دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی

مدخل 6 از صفحه 145 با عنوان ختک، شفقت جهان (جهان ختک، شفقت)،
مدخل 17 از صفحه 147 با عنوان آذرخشی، رعدی (رعدی آذرخشی، غلام‌علی)،
مدخل 51 از صفحه 150 با عنوان خانلری، پرویز ناتل (خانلری، پرویز)، که ناتل خانلری ارجاعی برای این اسم است.
مدخل 591 از صفحه 213 با عنوان عسکروا، ط. علی (علی عسکروا، طیبه).
6. به جز نام اصلی و نام مستعار، آوردن عنوان‌های نشانه جنسیت و پایه علمی در کتاب شناسی جایز نیست. به عنوان مثال در مدخل 561 از صفحه 208: صایقوا، بانو، ج (که درست آن صادیقوا، ج است) و در مدخل 473 از صفحه 61: “راستارگویوا، بانو، و. س”، آوردن لفظ “بانو” ضرورتی ندارد چرا که اسامی روسی برای خانم‌ها به “ـ وا” و برای آقایان به “ـ اُف” ختم می‌شود. نیز در مدخل 679 از صفحه 85 : “عبدالله جمال، پرفسور و پروفسور اسرار احمد خان اسرار” و در مدخل 481 از صفحه 197: “خراسانی، سید احمد”، از لفظ پرفسور و سید استفاده کرده‌اند که آوردن این القاب در کتاب شناسی مرسوم نیست.
7. جاافتادگی حروف در معرفی برخی اسم‌ها، به دلیل اشتباه حروف‌چینی، در این کتاب گاه خواننده را به اشتباه می‌اندازد به گونه‌ای که اشتباه بودن این مسأله بر خواننده، به علت معروف نبودن نویسنده یا ناآگاهی خواننده قابل تشخیص نمی‌باشد:
مدخل 818 از صفحه 239: کانا، محمد (کانار)، مدخل 595 از صفحه 77: صالمی، پرویز (صالحی)، مدخل 597 از صفحه 77: صالمی علامی، غلام حسین (صالحی علامی)، مدخل 466 از صفحه 196: وحید کامیار، تقی (وحیدیان کامیار)، مدخل 535 از صفحه 205: نیکزا، محمد رضا (نیکزاد)، مدخل 932 از صفحه 253: صدیقی، طاهر (طاهره) و مدخل 141 از صفحه 149: بوستان، پل. م (پوستال)
8 . گاه شهرت و فامیل را در کنار هم آورده‌اند. ایشان در حالی‌که در مدخل 761 از صفحه 232: بهار، محمدتقی (ملک‌الشعراء)، لقب را داخل پرانتز آورده اند. اما همین اصل را در مدخل 95 از صفحه 27: ادیب السلطنه سمیعی، میرزا محمد حسن، عطا رعایت نکرده اندو اگر همین اسم را در فهرست مستند مشاهیر و مؤلفان نگاه کنیم چنین آمده است:
سمیعی، حسین
x ادیب السلطنه
عطا
یعنی در معرفی این نام، عنوان “سمیعی، حسین” قابل استناد است و “ادیب‌السلطنه” و “عطا” اسم‌های ارجاعی هستند.
9. در مورد نام فامیل بانوان، در ایران، نام فامیل همسر در کنار نام کوچک خانم و داخل پرانتز قرار می‌گیرد اما ایشان چنانکه در مدخل 346 از صفحه 53 می‌بینیم؛ آورده‌اند: خانلری، زهرا (کیا) که درست آن کیا، زهرا (خانلری) می‌باشد.
10. گاه نام نویسنده را اشتباه آورده‌اند. به‌عنوان مثال، در مدخل 25 از صفحه 148 آورده‌اند: احمدی بیرجندی، احمد. “طرح دستور زبان فارسی”. رشد ادب فارسی. شماره 2، تابستان 1364. ص 7ـ18.
در حالیکه نویسنده این مقاله، حسن احمدی گیوی است.
در مدخل 324 از صفحه 180 آورده‌اند:
نشاط، محمود. «اسم صوت و کاربرد آن در زبان فارسی». مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران. سال 24، شماره 1و2، 1355. ص 283-298.
و در مدخل 326 از همین صفحه، این مقاله را به عاتقه نوری نسبت داده‌اند.
همچنین در مدخل 557 از صفحه 208 آورده‌اند:
ح، د. «پیشوند و پسوند». پیمان. دوره 4، شماره 9، بهمن 1316. ص 566-567.
و در مدخل 563 از صفحه 208 این مقاله را از آنِ احمد کسروی دانسته‌اند.
نیز در مدخل 903 از صفحه 250 نوشته‌اند:

Share