دیدگاه کنش متقابل نمادین

دیدگاه کنش متقابل نمادین

داده ها در سطح خرد مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
6-2-1-3. روش نمونهگیری
این پژوهش با توجه به ممنوعیت قانونی دسترسی به برخی شبکه های اجتماعی مجازی از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده می نماید. علت استفاده از این روش عدم وجود آمار واقعی ناشناس بودن و عدم امکان دسترسی به تمامی جوانانی بود که از شهر تهران در شبکه‌های اجتماعی مجازی فعالیت دارند. همچنین این از نمونه گیری برای تحقیق در زمینه گروه هایی از جامعه است که از بعد تعداد کوچک می باشند و اشتغال به فعالیت هایی دارند که مطابق وضعیت جامعه غیرمنطقی یا غیر قانونی باشد و از این منظر به جهت شرایط خاص اجتماعی امکان دسترسی مستقیم به آنها وجود ندارد. براساس این شیوه نمونه گیری، محقق ضمن برقراری تماس با تعدادی از جمعیت نمونه که علاقه مند به مشارکت در تحقیق یا پرکردن پرسشنامه هستند از آنها درخواست می کند که افراد دیگری را که دارای ویژگی های مورد نظر تحقیق باشند و مایل به مشارکت در تحقیق باشند معرفی نمایند بدین ترتیب انتخاب جمعیت نمونه به صورت زنجیره وار ادامه می یابد. در ضمن محقق می تواند به انتخاب نمونه هایی بپردازد که از نظر متغییرهای زمینه ای و نیز طبقه اجتماعی متفاوت باشند (Gilbert, 1993: 73-74). در پژوهش حاضر به جهت آنکه قصد تعمیم نداریم حجم نمونه جهت پاسخگویی به پرسشنامه‌ها حدود 400 نفر از جوانان عضو شبکه‌های مجازی از مناطق مختلف شهر تهران خواهد بود.
7-2-1-3. تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و نحوهی سنجش آنها
در هر تحقیقی برای روشن شدن مفاهیم مورد نظر لازم است تا محقق به ذکر تعاریف عملی و نظری مورد نظر تحقیق بپردازد. بنابراین در تعریف مفاهیم به همه جنبههای واقعیت مورد نظر توجه نشده بلکه آن جنبههایی که از نظر محقق اصل است برگرفته میشود. در این قسمت به تعریف نظری و سپس عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق پرداخته میشود.
کرلینجر(1377) تعاریف عملیاتی را پل‌های بین سطح نظریه -فرضیه- سازه و سطح مشاهده می داند. در واقع آنها بعنوان دستورالعمل‌های مشخصی برای مشاهده، با تعیین فعالیت‌ها یا عملیاتی که برای اندازه‌گیری یک سازه یا متغیر لازم است به آن معنا می بخشند. در تعریف مفهومی با الهام از ادبیات نظری تحقیق، معنی یک متغیر به وسیله صفات مشخصی تعیین و راه برای تعریف عملی هموار میشود. و در تعریف عملی هدف برقراری ارتباط بین مفهوم و مصداق آن در واقعیتهای عینی است. در تعریف عملی مفاهیم کلی و انتزاعی فرضیه به مصادیق عینی خاص و جزئی تبدیل میشوند. بدین ترتیب برگردانیدن متغیرها از صورت عام به صورت خاص؛ یعنی، امور واقع، قابل مشاهده و بررسی علمی را تعریف عملی مینامند(ساعی، 1381: 19).
تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته
رفتار رسانه ای
تجزیه و تحلیل تحقق جسمانی و شناختی نیازها در قالب مطالعه رفتار صورت می پذیرد و لذا عینی ترین برون ده نظام سوژه تلقی می شود. رفتار نتیجه انتخابی است که یک گزینه را از میان مجموعه ای از امکانات رفتاری بر می گزیند و آن را اجرا می کند. پدیده ای آشوبناک، بی نظم و آشفته نیست بلکه از قواعد و الگویی خاص پیروی می کند. رفتار گرایان می کوشند تا تمامی رفتارهای انسانی را بر مبنای جهتگیری به سوی لذت در یک رده عمومی جای دهند و سپس بر مبنای قواعد حاکم بر شیوه اجرایشان به دو رده ارادی و غیر ارادی تقسیم نمایند. اما هواداران دیدگاه کنش متقابل نمادین بیشتر بر زمینه انسانی بروز رفتار تاکید می کنند و دیگری محور بودن رفتارهای معنادار سوژه ها را نشانه ناکافی بودن تحلیل فرد مدارانه رفتار می دانند. در این رویکرد، رفتارها بیشتر بر مبنای ارزش ارتباطی و محتوای نمادین شان رده بندی می شوند و همواره آمیخته از ساز و کارهای اجتماعی شده زبانی، نشانگانی، خواست ها و جهتگیری های فردی هستند. در نگرش شناختی هم رفتارها را بر اساس سطح پیش بینی پذیری و قانونمندی تفکیک می نمایند(کندل و شوارتز2000). بر این اساس در تحقیق حاضر منظور از رفتار، مطالعه کنش کاربران در محیط شبکه های اجتماعی مجازی است که در قالب موارد ذیل بررسی می شود:
میزان حضور در شبکه اجتماعی مورد مطالعه در حال حاضر و در اوایل آشنایی: یعنی میزان ساعت زمانی که کاربر به فعالیت در شبکه مورد نظر اختصاص می دهد. که طی سوالات جداگانه به صورت باز پرسیده شده است.
سابقه حضور در شبکه اجتماعی مورد مطالعه: یعنی تعداد ماه یا سال هایی که کاربر به فعالیت شبکه ای پرداخته است. این سؤال نیز به صورت باز پرسیده شده است.
محتوای مورد علاقه: از پاسخگو خواسته شده تا در خصوص 26 نوع محتوای شبکه ای مورد سوال میزان علاقه مندی خود را از اصلا تا خیلی زیاد اعلام نماید.
جدول 3-1: معرف های تشکیل دهنده رفتار رسانه ای
متغیر وابسته
معرف ها
رفتار رسانه ای
میزان حضور در شبکه اجتماعی مورد مطالعه
الف- در یک ماه اول عضویت
ب- درحال حاضر به طور روزانه
مدت زمان عضویت فعال
نوع محتوای مورد علاقه: به شرح زیر
1
صفحات موسیقی

Share