دوربین واتسون

دوربین واتسون

مدل 4-7
در مدل 4-7، ضریب WMLS-B از نظر آماری معنی‌دار نیست. ضریب مقدار ثابت (1.97) در سطح 5 % خطا، و ضرایب RM-RF (0.64) و SMB (0.74 -) و HML (0.22-) در سطح 1% خطا معنی‌دار هستند. آماره دوربین واتسون این مدل (1.57) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (28.45) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.63 است که نشان می‌دهد 63 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-8
در مدل 4-8، ضرایب مقدار ثابت و WMLS-B از نظر آماری معنی‌دار نیستند. در این میان ضریب RM-RF (خطا 0.43) در سطح 5 %،‌ ضریب SMB (0.73-) در سطح 1 % خطا، و ضریب HMLS-B (0.09-) در سطح 10% خطا معنی‌دار است. آماره دوربین واتسون این مدل (1.69) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (24.34) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.63 است که نشان می‌دهد 63 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
جدول4-16. نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی BW
مدل 4-5 مدل 4-6 مدل 4-7 مدل 4-8
متغیر ضریب p-value ضریب p-value ضریب p-value ضریب p-value
مقدار ثابت 1.526747 0.0221 1.147203 0.0476 1.976013 0.0334 1.511704 0.1344
RM-RF 0.682506 0.0000 0.689536 0.0000 0.648751 0.0001 0.437780 0.0102
SMB -0.546696 0.0000 -0.498701 0.0000 -0.741154 0.0000 -0.736691 0.0000
HML – – – – -0.227952 0.0070 – –
HMLS-B -0.118484 0.0001 -0.091468 0.0006 – – -0.090490 0.0791
WML – – 0.289107 0.0000 – – – –
WMLS-B – – – – -0.050971 0.1109 -0.027416 0.5644
دوربین واتسون 1.775684 – 1.651204 – 1.574633 – 1.699140 –
آمارهF 62.66048 0.000000 70.84298 0.0000 28.45791 0.0000 24.34527 0.0000
0.660692 – 0.746242 – 0.639182 – 0.633603 –
4-5-4) تحلیل مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی SL
در جدول 4-17 ،‌ نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی SL ارائه شده است که به قرار زیر است:
مدل 4-5
در مدل 4-5، ضرایب مقدار ثابت و HMLS-B از نظر آماری معنی‌دار نیستند. ضریب RM-RF (0.47) در سطح 1% خطا و SMB (0.13) در سطح 5% خطا،‌ معنی‌دار هستند. آماره دوربین واتسون این مدل (1.53) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (5.84) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.13 است که نشان می‌دهد 13 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-6
در مدل 4-6، ضرایب مقدار ثابت و HMLS-B و WML از نظر آماری معنی‌دار نیستند. در این میان ضرایب RM-RF (0.47)در سطح 1 % خطا، و ضریب SMB (0.12) در سطح 10% خطا، معنی‌دار هستند. آماره دوربین واتسون این مدل (1.47) نشان می‌دهد که خود همبستگی مثبت خطاها بالا است. آماره F مدل هم (4.68) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.13 است که نشان می‌دهد 13 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-7

Share