دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی

2. حدود موضوع
3. نحوه تنظیم کتاب شناسی
4. اطلاعات کتاب شناسی
5. برآورد و آزمایش کارآیی آنچه شده است.»
علاوه بر این‌ها، مقدمه‌ای مناسب که چهارچوب و شیوه‌های اجراشده در کتاب شناسی را معرفی کند ضروری به نظر می‌رسد؛ نیز وجود نمایه‌های گوناگون در بازیابی سریع اطلاعات کتاب شناختی بسیار قابل اهمیت است.
5ـ سیر تکاملی تدوین کتاب شناسی‌های دستور زبان فارسی و نقد یک کتاب شناسی:
شاید بشود این کتاب شناسی‌ها را به سه شکل کتاب، مقاله و پایان‌نامه معرفی کرد.
کتاب‌هایی را که به کتاب شناسی دستور زبان فارسی پرداخته‌اند به این گروه‌ها می‌توان تقسیم کرد.
گروه اول: کتاب‌هایی که به طور عمومی و همکرد، به معرفی کتاب‌های فارسی یا کتاب‌های ملی ایران پرداخته‌اند و در خلال معرفی کتاب‌ها، نام کتاب‌های مختلف دستور زبان فارسی را به طور پراکنده در خود ثبت کرده‌اند. مانند:
1. فهرست کتاب‌های چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال 1345 براساس فهرست خانبابا مشار و فهارس انجمن کتاب. زیر نظر احسان یارشاطر. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1352، 3 ج.
در این بخش حتی کتاب «الذریعه فی تصانیف الشیعه» از آقابزرگ تهرانی را نیز می‌توان گنجاند.
گروه دوم: کتاب شناسی‌هایی که به صورت موضوعی به معرفی کتاب‌های گوناگون پرداخته‌اند و یا کتاب‌هایی که فهرست‌نویسی هستند یعنی کتاب‌های کتابخانه یا منطقه مشخصی را معرفی می‌کنند. این دسته از کتاب‌ها، غالباً، کتاب های معرفی شده را در قالب موضوعات طبقه‌بندی شده‌ای چون بلاغت، دستور، باستان‌شناسی، تاریخ، … قرار می‌دهند.
بنابراین فهرست کتاب‌های دستور به صورت منسجم و به دور از پراکندگی، در بخش مشخصی از این کتاب‌ها معرفی می‌شوند. باید توجه داشت که فهرست‌نویسی، نوعی کتابشناسی است. از این دسته کتاب‌ها می‌توان موارد زیر را نام برد:
1. فهرست نسخه‌های خطی فارسی. احمد منزوی. تهران: مؤسسه فرهنگی منطقه‌ئی، 1350، ج 3، ص 2047ـ2082.
عنوان این بخش «دستور زبان» است.
2. فهرست نسخه‌های خطی فارسی انجمن ترقی، اردو، کراچی. عارف نوشاهی. اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اداره معارف نوشاهیه، 1363، ص 80ـ85 .
این بخش با عنوان “دستور زبان” آمده است.
3. فهرست مخطوطات شیرانی. محمد بشیر حسین. لاهور. اداره تحقیقات پاکستان و دانشگاه پنجاب، 1975م، ص 602ـ615.
این بخش با عنوان “دستور” آمده است.
4. فهرست کتاب‌های فارسی چاپ سنگی و کمیاب کتابخانه گنج‌بخش. عارف نوشاهی. اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1365، ج 1، ص 329ـ372.
این بخش با عنوان “دستورزبان” آمده است.
5. فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان. احمد منزوی. اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1370، ص 2459ـ2529 و 2831ـ2884.

Share