دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی

(* جلدهای دیگر این مجموعه دیده نشده است.)
هومند، نصرالله. پژوهشی در زبان تبری (= مازندرانی). آمل: کتاب‌سرای طالب آملی، 1369، ص 1ـ70.
درباره زبان تبری (مازندرانی)؛ واج‌ها و واکه‌های موجود در زبان تبری (= مازندرانی)؛ واکه خنثی؛ علایم آوایی؛ بیان علایم آوایی؛ آشنایی با پاره‌ای از مفاهیم دستور زبان تبری: ابدال، قلب، تخفیف؛ ریشه‌های همانند زبان تبری در زبان‌های دیگر، نمونه‌هایی از واژه‌ها، ترکیبات و تعبیرات در زبان تبری.
هیرمندی، رضی. توصیف مقابله‌ای زمان‌ها در انگلیسی و فارسی. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مدرسه، 1375، [112]ص، جدول.
فصل اول ـ مختصری درباره مقابله؛ فصل دوم ـ مروری بر زبان‌های فارسی امروزی؛ فصل سوم ـ زبان‌های انگلیسی؛ فصل چهارم ـ زمان پنهان؛ فصل پنجم ـ بررسی پاره‌ای از خطاها.
یارمحمدی، لطف‌الله. پانزده مقاله در زبان شناسی مقابله‌ای و ساخت زبان فارسی، دستور، متن و گفتمان. تهران: راهنما، 1374، 88+183ص.
(به بخش مقالات نگاه کنید.)
ــــــ . درآمدی بر آواشناسی. سلسله انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، شماره 171. زبان شناسی و زبان‌آموزی، شماره 12. تهران: مرکز نشر دانشگاهی 1373، شش+265ص.
فصل اول ـ مقدمه؛ فصل دوم ـ الفبای صوتی؛ فصل سوم ـ حرف‌نگاری؛ فصل چهارم ـ عمل و ساختمان اندام‌های گفتار؛ فصل پنجم ـ تولید و تشخیص اصوات؛ فصل ششم ـ رده‌بندی اصوات؛ فصل هفتم ـ تولید و ثبت اصوات؛ فصل هشتم ـ صامت‌ها؛ فصل نهم ـ مصوت‌ها.
فهرست منابع و مآخذ
الف ـ کتاب‌ها:
1ـ پاسداران زبان و ادبیات فارسی در هند. دهلی نو: مرکز تحقیقات زبان فارسی در هند، 1364.
2ـ فهرست کتاب‌های چاپی فارسی ازآغاز تا سال 1345 بر اساس فهرست خانبابا مشار و فهارس انجمن کتاب. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1352، ج 1و2.
3ـ انوشه، حسن، ویرایشگر. دانشنامه ادب فارسی. ج4: ادب فارسی در شبه قاره (هند، پاکستان، بنگلادش). تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1380، بخش 3.
4ـ بصاری، طلعت. دستور زبان فارسی. تهران: کتابخانه طهوری، 1347.
5 ـ تهرانی، آقابزرگ. الذریعه الی تصانیف الشیعه. بیروت: دارالاضواء، ‍[بی‌تا]، ج 8 و17.
6ـ حامدی ربانی، اصغر. فرهنگ فارسی به فارسی سعدی. [تهران]: مهتاب، گلستان کتاب، 1370.
7 ـ عاصی، مصطفی؛ عبدعلی، محمد. واژگان گزیده زبان شناسی. تهران: علمی و فرهنگی، 1375.
8ـ صدر حاج سید جوادی، حسن [حاج سید جوادی، کمال]. دستور زبان فارسی در شبه قاره هند. تهران: نشر روزگار، 1380.
9ـ فرشیدورد، خسرو. دستور مفصل امروز برپایه زبان شناسی جدید. تهران: سخن، 1382.
10ـ مشار، خانبابا. فهرست کتاب‌های چاپی فارسی. تهران: ارژنگ، 1351، ج 2و5.
11ـ ــــــ . مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی ازآغاز چاپ تاکنون. تهران: [بی‌نا]، 1340، 6 ج.
12ـ منزوی، احمد. فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان. اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات فارسی پاکستان، 1370، ج 13.
13ـ مهیار، محمد. کتاب شناسی دستور زبان فارسی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار، 1381.
14ـ نصری، عبدالله. پایان شب سخن‌سرایی، زندگی، آثار و اندیشه‌های استاد جلال‌الدین همایی. تهران: آفتاب توسعه، 1380.
15ـ همایون‌فرخ، عبدالرحیم. دستور جامع زبان فارسی. به کوشش رکن‌الدین همایون فرخ. تهران: علمی، [بی‌تا].
ب ـ مقاله:

Share