رشته حقوق

دیدگاه یونگ

دانلود پایان نامه

(همان:188،ب571).
و تا جایی که امکان داشت؛ سهراب را در جهت جلوگیری از ایجاد نبرد راهنمایی کرد. تا آنجا که تأثیر این راهنماییها و نشانهها، در گفتگوی میان سهراب و هومان مشهود است:
نشـــــانهای مــــــادر بیابـــم همـــــی بـــــــدان نیــــــز لختـــــــی بتابم همـــــی
(همان:195،ب820).
در واپسین لحظات دیدار پسر و پدر نیز، سهراب از نشانهها و راهنماییهایی که تهمینه برای یافتن رستم کرده؛ سخن میگوید:
نشـــان داد مـــــــادر مــــــرا از پـــدر ز مهـــر انــــــــدر آمـــــد روانــــــم بــــسر
(همان:197،ب895).
تهمینه از دیدگاه یونگ همان کهنالگوی مادر نیکوکار است که در مواقع سختی و خطر به کمک فرزند میشتابد و سعی میکند او را از مهلکه برهاند. پس از آنکه سهراب، تهمینه را از علت سفرش آگاه میکند(همان:176،ب142-135).
تهمینه نیز در همین راستا از با خبر شدن افراسیاب، او را بر حذر میدارد:
بــــــدو گــــــفت افراسیاب ایــن سخن نبـــاید کــــــه دانـــــــد ز ســـر تــا بــه بن
(همان:176،ب129)
سپس مهرهی پدر را به او میدهد. و باز برای اطمینان از عدم وقوع تراژدی، برادر خود- ژنده رزم- را به همراه سهراب میفرستد. این مادر نیکسرشت جدای از راهنمایی و بر حذر داشتن، به طور ضمنی دلش به وقوع تراژدی گواهی میدهد. به گونهای که سهراب در واپس لحظات مرگش میگوید: “بیامد پر از خون دو رخ مادرم”(همان:197،ب908). همچنین: “همی جانش از رفتن من بخست”(همان،ب909).
هر چند تهمینه از راهنماییها و نشانههایی از جمله ژندهرزم، مهرهی رستم، ویژگیهای رستم، درفش اژدها پیکر و… دریغ نمیکند ولی: “نشانهای مادر بیابم همی”(همان:195،ب820). فقط سهراب را به شک میاندازد که سبب چانهزنی او با هومان، هجیر و حتی خود رستم میشود. یا این نشانهها در واپسین لحظات سهراب در حکم نوشدارویی بیش نیست: “نشان داد مادر مرا از پدر”(همان،ب895).
تهمینه به یاری غریزهای بس نیرومند که نهال آن از ازل در جان دردمند مادران نشانده شده، خطر قریبالوقوع را احساس میکند و دردا که مادر بینوا قادر نیست کمترین اقدامی برای نجات پسر دلاورش از درافتادن به ورطهی هولی که پیش پایش دهان گشوده؛ انجام دهد. او تنها به سهراب هشدار و نشانه میدهد و ژندهرزم- دایی سهراب- را به همراه وی میفرستد. استیلای سرنوشت بر قهرمان تراژدی باعث میشود که او هشدارهای دلسوزانهی دیگران را خوار بشمارد و در ورطهی هلاکت بیفتد؛ سهراب نیز با نادیده گرفتن هشدارهای مادر، شرنگ تلخ مرگ را مینوشد. مجموعه کشمکشی که در ساختمان درونی این منظومهی بیهمتا وجود دارد، در تناوب توانایی و ناتوانی، شهامت و بزدلی، ایثار و کوردلی و سرانجام آن، شفقت سرشار و غوطه خورده؛ در عشق مادر به پسر نمود مییابد.

مطلب مشابه :  نظام اقتصادی کشور

4-3-3. آنیموس و چگونگی شکلگیری آن در شخصیت تهمینه:
«زن امروزی، از این واقعیت غیرقابل انکار آگاه است که او به بالاترین و بهترین چیز در خود دست نمییابد مگر در حالت عشق؛ و این آگاهی، وی را به این شناخت سوق میدهد که عشق ورای قانون است؛ ولی در آن جا، حرمت علیه وی قد علم میکند. چیزی که عشق زن خواهان آن است، مرد کامل است»(یونگ،136:1387).
تهمینه از جمله زنانی است که آنیموس درونی خود را در نخستین دیدار به مرد مورد علاقهاش(رستم) فرافکنی میکند. زنان، همیشه به سوی مردانی کشیده میآیند که ویژگیهای نرینه روان درونشان را دارند. تهمینه با شنیدن اوصاف و دلاوریهای رستم به او دل میبازد شیفتهی او میشود و در انتظار فرصتی است که از نزدیک با او برخورد کند و نرینه روان خود را بر او فرافکنی کند:
بکـــردار افسانـــــه از هــــر کســـــــی شنیــــــدم همـــــی داستانــــت بســــی
(فردوسی،174:1389،ب74)
او در اعتراف به دلباختگی خویش، بیتأمل پیش‌قدم میشود؛ همانگونه که منیژه و رودابه نیز در عرصه ابراز عشق نخستین گام را خود برمیدارند. سودای اینچنین دلیر و بلندپروازانه را با مصلحت اندیشیهای رایج زمانه چکار؟! تهمینه با شنیدن خصوصیات رستم او در شکل و قیافه‌ی آنیموس خود تصور میکند.
عنصر نرینه هم مانند عنصر مادینه، نه تنها خصوصیات منفی دارد، بلکه از جنبههای مثبت ارزشمندی نیز برخوردار میباشد، و میتواند به واسطهی فعالیت خلاقش به خود مرتبط گردد(یونگ،291:1390). یکی از ویژگیهای سودمند و برجستهی نرینه روان، بخشیدن صلابت و خِرد روحی به زنان است(همان:293). گاهی جنبههای مثبت کهنالگوی نرینه روان چنان بر فرد تأثیر مثبت میگذارد که زنی همچون تهمینه را وادار به درخواست پاک و جسورانه از رستم میکند. تهمینه نمونهی عجیب شهامت و جسارت است که به رضایت کامل پدر: “چو بشنید شاه این سخن شاد

مطلب مشابه :  آیات

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید