رشته حقوق

دوربین واتسون

دانلود پایان نامه

در مدل 4-8، ضرایب مقدار ثابت، ،‌RM-RF، SMBو HMLS-B از نظر آماری معنی‌دار نیستند. در این میان تنها ضریب WMLS-B (0.63) در سطح 1 % خطا معنی‌دار است. آماره دوربین واتسون این مدل (1.19) نشان می‌دهد که خود همبستگی مثبت خطاها بالا است. آماره F مدل هم (24.22) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.63 است که نشان می‌دهد 63 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
جدول 4-19.‌ نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی SW
مدل 4-5 مدل 4-6 مدل 4-7 مدل 4-8
متغیر ضریب p-value ضریب p-value ضریب p-value ضریب p-value
مقدار ثابت 3.557170 0.1439 0.307460 0.7720 1.978187 0.2908 1.783521 0.2786
RM-RF 0.074883 0.8526 0.368058 0.0393 0.410954 0.1802 0.180373 0.5050
SMB 0.756894 0.0108 0.747972 0.0000 0.371000 0.0867 -0.135652 0.5370
HML – – – – -0.073100 0.6630 – –
HMLS-B -0.274597 0.0244 -0.015702 0.7717 – – -0.067917 0.4156
WML – – 1.372339 0.0000 – – – –
WMLS-B – – – – 0.427775 0.0000 0.639005 0.0000
دوربین واتسون 1.949105 – 2.557910 – 1.586650 – 1.199723 –
آمارهF 4.185387 0.00996 74.13347 0.00000 15.23195 0.000000 24.22066 0.0000
0.148029 – 0.841742 – 0.478675 – 0.632360 –
4-5-7) تحلیل مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی BG
در جدول 4-20 ،‌ نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی BG ارائه شده است که به قرار زیر است:
مدل 4-5
در مدل 4-5، ضرایب مقدار ثابت و SMB و HMLS-B از نظر آماری معنی‌دار نیستند. در این میان تنها ضریب RM-RF (0.61) در سطح 1% خطا معنی‌دار است. آماره دوربین واتسون این مدل (2.28) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (6.19) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.14 است که نشان می‌دهد 14 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-6
در مدل 4-6، ضرایب مقدار ثابت و SMB و HMLS-B و WML از نظر آماری معنی‌دار نیستند. در این میان تنها ضریب RM-RF (0.61)در سطح 1 % خطا معنی‌دار است. آماره دوربین واتسون این مدل (2.26) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است.آماره F مدل هم (5.40) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.15 است که نشان می‌دهد 15درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-7
در مدل 4-7، ضریب WMLS-B از نظر آماری معنی‌دار نیست. ضرایب مقدار ثابت (3.25)، RM-RF (0.41)، SMB (0.67-) و HML (0.53-) در سطح 1% خطا معنی‌دار هستند. آماره دوربین واتسون این مدل (1.89) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است.آماره F مدل هم (16.91) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.50 است که نشان می‌دهد 50 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-8
در مدل 4-8، ضرایب مقدار ثابت،RM-RF،‌ WMLS-B و از نظر آماری معنی‌دار نیستند. در این میان ضریب SMB(0.45-)،‌ و HMLS-B(0.20) در سطح 1 % خطا معنی‌دار هستند. آماره دوربین واتسون این مدل (2.20) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است.آماره F مدل هم (6.35) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.28 است که نشان می‌دهد 28 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.

مطلب مشابه :  سازمان بهداشت جهانی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید