سبز اندیشان امروز

دیدگاه روانشناسی

کهن الگوی نقاب در ناخودآگاه گشتاسپ نیز همچون اسفندیار بارز است. او فردی با شخصیتی به ظاهر محکم و سیاستمدار است، که همیشه سعی میکند کنترل امور را در دست بگیرد و مالکیت خود را به همهی اطرافیانش اثبات کند. اشخاصی همچون گشتاسپ که نقابهای متعدد بر چهره میزنند بسیار بیشتر از دیگران از دچار وسوسههای سایهی خود قرار میگیرند. گشتاسپ نیز در پرتو سایهی اهریمنی و نیز نیروی نقاب همیشه خواهان قدرت است و آن را به راهها و وسیلههای مختلف در چنگال میگیرد.
وی نیز از دیدگاه آدلر بر طبق عقدهی حقارت مورد تحلیل قرار گرفته است.
4- جاماسپ:
از دیدگاه یونگ بر اساس کهنالگوی پیر خرد، و نیز از دیدگاه آدلر در راستای ترس، تحلیل و بررسی شده است.
5- کتایون:
از دیدگاه یونگ بر اساس ساختار شخصیتی “من”، کهن الگوی مادر، کهنالگوی پیر خرد و آنیموس مورد تحلیل قرار گرفته است. شخصیتهایی چون رستم، پشوتن و کتایون هر کدام به نوعی در قبال اسفندیار نقش فرامن را در این داستان بر عهده دارند.
6- پشوتن:
از دیدگاه یونگ بر اساس ساختار شخصیتی من و کهنالگوی پیر خردمند مورد تحلیل قرار گرفته است. وی نیز در این داستان همچون رستم الگو ی شخصیتی یکسانی دارد.
شخصیتهای فرعی در داستان رستم و اسفندیار:
1- زال:
از دیدگاه یونگ بر طبق کهنالگوی پیر خردمند.
2- بهمن:
از دیدگاه یونگ بر اساس عقده، کهنالگوی سایه و پیر خرد مورد تحلیل روانشناسی قرار گرفته است.
به طور کلی میتوان گفت، شخصیتهای این دو داستان هر کدام آشکارا از نمادهای کهنالگویی یونگ بهره بردهاند و اساساً روند این داستانها بیشتر با نمادهای کهنالگو و باورهای یونگی پیش میرود. این شخصیتها توانستهاند مؤلفههای کهن الگو را با اتفاقات طبیعی و روزمرهی زندگی هر انسانی تلفیق نمایند. اتفاقاتی که ممکن است در زندگی هر کس رخ دهد و بی توجه به این نمادها و نشانهها از کنار آن به سادگی بگذرد.
کتاب‌نامه:
1- قرآن کریم(1374). ترجمه: عبدالمحمد آیتی. تهران: سروش.
2- آدلر، آلفرد(1379). شناخت طبیعت انسان از دیدگاه روانشناسی. ترجمه: طاهره جواهرساز. تهران: انتشارات رشد.
3- آریانپور، امیرحسین(1357). فرویدیسم با اشاراتی به ادبیات و عرفان. چ3. تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی با همکاری امیرکبیر.
4- آزاد، حسین(1374). آسیبشناسی روانی. تهران: بعثت.
5- آسانا، جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب(1371). متون پهلوی و ترجمه آوانوشت. گزارش: سعید عریان. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
6- آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد ( 1375). اسطوره زندگی زرتشت. چ3. تهران: چشمه.

                                                    .