دوره بازگشت

دوره بازگشت

شکل3-4.نقشه TINبازه مورد مطالعه رودخانه مرغک
3-3-7-1.مراحلشبیه سازیجریاندررودخانه
مراحلشبیه سازیجریانرودخانهبهشرحزیرمیباشد:
– تهیهپلانشبکهرودخانهاعمازشاخهاصلیوشاخهفرعی
– جمع آوریاطلاعاتمقاطععرضیوسازه هایمتقاطع
– جمع آوریاطلاعاتاندازه گیریجریاندررقومسطحآبدرایستگاه هایمبدأوانتها(شرایط مرزی)
– توسعهآماریمقادیردبیبرایحصولدبی هایبادورهبازگشتبالاتروتعییندبیطرح
– تخمینضریبزبریدرکلیهمقاطععرضیدردوبخشکانالاصلیوسیلاب دشت ها
– ساختنفایلورودیاطلاعاتوداده ها
– اجرایبرنامه
– تعییننتایجوارائهمشخصه هایجریانجهتپهنه بندیوجمع بندیمطالعات
3-3-7-2.نتایجبهدستآمدهازمطالعههیدرولیکجریانرودخانه
برایبررسیآثارسیلاببررویرودخانهوتعیینپارامترهایهیدرولیکیموردنیازنظیرسرعت جریان،ترازآبو … هنگاموقوعسیلاب،لازماستمحاسباتهیدرولیکیبرایرودخانهصورتپذیرد. بدینمنظورازمدلهایریاضیمتداولبرایمحاسباتهیدرولیکرودخانهاستفادهمیگردد.
برایانتخابمدللازماستابتداباتوجهبهشرایطرودخانههایموردمطالعه،تواناییهاییکهمدلبایستیداشتهباشدرامشخصنمودتابراساساینتواناییهامدلهایمناسبوقابلدسترسرابررسینمود.اولینموضوعیراکهدرمحاسباتهیدرولیکیرودخانهبایستیدرنظرگرفت،نوعمحاسباتازنظرابعادشبیهسازیمیباشد.بدینترتیبکهآیاشبیهسازییکبعدی،دوبعدیویااحیاناًسهبعدیموردنظرمیباشد.آنچهمسلماستشبیهسازیسه بعدینهتنهاازنظراطلاعاتودادههایموجودعملینبودهبلکهازنظرهزینههایمحاسباتینیزلازمنمیباشند.بهلحاظنسبتطولرودخانهبهعرضوعمقآن،شرایطمرزیشبیهسازیوهزینههایمحاسباتهیدرولیکی،شبیهسازیدوبعدینیزتوجیهپذیرنمیباشد.مدلهاییکبعدینسبتبهمدلهایدووسهبعدیاطلاعاتورودیکمتریلازمدارندوکالیبراسیونوتستآنهانیز،نسبتاًسادهترمیباشد.بنابراینشبیهسازییکبعدیکافیومتناسببانیازودادههایپروژهمیباشد.ازنظرشبیهسازیجریاندائموغیردائمنیزنیازپروژهبایستیموردبررسیقرارگیردباتوجهبهاینکهحلمعادلاتهیدرولیکجریان،همچنینبرقراریارتباطآنبا محیط GISونمایشوتهیهدقیقتراطلاعاتورودیموردنیازاینمدلازطریقنرمافزاریکبعدیHEC-RASانجاممیگیرد،لذاایننرمافزارجهتشبیهسازیهیدرولیکیانتخابگردید.
جهتانجاممطالعاتهیدرولیکیدراپتداموقعیتجغرافیاییهریکازرودخانههابهدقتبررسیشدهومراحلشبیهسازیجریانبهطورکاملبیانگردیدکهدرمتنگزارشهیدرولیکآوردهشدهاست. سپساقدامبهساختمدلهیدرولیکیرودخانههاگردید. برایاینمنظوراطلاعاتزیربهعنوانورودیهایمدلمورداستفادهقرارگرفتند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و یافتههای تحقیق
4-1. یافته های تحقیق
4-1-1.خروجی هایمدل HEC-RAS
براساسشبیهسازیریاضیانجامشدهبانرمافزار HEC-RASواستفادهازاطلاعاتمذکوردرگزارش،مدلجهتتعیینشرایطهیدرولیکیدرحالتهبدوندرنظرگرفتناثرتصرفاتصورتگرفته مانندسازههایعرضیوطولیواثرآنها(باحذفاثرآنها)آمادهگردید.بهاین ترتیبکهابتدامقاطعیازرودخانهکهتصرفاتانجامگرفتهباتوجهبهبررسیپروفیلهایطولیو عرضیرودخانهوهمچنینبازدیدهایمیدانیشناساییگردید.درمرحلهبعدیمقاطعمذکورباتوجهبهشکلمقاطعمجاوروقضاوتمهندسیاصلاحگردید.درنهایتمدلبرایاینحالتاجراشدهونتایجو خروجی پارامترهای هیدرولیکی مدل برایدبی با دوره بازگشت25سالهدر اشکال (4-1)، (4-2) و (4-3) ذیل و در تعدادی از مقاطع رودخانه دربازه های بالادست، میانی و پایین دست نمایش داده شده است. تغییراتناهمگونارتفاعدرهریکازشاخههانشانازکافینبودنظرفیتمقطعرودخانهرادارد.
همچنین در جداول(4-1) تا (4-4)نیز برای کلیه 135 مقطع ترسیم شده پارامترهای هیدرولیکی شاخص برای دبی های با دوره بازگشت 25 ساله ارائهشدهاست.

Share