دوره بازگشت

دوره بازگشت

اینمدلجهتمحاسبهپروفیل هایسطحآبقادربهدرنظرگرفتنیکشبکهکاملازکانالها،یکسیستمشاخهاییایکبازهواحدازرودخانهمیباشد.ایننرم افزارقابلیتمدلسازیپروفیل هایسطح آبدررژیم هایجریانزیربحرانی،فوقبحرانیومختلطراداراست.
رونداصلیمحاسباتیبرپایهحلیک بعدیمعادلهانرژیاستوارمیباشد.افتهایانرژیبراساسافت اصطکاک(معادلهمانینگ)،بازشدگیوتنگ شدگیجریان(ضریبیکهدرتغییراتبارسرعتاعمال می شود) ارزیابی شوند.
3-3-6. برخیازقابلیتهایمدلهیدرولیکی HEC-RAS
محاسبهپروفیلسطحآببهروشگامبهگاماستاندارد
درنظرگرفتنضرایبزبریرودخانهبهصورتn مانینگ ویاضریباصلاحی kمربوطمانینگ
بهشکلپایههایپلدرهرنقطهازمقطع
اصلاحمقاطععرضیومحلسازههابهصورتگرافیکی
درنظرگرفتنموانعهیدرولیکیدررودخانه
رسممقطععرضیوپروفیلسطحآبدردورههایبازگشتمختلف
نمایشتوزیعسرعتیکبعدیدرمقطععرضی
درنظرگرفتنسیلابهایبادورههایبازگشتمختلفدرهرپروژه
درنظرگرفتنشرایطمرزیمختلف (عمقآبمعلوم،عمقبحرانی،نرمال،منحنیسنجه)
ترسیمپروفیلطولیمسیررودخانهوسطحآبدرهردورهبازگشت
ترسیمنمایسهبعدیرودخانهوپروفیلهایسطحآبدردورههایبازگشتمختلف
ارائهخروجیبهصورتجدولیازپارامترهادرهرمقطععرضییاهرنوعسازه
تحلیلوارائهخطاهایمحاسباتیناشیازدادههایورودیوپیشنهاداتیجهتبرطرف
کردنآنها
ارسالنتایجخروجیبهنرمافزارهایGIS
محاسبهپارامترهایهیدرولیکیمانندارتفاعخطانرژی،هدسرعت،ارتفاعسطحآب،عمقبحرانی،شیبخطانرژی،عرضبالاییجریان،سرعتجریانآب،پیرامونخیسشده،افتاصطکاک،افتهایناشیازانقباضوانبساطجریان،سطحجریان،عمقهیدرولیکی،تنشبرشیو …
3-3-7.نحوه انجام کار
ابتدا با استفاده از داده های نقشه برداری شده از منطقه که در پروژه تعیین حریم و بستر بدست آمده، شامل نقشه های پلان رودخانه با مقیاس 1:2000 شرایط بستر، نظیر خط اصلی جریان رودخانه، کناره ها و مقاطع عرضی و … داده های هندسی مورد نیاز جهت انجام شبیه سازی تعیین شده (از روی نقشه TIN) شکل 3-4، سپس داده ها وارد مدل HEC-RASمی گردند. پس از آن داده های جریان و شرایط مرزی در سیستم منظور شده و اجرای محاسبات هیدرولیکی انجام می گردد. نتایج حاصل در قالب فرمت های ورودی به محیط GISتهیه شده و در این محیط با استفاده از الحاقیه HEC-GeoRas431، پردازش های لازم صورت گرفته و در انتها نقشه های عمق آب، سرعت آب، تنشبرشی و قدرت جریان در طول بازه رودخانه ساخته می شود. این نقشه ها جهت نمایش بهتر به محیطGoogle Earth منتقل می شود. این نقشه ها با دقت بسیار بالا پهنه سیل را با دوره بازگشت های مختلف بدست می دهند همچنین بازه هایی از رودخانه را که سیل گسترش یافته و باعث آبگرفتگی می گردند را همراه با عمق آبگرفتگی نشان می دهد.

Share