دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی/ درخت آسوریک/ اسطوره/ زبان فارسی میانه (پهلوی)/ خط فارسی میانه (پهلوی)/ زبان شناسی.
پرهیزگار، حسین. “بررسی علمی دستور علمی دستور زبان فارسی در کتاب‌های آموزشی دوره متوسطه”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سال؟، ?ص.
دستور علمی/ بررسی/ دستور زبان فارسی/ کتاب‌های آموزشی دوره متوسطه.
پزشکی‌نیا، فاطمه. “زبان شعری استاد بهار در قصاید او”. پایان نامه مقطع؟ زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مشهد، 1351، میم+107، کتابنامه.
زبان شعری/ بهار/ دستور.
پوررحیمی، مهین‌دخت. “دهخدا و تأثیر او در نثر فارسی معاصر”. پایان‌نامه کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مشهد، 1341، د+91ص، کتابنامه.
نثر دهخدا/ دستور.
پور ریاحی، مسعود. “بررسی دستور گویش گیلکی رشت”. رساله دکترای زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1350، 860 ص، جدول، نقشه، کتابنامه.
گویش گیلکی رشت/ بررسی دستوری/ ساختمان فعل.
پورعابدی، حسن. “بررسی گویش نایینی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران،1372، 475 ص، جدول، نقشه، کتابنامه.
گویش نایینی/ نایین/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری/ واژگان.
ـ پورعلی، نورعلی. “اضافه و صفت در دیوان ناصرخسرو”. پایان‌نامه کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه مشهد،1359، 88 ص.
اضافه/ صفت/ دیوان/ ناصرخسرو.
پورکریم، محمدمهدی. “صفت و تحول تاریخی آن از نظر زبان شناسی در زبان فارسی از قدیمی‌ترین زمان تاکنون”. رساله دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1338، 187 ص.
زبان فارسی/ صفت/ زبان شناسی.
پهلوان، علی‌محمد. “بررسی گویش مردم گناباد”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1373، 281 ص، نقشه، کتابنامه.
گویش/ گناباد.
پیرشفیعی، سرور. “فرایندهای واژه‌سازی در فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه تهران، 1361، 74 ص، جدول، نمودار، واژه‌نامه، کتابنامه.
اشتقاق/ دوگان‌سازی/ ساختمان واژه/ زبان فارسی/ فرایندهای واژه‌سازی/ ترکیب.
ـ پیشداد، عباس. “بررسی و مقایسه گویش راوری با فارسی معیار”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1374، 141 ص، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه.
صرف (دستور زبان)/ زبان فارسی/ آواشناسی/ گویش راوری/ فارسی معیار.
پیشرو، مینا. “فعل، ریشه، مصدر در زبان فارسی همراه با تفاوت‌های گفتاری و نوشتاری افعال بسیط و رایج”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1358، 124 ص، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه.
ساختمان فعل/ زبان فارسی/ فعل بسیط.
تاکی، گیتی. “بررسی گویش شهرضا (قمشه)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1372، 133 ص، نقشه، واژه‌نامه، کتابنامه.
گویش شهرضایی/ شهرضا/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری/ واژگان.
تحریریان، محمدحسن. “تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای حروف اضافه در زبان فارسی و انگلیسی برای اهداف تربیتی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌های خارجی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، 1350، 269 ص.
حروف اضافه/ زبان فارسی/ زبان انگلیسی/ مقایسه/ تجزیه و تحلیل.

Share