رشته حقوق

دوربین واتسون

دانلود پایان نامه

مدل 4-8
در مدل 4-8، ضرایب WMLS-B و HMLS-B از نظر آماری معنی‌دار نیستند. در این میان ضریب مقدار ثابت(2.20) و RM-RF (066) در سطح 1 % خطا، و ضریب SMB (0.23) در سطح 5 % خطا معنی‌دار هستند. آماره دوربین واتسون این مدل (2.05) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (6.33) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.28 است که نشان می‌دهد 28 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
جدول 4-18.‌ نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی SN2
مدل 4-5 مدل 4-6 مدل 4-7 مدل 4-8
متغیر ضریب p-value ضریب p-value ضریب p-value ضریب p-value
مقدار ثابت 2.490987 0.0002 2.462391 0.0002 1.841201 0.0173 2.208471 0.0093
RM-RF 0.813639 0.0000 0.814169 0.0000 0.636916 0.0000 0.661540 0.0000
SMB 0.525416 0.0000 0.529032 0.0000 0.353664 0.0001 0.231824 0.0392
HML – – – – 0.124425 0.0706 – –
HMLS-B -0.024902 0.3815 -0.022866 0.4318 – – -0.004111 0.9215
WML – – 0.021783 0.7064 – – – –
WMLS-B – – – – 0.007471 0.7755 0.023107 0.5546
دوربین واتسون 2.130574 – 2.115520 – 2.367201 – 2.053353 –
آمارهF 40.31680 0.000000 29.99155 0.000000 9.787959 0.000004 6.333994 0.000333
0.553887 – 0.549691 – 0.361824 – 0.283211 –
4-5-6) تحلیل مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی SW
در جدول 4-19 ،‌ نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی SW ارائه شده است که به قرار زیر است:
مدل 4-5
در مدل 4-5، ضرایب مقدار ثابت و RM-RF از نظر آماری معنی‌دار نیست. ضرایب SMB(0.75)، و HMLS-B (0.27-) در سطح 5% خطا معنی‌دار هستند. آماره دوربین واتسون این مدل (1.94) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (4.18) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.14 است که نشان می‌دهد 14 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-6
در مدل 4-6، ضرایب مقدار ثابت و HMLS-B از نظر آماری معنی‌دار نیستند. در این میان ضریب RM-RF (0.36)در سطح 5 % خطا، و ضرایب SMB (0.74) و WML (1.37) در سطح 1 % خطا معنی‌دار هستند. آماره دوربین واتسون این مدل (2.11) نشان می‌دهد که خود همبستگی منفی خطاها بالا است. آماره F مدل هم (74.13) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.84 است که نشان می‌دهد 84 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-7
در مدل 4-7، ضرایب مقدار ثابت، RM-RF و HML از نظر آماری معنی‌دار نیستند. در این میان تنها ضریب SMB (0.37) در سطح 10% خطا، و WMLS-B (0.47) در سطح 1% خطا معنی‌دار هستند. آماره دوربین واتسون این مدل (1.58) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است.آماره F مدل هم (15.23) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.47 است که نشان می‌دهد 47 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-8

مطلب مشابه :  اعتیاد به مواد مخدر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید