سبز اندیشان امروز

دوربین واتسون

مدل 4-6
در مدل 4-6، ضریب مقدار ثابت (1.25) در سطح 10% خطا، ضرایب RM-RF (0.49) و SMB(0.22-) و WML (0.28-) در سطح 1% خطا، و HMLS-B (0.07-) در سطح 5 % خطا معنی‌دارند. آماره دوربین واتسون این مدل (2.01) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (18.17) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.41 است که نشان می‌دهد 41 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-7
در مدل 4-7، ضرایب مقدار ثابت و HML از نظر آماری معنی‌دار نیستند. در این میان ضریب RM-RF (0.44) در سطح 10% خطا، و ضرایب SMB (0.79-) و WMLS-B (0.38) در سطح 1% خطا معنی‌دارند. آماره دوربین واتسون این مدل (1.45) نشان می‌دهد که خود همبستگی مثبت خطاها بالا است. آماره F مدل هم (15.86) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.48 است که نشان می‌دهد 48 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-8
در مدل 4-8، ضرایب مقدار ثابت و HMLS-B از نظر آماری معنی‌دار نیستند.در این میان ضرایب RM-RF (0.59) و WMLS-B (0.13) در سطح 1% خطا، و ضریب SMB (0.27 -) در سطح 5 % خطا معنی‌دارند. آماره دوربین واتسون این مدل (2.32) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (11.26) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.43 است که نشان می‌دهد 43 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
جدول4-14.‌ نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی BL
مدل 4-5 مدل 4-6 مدل 4-7 مدل 4-8
متغیر ضریب p-value ضریب p-value ضریب p-value ضریب p-value
مقدار ثابت 0.876744 0.2337 1.257366 0.0592 1.339773 0.4072 0.094537 0.9094
RM-RF 0.504860 0.0002 0.497809 0.0000 0.444021 0.0955 0.593259 0.0001
SMB -0.173869 0.0195 -0.222000 0.0011 -0.799822 0.0001 -0.276567 0.0158
HML – – – – -0.033508 0.8172 – –
HMLS-B -0.048447 0.1396 -0.075540 0.0123 – – -0.010552 0.8026
WML – – -0.289928 0.0000 – – – –
WMLS-B – – – – 0.381423 0.0000 0.138005 0.0010
دوربین واتسون 1.793937 – 2.014215 – 1.450389 – 2.329688 –
آمارهF 12.88722 0.000000 18.17833 0.000000 15.86984 0.000000 11.26904 0.000001
0.272931 – 0.419717 – 0.489625 – 0.432034 –
4-5-2) تحلیل مدل‌های برای 5 تا 8 پورتفوی BN2
در جدول 4-15 ،‌ نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی BN2 ارائه شده است که به قرار زیر است:
مدل 4-5
در مدل 4-5، ضرایب مقدار ثابت از نظر آماری معنی‌دار نیست. در این میان ضریب RM-RF ( 0.21) و HMLS-B (0.05) در سطح 10% خطا، و ضریب SMB (0.14) در سطح 5 % خطا معنی‌دار هستند. آماره دوربین واتسون این مدل (1.73) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (2.16) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 10% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.03 است که نشان می‌دهد 3 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-6