دندانپزشکی

دندانپزشکی

– Nickenig وهمکاران در سال 2009 در مطالعه خود نتیجه گرفتند که:ایمپلنت های با طرح microthread حداقل تغییرات را در سطح استخوان کرستال طی دوره ترمیم (بدون استرس)و تحت نیروهای فانکشنال ایجاد کردند.(47)
-Kim وهمکاران در سال 2010 در مطالعه خود نتیجه گرفتند که: تفاوت قابل توجهی بین neck مخروطی و موازی ایمپلنت از نظر میزان تحلیل استخوان مارجینال یک سال بعد از بارگذاری وجود ندارد.(48)
– Aloyprosper وهمکاران در سال 2011 در مطالعه خود نتیجه گرفتند که: تفاوت قابل توجهی در میزان تحلیل استخوان مارجینال در neck صیقلی شده و صیقلی نشده (زبر- roughened) وجود ندارد ولی سطح زبر همراه microthread در مقایسه با سطح صیقلی یا زبر بدون microthread(رزوه) بطور قابل توجهی تحلیل استخوان کمتری نشان می دهد. اضافه کردن microthread باعث حداقل تحلیل استخوان مارجینال طی زمان می شود. (49)
– Hermann وهمکاران در سال 2006 در مطالعه خود نتیجه گرفتند که:با روش submerged و ایمپلنت دو قسمتی (two peice) حدود mm 2 تحلیل استخوان وجود داشت در حالی که با روشnon-submerged و ایمپلنت های یک قسمتی (one-peice) بدون تحلیل و یا باحداقل تحلیل همراه بود. آنهامیزان تحلیل استخوان را در اطراف انواع ایمپلنت های Nonsubmergedو submerged بررسی کردند که معلوم شد،تفاوتی دراین دو نوع کاشتن از نظر میزان تحلیل استخوان وجود ندارد.( 50)
-Baumgarten وهمکاران در سال 2005 در مطالعه خود نتیجه گرفتند که: platform switching در پیشگیری از تحلیل استخوان و حفظ استخوان کرستال موثر است(51).
– Calvo-Guirado وهمکاران در سال 2009 در مطالعه خود نتیجه گرفتند که:ایمپلنت هایی که از شیوه platform switching در آن ها استفاده شده بود طی دوره 12 ماهه میزان بقای 7.96% داشته و میزان تحلیل استخوان کرستال اطراف ایمپلنت های بقا یافته حداقل بود.(52)
– Rodriguez وهمکاران در سال 2009 در مطالعه خود نتیجه گرفتند که: ایمپلنت هایی که در آن ها از platform switching استفاده کردند نتایج بهتری نسبت به ایمپلنت هایی که platform و abutment آن ها هم قطر بود نشان دادند.(53)
– Enkling وهمکاران در سال 2011در مطالعه خود نتیجه گرفتند که:مطالعه آن ها این فرضیه را، که ایمپلنت هایی که در آن ها از platform switching استفاده می شود، تحلیل استخوان کمتری نشان می دهند را تایید نکرد.(54)
-Cochran وهمکاران در سال 1999 در مطالعه خودنتیجه گرفتند که: ایمپلنت های با سطح زبر (roughened) به میزان قابل توجهی موفقیت بیشتری در مقایسه با ایمپلنت های با سطح صیقلی داشتند.(35)
Quirynen –وهمکاران در سال 1999 در مطالعه خود نتیجه گرفتند که: گر چه زبری (roughened) سطح ایمپلنت ممکن است اثر مثبت روی پاسخ بافت زیر مخاط داشته باشد، ولی هرگونه در معرض قرار گرفتن سطح با حفره دهان می تواند باعث تجمع پلاک شود که خود می تواند منجر به پاتولوژی دربافت نرم و سخت گردد.(55)
– Steigenga وهمکاران در سال2003 در مطالعه خود نتیجه گرفتند که: در ایمپلنت های با سطح زبر(roughened) در مقایسه با ایمپلنت های با شکل مشابه ولی سطح صیقلی شده اتصال بیومکانیکال قویتری حاصل شده بود.(36)
-piattelli وهمکاران در سال 2003 به بررسی نقش میکروگپ بین ایمپلنت و اباتمنت پرداختند و اعلام کردند که اگر میکروگپ بالاتر از کرست قرار گیرد تحلیل کمتری از استخوان دیده میشود و هرچه میکروگپ آپیکالی تر حرکت کند تحلیل بیشتری رخ می دهد.(56)
-Brogginiو همکاران در سال 2003 به بررسی گپ بین ایمپلنت و اباتمنت و حضور آماس در این ناحیه پرداختند.یافته ها نشان دادکه عدم حضور میکروگپ درکرست استخوان همراه با کاهش تجمع آماس سلولار در ناحیه فوق بوده است.(57)
-Weng و همکاران در سال 2008 به بررسی تاثیر موقعیت میکروگپ برشکل نقایص استخوانی اطراف ایمپلنت پرداختند.آنها با بررسی 8 سگ mongrel به این نتیجه رسیدند که موقعیت های مختلف میکروگپ،باعث ایجاد اشکال و سایزهای مختلفی از نقایص استخوانی اطراف ایمپلنتهای دندانی چه همسطح با کرست و یا چه زیر کرست خواهد شد.(58)
فصل دوم
بیان مسئله
بیان مسئله :
تا چندی پیش پروتز های ثابت و متحرک بهترین راه حل برای جانشینی دندانی محسوب می شدند اما امروزه ایمپلنت به عنوان مناسب ترین جایگزین دندان در درمانهای دندانپزشکی بکار می رود.ایمپلنت با حذف عمل تراش دندانهای سالم مجاور ناحیه بی دندانی و نیز حفظ نسج باقیمانده توانسته است تغییرات غیر قابل برگشت بافت دهان را حذف کند و فانکشن،زیبایی،تکلم و آسودگی بیمار را با خود بهمراه آورد.درحال حاضر شرکت های مختلفی در زمینه طراحی و تولید انواع ایمپلنتهای دندانی مشغول فعالیت هستند.
یکی از تفاوتهایی که در ساختار انواع ایمپلنتها وجود دارد، شکل بدنه ایمپلنت است. ایمپلنت ها به اشکال مختلف از جمله استوانه ای و مخروطی وجود دارند.
از آنجایی که فاکتور اولیه در موفقیت ایمپلنت حفظ استخوان کرستال است،هدف اصلی این بود که با بررسی میزان تحلیل استخوان کرستال اطراف ایمپلنت های استوانه ای و مخروطی سیستم SPI بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری،نقش شکل بدنه ایمپلنت را در موفقیت آن تعیین کنیم.
هدف کلی:
بررسی تغییرات کرست استخوان اطراف فیکسچر ایمپلنت
در بیماران تحت درمان با ایمپلنت های مخروطی و استوانه ای
بعد از گذشت شش ماه از بارگذاری.
اهداف جزئی:
1-تعیین عمق پاکت در اطراف ایمپلنت های استوانه ای6 ماه بعد ازبارگذاری.

Share