رشته حقوق

دوربین واتسون

دانلود پایان نامه

در مدل 4-6، ضرایب مقدار ثابت و WML از نظر آماری معنی‌دار نیستند. در این میان ضرایب RM-RF (0.21) و HMLS-B (0.06)در سطح 10% خطا، و ضریب SMB(0.15) در سطح 5 % خطا معنی‌دار هستند. آماره دوربین واتسون این مدل (1.70) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (2.21) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 10% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.04 است که نشان می‌دهد 4 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-7
در مدل 4-7، ضرایب مقدار ثابت و SMB و RM-RFو WMLS-B از نظر آماری معنی‌دار نیستند. در این میان تنها ضریب HML (0.24-) در سطح 1% خطا معنی‌دار است. آماره دوربین واتسون این مدل (1.46) نشان می‌دهد که خود همبستگی مثبت خطاها بالا است. آماره F مدل هم (2.71) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 5% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.10 است که نشان می‌دهد 10 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-8
در مدل 4-8، ضرایب مقدار ثابت و RM-RF و SMB و WMLS-B از نظر آماری معنی‌دار نیستند.در این میان تنها ضریب HMLS-B (0.11) در سطح 5 % خطا معنی‌دار است. آماره دوربین واتسون این مدل (1.65) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم از نظر آماری معنی‌دار نیست. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.06 است که نشان می‌دهد 6 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
جدول 4-15.‌ نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی BN2
مدل 4-5 مدل 4-6 مدل 4-7 مدل 4-8
متغیر ضریب p-value ضریب p-value ضریب p-value ضریب p-value
مقدار ثابت -0.465763 0.4821 -0.568819 0.3902 0.627154 0.4806 -1.070040 0.2518
RM-RF 0.213293 0.0694 0.219499 0.0602 0.087532 0.5460 0.038418 0.7996
SMB 0.145396 0.0297 0.159968 0.0175 -0.010054 0.9227 0.033335 0.7899
HML – – – – -0.244656 0.0035 – –
HMLS-B 0.053763 0.0712 0.060975 0.060975 – – 0.113383 0.0181
WML – – 0.090302 0.1343 – – – –
WMLS-B – – – – -0.022116 0.4729 0.045983 0.2988
دوربین واتسون 1.730952 – 1.701059 – 1.464241 – 1.652412 –
آمارهF 2.165946 0.09753 2.218384 0.073318 2.711311 0.038804 1.870409 0.130612
0.036248 – 0.049794 – 0.100895 – 0.061642 –
4-5-3) تحلیل مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی BW
در جدول 4-16 ،‌ نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی BW ارائه شده است که به قرار زیر است:
مدل 4-5
در مدل 4-5، ضریب مقدار ثابت (1.52) در سطح 5 % خطا، و ضرایب RM-RF (0.68) و SMB (0.54-) وHMLS-B (0.11-) در سطح 1% خطا، معنی‌دار هستند. آماره دوربین واتسون این مدل (1.77) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (62.66) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.66 است که نشان می‌دهد 66 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-6
در مدل 4-6، ضریب مقدار ثابت (1.14) در سطح 5 % خطا، و ضرایب RM-RF (0.68) و SMB (0.49 -) و HMLS-B (0.09 -) و WML (0.28)در سطح 1% خطا، معنی‌دار هستند. آماره دوربین واتسون این مدل (1.65) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (70.84) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.74 است که نشان می‌دهد 74 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.

مطلب مشابه :  قیمت و رضایت مشتری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید