دلایل انتخاب موضوع

1-3-1)کاربردهای تحقیق
کاربردهای مختلفی برای این پژوهش متصور است.
نخست آنکه، پس از انجام این تحقیق و شناسایی و معرفی اثربخش ترین روشهای مدیریت انتظامی برای مقابله با قاچاق کالا کلیه دستگاههای دولتی و سازمان های مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا در کشور اعم از درون و برون سازمانی با بکارگیری و بهره گیری از آن برای کلیه مدیران عالی، میانی در سطح کشور به منظور افزایش کارآیی و مقابله جدی تر با پدیده شوم قاچاق کالا را به کارگرفته و حتی تلاش در توسعه هرچه بهتر آن برآیند.
دوم آنکه، محققان از ادبیات و مبانی نظری آن برای تبیین موضوعات مشابه بهره گیرند.
سوم اینکه، مراکز دانشگاهی و آموزشگاهی ناجا در صورت اثبات فرضیه های این تحقیق می توانند سایر ریشه های مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا را توسعه و پژوهش نمایند.
چهارم اینکه، کلیه دستگاههای دولتی و سازمان های مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا درکشور اعم از، درون و برون سازمانی به منظور آموزش کارکنان بعنوان چند واحد درسی برای مراکز آموزشی لحاظ کنند.
1-3-2)کاربردهای نتیجه پژوهش
از جمله کاربرانی که می توانند به عنوان استفاده کنندگان نتیجه چنین پژوهشی معرفی گردند عبارتند از:
– نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
– مراکز مطالعات و پژوهشی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
– پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز، پلیس آگاهی ناجا.
– دانشگاه علوم انتظامی امین.
– ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران.
1-3-3) جنبه جدید و نوآوری پژوهش(دلایل انتخاب موضوع)
نیاز ناجا به شناخت بهترین و مؤثرترین راههای مقابله با قاچاق کالا درکشور که دغدغه مسئولین ناجا بوده و رفع مشکلات موجود درون سازمانی و انعکاس موارد برون سازمانی در جهت تقویت، اصلاح و بکارگیری نمایند. از طرفی با توجه به اینکه به نظر می رسد تقریبا هیچ کار عملی قابل توجهی در خصوص اثربخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا صورت نگرفته بود، لذا پژوهشگر را بر آن داشت تا تمامی موضوعات مرتبط در مقابله را احصاء و از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته میزان اثربخشی هر یک از مؤلفه ها وشاخص ها را در مقابله با قاچاق کالا توسط پاسخ دهندگان بررسی و در نهایت نسبت به شناسایی و معرفی اثر بخش ترین بخش مدیریت انتظامی پرداخته تا در مقابله با قاچاق کالا توسط مسئولین بکارگیری نمایند. لذا ضرورت پرداختن به تحقیق فوق در راستای اتخاذ مدیریت انتظامی قوی و مؤثر در مقابله با قاچاق کالارا بررسی و تأثیر هریک از متغییر های مستقل را بر متغییر وابسته سنجش نماید.
1-4) اهداف تحقیق
هدف اصلی:
هدف اصلی عبارت است از؛ شناسایی میزان اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا
اهداف فرعی:
1- شناخت میزان اثر بخشی قوانین درمقابله با قاچاق کالا
2- شناخت میزان اثر بخشی تجهیزات در مقابله با قاچاق کالا

                                                    .