دوران کودکی

دوران کودکی

زن ها از پوست لطیفتر و مردها از پوست ضخیم تری برخوردارند.
عضلات بدن از دوازده تا پانزده سالگی در دختران و از پانزده تا شانزده سالگی در پسران به طور محسوسی نمو می کند.
در زمان بلوغ عضلات پسران بیشتر نمو کرده و قوی تر می شوند.
زن ظریفتر و مرد بدنش قوی و عضلات و استخوان بندیش محکم تر است.
نسبت چربی به عضله در زن ها بیشتر از مردان است.
تارهای صوتی زن ها کوتاه تر است بدین روی صدای مردها در مقایسه با زن ها عمیق تر است.
دخترها از نظر درآوردن دندان های شیری و ثابت از پسرها جلوتر هستند ولی زمان رشد دندان های عقل پسرها از دخترها پیش هستند.
ریه ها در هنگام تولد کوچک است به نحوی که دور سینه از محیط سر کمتر است. در دو سالگی دور سینه و سر با یکدیگر برابر می شود. سینه در دوازده تا سیزده سالگی به شکل نهایی خود در می آید. از آن پس تغییر فقط در اندازه است. در دوران نوجوانی ریه ها از نظر وزن و حجم پرورش می یایند که بدنبال آن بر قدرت تنفس فرد افزوده می شود. تنفس در این هنگام آرام تر، عمیق تر و منظم تر است. دختران در هفده سالگی از این نظر به مرحله نهایی می رسند، در حالی دم زدن پسران چند سال پس از آن کامل می شود.
خون مردها سنگین تر و غلیظ تر است. گلبول قرمز در مردها 20% از زن ها بیشتر است بدین روی مردها اکسیژن بیشتری دریافت می کنند و انرژی در آن ها بیشتر است.
فشار خون دختران و پسران در دوران کودکی مانند یکدیگر است اما از ده تا سیزده سالگی فشار خون دختران از پسران بیشتر است در حالی که پس از این سن، نسبت عکس می شود.
استخوان زن ها نسبت به مردان نه تنها کوچکتر است بلکه به شکل متفاوتی در بدن آن ها قرار دارد. ساختار استخوانی آن ها موجب تفاوت در راه رفتنشان نیز شده است.
زنان دارای جذابیت ظاهری هستند.
علی رغم وجود و اهمیت تفاوت های جسمانی و فیزیولوژی، تفاوت های روانی نیز میان زن و مرد دیده می شود.
2-مختصات روحی:
زن و مرد نه تنها از لحاظ آناتومی متفاوتند بلکه به علت اختلاف در  در زمینه های روانی نیز با هم تفاوت دارند. بدین روی زنان و مردان دارای صفات مختص جنسی می باشند که نخستین نمایش این صفات از همان دوران آغاز زندگی قابل شهود است.
برخی از این تفاوت ها که در غالب زنان دیده می شود عبارتند از:
زن ها ابتدا همه تصویر را می بینند سپس بخش ها و اجزاء آن را به هم ارتباط می دهند اما مردها اشیاء و امور را به صورت ترادفی در ارتباط با هم می بینند و به تدریج از آن تصویر کاملی می سازند. این نگرش متفاوت روی ارزش ها، اولویت ها، غرایز و علایق آن ها تأثیر فراوان می گذارد.
زنان به ارتباط، همکاری و هماهنگی علاقمندترند و مردان به تولید، نتیجه، قدرت، رقابت، کار و کارآرایی.
زن ها در مقایسه با مردان غریزی تر هستند بدین روی به روابط، بیشتر اهمیت می دهند.
دختران مونس گرانبهای والدین هستند.«لا تکرهوا البنات، فانّهنّ المونسات الغالیات»
روح زن در ایمانش پابرجاتر از روح مرد است.
ادراک درون در زنان بیش از مردان است و آنان دارای قدرت کشف و الهامند.

Share