دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی

بخیرنیا، منصور. “توصیف گروه فعلی زبان فارسی از دیدگاه دستور زایشی‌ ـ ‌گشتاری”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، سال ؟، 136 ص، جدول، نمودار، کتابنامه.
زبان فارسی/ گروه فعلی/ دستور گشتاری ـ زایشی.
برجسته دلفروز، بهروز. “واژه‌نامه ریشه‌شناسانه و تطبیقی گویش سیستانی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی فرهنگ و زبان باستانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1372، 63+183+یازده ص، جدول، کتابنامه.
آواشناسی/ واج‌ها/ ریشه‌شناسی (زبان)/ گویش سیستانی/ واژه‌نامه تطبیقی/ سیستان.
برفر، محمد. “بررسی مقابله‌ای گروه‌های فعلی، زمان دستوری و نمود در فارسی و آلمانی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1378، 130 ص، کتابنامه.
گروه فعلی/ زمان (دستور زبان)/ نمود (زبان شناسی)/ زبان فارسی/ زبان آلمانی/ بررسی تطبیقی.
برهانی، مهرنوش. “طبقه‌بندی واژه‌های چند تلفظی در چهارچوب گونه فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1351، 87 ص.
واژه‌های چند تلفظی.
بزرگ چمی، پریزاد. “بررسی اسم در زبان دری”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1353، 42 ص.
ساختمان اسم/ زبان دری.
بساک، حسن. “ارزیابی نکات ادبی و بلاغی تاریخ بیهقی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، 1371، 301 ص، کتابنامه.*
تاریخ بیهقی (کتاب)/ بررسی دستوری/ بررسی بلاغی.
بلادی، عبدالعزیز. “ریشه‌شناسی واژه‌های منتخب گویش بوشهری”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان باستانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1379، 180ص، کتابنامه.
واژه/ گویش بوشهری/ ریشه‌شناسی.
بهروز، رزیتا. “توصیفات ساختمان فعل در گویش بهبهانی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373، ?ص.
فعل/ گویش بهبهانی.
بهروزی، کمال. “بررسی صوری و معنایی روندهای ترکیب و اشتقاق در شاهنامه فردوسی و امکان‌های بالقوه آن”. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1357، 140 ص.
شاهنامه فردوسی/ بررسی صوری/ بررسی معنایی/ ترکیب و اشتقاق.
بهشتی، علاءالدین. “تجزیه قاموسی زبان فارسی امروز”. رساله دکترای زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1354، 266 ص، واژه‌نامه، کتابنامه.
اسم/ فعل/ قید/ صفت/ زبان فارسی/ ساختمان واژه.
بیجن‌خان، محمود. “تجزیه و تحلیل صوتی واکه‌های ساده و مرکب زبان فارسی بر اساس آواشناسی فانت”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1369، 109 ص، تصویر، جدول، نمودار، واژه‌نامه، کتابنامه.
آواشناسی/ واکه/ زبان فارسی/ نظریه فانت.
پارسا، احمد. “تحقیقی درباره اثرات دو روش تدریس انتزاعی و تدریس در متن (روش جزء‌به‌کل و کل‌به‌جزء) بر میزان یادگیری برخی از دانش‌آموزان دبیرستان‌های شیراز در درس دستور زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1374، 109ص، جدول، کتابنامه.
شیراز/ دستور زبان فارسی (درس)/ یادگیری/ کارآیی/ روش استقرایی/ روش قیاسی/ روش‌های تدریس/ دانش‌آموزان/ دبیرستان‌ها.
پاکروان لنبانی، حسین. “افعال واقع‌نگار و عاطفی در دستگاه متمم زبان فارسی تحلیلی نحوی، معناشناسی و منظورشناختی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز، 1373، 142 ص، جدول، کتابنامه.
جمله پیرو/ نحو/ معناشناسی/ فعل‌های واقع‌نگار/ فعل‌های عاطفی/ نظریه معیار/ فعل‌ها/ جمله پایه.
پاکی‌زاد‌ تبریزی، شکوفه. “بررسی منظومه درخت آسوریک از نظر مباحث دستوری”. پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد تاریخ فرهنگ و زبان‌های باستانی‌ ـ گرایش زبان شناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه شیراز، 1375، 158 ص.

Share