دوربین واتسون

دوربین واتسون

RM-RF 0.422599 0.0001 0.660173 0.0000 0.412598 0.0002 0.574184 0.0000
SMB -0.521160 0.0000 -0.553249 0.0000 -0.515420 0.0000 – –
HML -0.472714 0.0000 -0.590373 0.0000 -0.467596 0.0000 – –
HMLS-B – – 0.244740 0.0000 – – – –
WML -0.066230 0.1728 0.205595 0.0042 – – – –
WMLS-B – – -0.036056 0.3399 – – – –
دوربین واتسون 2.058077 – 2.144271 – 2.061503 – 2.138064 –
آمارهF 29.25714 0.00000 32.92294 0.00000 38.09247 0.00000 19.57691 0.000022
0.487132 – 0.780074 – 0.483232 – 0.135029 –
4-4-8) تحلیل مدل‌های پژوهش برای پورتفوی BN
در جدول 4- 9،‌ نتایج مربوط به مدل‌های پژوهش برای پورتفوی BN ارائه شده است که به قرار زیر است:
مدل 4-1
در مدل 4-1 تمامی ضرایب به جز HML معنی‌دارند.‌ ضریب مقدار ثابت (2.03) در سطح 5% خطا معنی‌دار است. و ضرایب RM-RF(0.95)، SMB (0.64 -) و WML (0.21) در سطح 1% خطا معنی‌دار هستند.
آماره دوربین واتسون این مدل (2.31) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است.آماره F مدل هم (40.85) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.57 است که نشان می‌دهد 57 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-2
در مدل 4-2 تمامی ضرایب به جز HML معنی‌دارند. ضرایب مقدار ثابت (2.24)، RM-RF (0.98) و SMB (0.66 -) در سطح1% خطا معنی‌دارند.
آماره دوربین واتسون این مدل (2.31) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (46.77) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.53 است که نشان می‌دهد 53 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-3
در مدل 4-3 ضریب مقدار ثابت (1.84) در سطح 10% خطا و ضریب RM-RF (1.30) در سطح 1% خطا معنی‌دار است.
آماره دوربین واتسون این مدل (2.25) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است.آماره F مدل هم (60.15) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است.
ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.33 است که نشان می‌دهد 33 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-4
در مدل 4-4 ضرایب مقدار ثابت،‌ HML و WMLS-B معنی‌دار نیستند. ضرایب RM-RF (0.67) و SMB (0.64 -) و (0.59-) و HMLS-B (0.22-) در سطح 1% خطا معنی‌دارند. و ضریب WML (0.23) در سطح 10% خطا معنی‌دار است. آماره دوربین واتسون این مدل (3.02) که خود همبستگی منفی خطاها بالا است.آماره F مدل هم (18.55) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.66 است که نشان می‌دهد 66 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
نتایج فرضیه‌های تحقیق:

Share