رشته حقوق

دستور زبان فارسی

دانلود پایان نامه

این بخش با عنوان “دستور زبان فارسی” آمده است.
«در مورد دستور زبان فارسی بهترین فهرستی که در درست داریم از «استوری =Storey» است که وی در مجلد سوم ادب فارسی (به انگلیسی) خود گذارده (ص 123ـ175) و روی هم از 289 دفتر یاد کرده است و بسیاری از آنها درباره نحو عربی است».
از جمله مقاله‌نامه‌ها، فهرست مقالات فارسی، اثر ایرج افشار که در پنج جلد گردآوری شده است و به معرفی مقاله‌های نوشته شده در سال‌های 1328 ق تا 1370 ش پرداخته است، در خور توجه است. این مجموعه هم با تفکیک موضوعی علوم، بخشی درباره زبان شناسی دارد که در آن به معرفی مقاله‌های نوشته شده درباره دستورزبان فارسی پرداخته است.
گروه سوم: کتاب‌ها و مقاله‌هایی که به قصد پرداختن به نقد یا تاریخچه دستور زبان فارسی با درنظرگرفتن یا درنظرنگرفتن منطقه خاص، به معرفی و گاه تحلیل برخی کتاب‌های دستور زبان فارسی پرداخته‌اند.
1. سیری در دستور زبان فارسی، یا سیری در آثار نخستین دستورنویسان زبان فارسی. مهین بانو صنیع. تهران: کتاب‌سرا، 1371، 331ص.
2. دستورنویسی فارسی در شبه قاره هند و پاکستان. شفقت جهان ختک. ویراستار: عارف نوشاهی، آذرمیدخت جلیل‌نیا. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1376، هفده+197ص.
3. “دستورهای فارسی در زبان‌های اروپایی”. ابوالقاسم رادفر. فرهنگ. ش 695. زمستان 1371، ص 59ـ79.
4. “دستورنویسی در شبه قاره هند و مسایل مربوط به آن”. میرغزن خان ختک. مجموعه سخنرانی‌های سمینار زبان فارسی. تهران: نشر دانشگاهی، 1366.
5. “دستور زبان فارسی در شبه قاره هند و پاکستان و تألیفات مهم در این باب به زبان انگلیسی”. شفقت جهان ختک. معارف. دوره 8 . ش 30، آذرـ اسفند 1370، ص 124ـ130.
6. “نقد و بررسی 50 سال دستورنویسی در ایران”. ناصر صادقی سبزواری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، 1382، ح+ب+427ص.
گروه چهارم: کتاب‌هایی که کتاب‌های دستور زبان فارسی را در منطقه‌ای معین، معرفی می‌کنند.
1. دستور زبان فارسی در شبه قاره هند. حسن صدر حاج سید جوادی [کمال حاج سید جوادی]. تهران: نشر روزگار، 1380، 252ص.
گروه پنجم: کتاب‌های دستوری که در مقدمه خود به معرفی کتاب‌های دستور پرداخته‌اند:
1. دستور جامع زبان فارسی. عبدالرحیم همایون فرخ. به کوشش رکن‌الدین همایون فرخ. تهران: علی اکبر علمی، [بی‌تا]، 7 ج در یک مجلد، ص بیست و دو + بیست ونه.
در این کتاب 101 کتاب دستور زبان فارسی و فرهنگ لغت را نام برده است.
گروه ششم: کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقالاتی که با نام خاص «کتاب شناسی دستور زبان فارسی» به معرفی کتاب‌های دستور زبان فارسی پرداخته‌ است.
1. “کتاب شناسی دستور زبان فارسی”. ایرج افشار. فرهنگ ایران‌زمین. ج 2، تابستان ـ پاییز 1333، ص 20ـ44.
2. “کتاب شناسی توصیفی زبان و ادبیات فارسی: دستور زبان فارسی”. محمد مهیار. رشد آموزش زبان و ادب فارسی. س 13. پیاپی 45. زمستان 1376، ص 28ـ45.
3. “فهرست توصیفی کتاب‌ها و مقاله‌ها و پژوهش‌های علمی که پیرامون دستور زبان فارسی میانه انجام شده است”. محمود محمدی عراقی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1351، 43ص.
4. “کتاب شناسی دستور زبان فارسی دوره معاصر (کتاب‌ها، مقاله‌ها، همایش‌ها)، 1300ـ1383”. فاطمه زهرا توانچه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، 1383.
5. کتاب شناسی زبان و خط. محمد گلبن. تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا، 2536=1356، ص 1ـ96.
6. کتاب شناسی دستور زبان فارسی. محمد مهیار. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار، 1381، 370ص.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : جرایم بین المللی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید