شخصیتی است مثبت و عقلگرا، آیندهنگر و صلحجو. او زنی است با اندیشههای یکسره پاک و بیآلایش که در عین حال از عواطف و احساس شدید و دلسوزانهی یک مادر برخوردار است. از زمانی نیروی نهفتهی ناخودآگاه او (آنیموس) به واسطهی رویایش به خودآگاه میآید، خود را میشناسد و به نیروهای هشیار و ناهشیارش پی میبرد. در واقع کتایون با پذیرش آنیموس (گشتاسپ) به طور کامل زیر سلطهی آن نمیرود و به جنبههای منفی آن، جز دور شدن از کاخ و پدرش، دچار نمیشود.
کتایون با انتخاب گشتاسب به عنوان ایدهآل خود توانست نیروها و جنبهها منفیی و زیاناور ناهشیار – که در شخصیت خود گشتاسب وجود داشت- را بیابد و بشناسد و با شناختن آنها به سوی این نیروهای بد و منفی کشیده نشود بلکه برعکس به شخصیتی مثبت و تکامل یافته تبدیل شود. زیرا به گفتهی یونگ نخستین شرط فردیت یافتن، آگاهی از آن جنبههای نفس است که مورد غفلت قرار گرفته است(شولتس،140:1386)
با بررسی برخی از ویژگیهای روانی و روحی کتایون میتوان گفت که او از نیروی آنیموس دیگری که در نهاد زرتشت (آورندهی دین بهی) نهادینه شده است؛ برخوردار بوده است. زیرا بسیاری از ویژگیهای رفتاری و صفات پسندیدهی او همچون مهربانی، شکیبایی، خوشبرخوردی، صلحجویی، اندیشهی نیک به همراه کردار نیک او نشئت گرفته از زرتشت میباشد. در حقیقت این اندیشهی آیندهنگر و پختهی او، و همچنین روحانی زندگی کردن وی آن زمان بونده میگردد که دین زرتشت را پذیرفته و در راه رسیدن به فردیت یافتگی گام برداشته است. شخصیت او در این داستان ایستا است.
4-9. شخصیت گشتاسپ از دیدگاه یونگ فروید و آدلر.
4-9-1. سیمای گشتاسپ در روایات دینی ، ملی و تاریخی:

Share