رشته حقوق

دوربین واتسون

دانلود پایان نامه

در مدل 4-7، ضرایب مقدار ثابت و HML و RM-RF از نظر آماری معنی‌دار نیستند. در این میان ضریب SMB (0.31) در سطح 5 % خطا، و WMLS-B (0.13-) در سطح 1% خطا معنی‌دار هستند. آماره دوربین واتسون این مدل (1.09) نشان می‌دهد که خود همبستگی مثبت خطاها بالا است. آماره F مدل هم (4.88) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.20 است که نشان می‌دهد 20 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-8
در مدل 4-8، ضرایب مقدار ثابت و HMLS-B از نظر آماری معنی‌دار نیستند. در این میان ضریب RM-RF (0.33) در سطح 5 % خطا، و ضرایب SMB (0.32) و WMLS-B (0.19 -) در سطح 1 % خطا معنی‌دار هستند. آماره دوربین واتسون این مدل (2.20) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (8.63) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.36 است که نشان می‌دهد 36 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
جدول 4-17.‌ نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی SL
مدل 4-5 مدل 4-6 مدل 4-7 مدل 4-8
متغیر ضریب p-value ضریب p-value ضریب p-value ضریب p-value
مقدار ثابت 0.288656 0.6574 0.371369 0.5707 1.341947 0.2541 0.366354 0.6624
RM-RF 0.471694 0.0001 0.470163 0.0001 0.206225 0.2828 0.335851 0.0182
SMB 0.132372 0.0427 0.121911 0.0642 0.312332 0.0229 0.324471 0.0055
HML – – – – 0.121344 0.2516 – –
HMLS-B 0.031663 0.2721 0.025775 0.3787 – – 0.012021 0.7779
WML – – -0.063015 0.2794 – – – –
WMLS-B – – – – -0.139831 0.0010 -0.195573 0.0000
دوربین واتسون 1.536638 – 1.476748 – 1.095119 – 2.206176 –
آمارهF 5.845685 0.001070 4.689211 0.001750 4.883979 0.001833 8.631947 0.000022
0.133936 – 0.135687 – 0.200371 – 0.361157 –
4-5-5) تحلیل مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی SN2
در جدول 4-18 ،‌ نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی SN2 ارائه شده است که به قرار زیر است:
مدل 4-5
در مدل 4-5، ضریب HMLS-B از نظر آماری معنی‌دار نیست. ضرایب مقدار ثابت (2.49)، و RM-RF (0.81)، و SMB(0.52) در سطح 1% خطا معنی‌دار هستند. آماره دوربین واتسون این مدل (2.13) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (40.3) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.55 است که نشان می‌دهد 55 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-6
در مدل 4-6، ضرایب HMLS-B و WML از نظر آماری معنی‌دار نیستند. در این میان ضرایب مقدار ثابت (2.46)، و RM-RF (0.81) و SMB (0.52)در سطح 1 % خطا معنی‌دار هستند. آماره دوربین واتسون این مدل (2.11) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است.آماره F مدل هم (29.99) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.54 است که نشان می‌دهد 54 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-7
در مدل 4-7، ضریب WMLS-B از نظر آماری معنی‌دار نیست. ضریب مقدار ثابت (1.84) در سطح 5 % خطا، ضرایب RM-RF (0.63) و SMB (0.35) در سطح 1% خطا، و HML(0.12) در سطح 10% خطا معنی‌دار هستند. آماره دوربین واتسون این مدل (2.36) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است.آماره F مدل هم (9.78) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.36است که نشان می‌دهد 36 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.

مطلب مشابه :  ولایت قهری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید