دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی

(فهرستی به ترتیب الفبایی از غلط‌های رایج در نوشته‌های امروز (اعم از غلط‌های املایی و انشایی و استعمال نادرست واژه‌ها از جمله واژه‌های مأخوذ از زبان‌های خارجی و نیز اشتباهات صرفی و نحوی و به خصوص آنچه به “گرته‌برداری” معروف است.)
ــــــ . فرهنگ فارسی عامیانه. [تهران]: نیلوفر، 1378، 2ج، [بیست ونه]+1523ص، جدول، کتابنامه.
(بیان نوع دستوری برخی کلمات).
ــــــ . مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی. [ویرایش ؟]. [تهران]: نیلوفر، 1376، [171]ص، مصور، جدول، نمودار.
1ـ زبان چیست؟، وظایف یا نقش‌های زبان 2ـ واحدهای تجزیه دوم: واج‌ها= صوت و آوا، نقش‌های واج، استخراج واج‌ها، آوانگاری و واج‌نگاری، صامت‌های فارسی، مصوت‌های فارسی، مسأله امتداد مصوت‌ها، مصوت‌های مرکب، تحول واج‌ها، هجاهای فارسی؛ التقای مصوت‌ها؛ تکیه در فارسی؛ 3ـ واحدهای تجزیه اول: تکواژها: تقدم صورت بر معنی، فهرست بسته و فهرست باز، تکواژ دستوری و تکواژ قاموسی، صرف و نحو، جمله و عبارت، آمیزه، تکواژ گسسته، تکواژ اجباری و تکواژ اختیاری، نقش مکرر، صورت‌های واحد و نقش‌های متفاوت، تکواژ پنهان، جای تکواژها در جمله، سه امکان خط مستقیم، سلسله مراتب عناصر جمله، مقوله‌های نحوی، نقش یک‌سویه و نقش دوسویه.
نجیبی فینی، بهجت. بررسی گویش فینی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب، نشر آثار، 1382، ?ص.*
نحوی، محمد. فرهنگ وام واژه‌های عربی. تهران: انتشارات اسلامی تهران، 1368، 582 ص.
(بیان نوع دستوری برخی کلمات).
ندیمی، حسن. طرح دستور زبان فارسی. تهران: رز، 1354، 144ص، نمودار، جدول.
فصل اول ـ بخش اول ـ طرح دستور زبان فارسی؛ فصل دوم ـ بخش اول ـ تجزیه، بخش دوم ـ تجزیه فعل، بخش سوم ـ تجزیه صفت، بخش چهارم ـ تجزیه قید، بخش پنجم ـ تجزیه کنایه، بخش ششم ـ تجزیه عدد، بخش هفتم ـ تجزیه حروف، بخش هشتم ـ تجزیه اصوات؛ فصل سوم ـ ترکیب: بخش اول ـ جمله، بخش دوم ـ تعریف ارکان جمله و اصطلاحات ترکیب، بخش سوم ـ جمله اسنادی، بخش چهارم ـ قلب و حذف، بخش پنجم ـ انواع جمله.
نشاط، محمود. ادات تشبیه در زبان فارسی. تهران: سهند، 1370، 158ص.
بخش نخست ـ تعریفات؛ بخش دوم ـ تشبیه با ادات، ادات تشبیه مستعمل مشهور؛ بخش سوم ـ برخی حروف و ادات غیرمستقل؛ بخش چهارم ـ پیشوندها و پسوندها؛ بخش پنجم ـ ادات تشبیه عربی در فارسی؛ بخش ششم- نکاتی درباب تشبیه.
(در این کتاب به ارایه و نقد و تشریح و بیان کاربردهای دستوری و دستور تاریخی این بخش از علم بیان نیز پرداخته شده است.)
ــــــ . شمار و مقدار زبان فارسی: شامل نکات دستوری و علمی عدد و برخی کاربردهای آن. تهران: امیرکبیر، 1368، 712 ص، مصور، جدول، نمودار.
پیشگفتار ـ اشارات تاریخی؛ تعریف شمار و مقدار و برخی اصطلاحات مرتبط با آن؛ شمار از لحاظ تقسیم کلمات پارسی؛ شمار از دیدگاه زبان شناسی؛ اقسام شمار؛ شمارهای زوج و فرد؛ شمارهای مثبت و منفی؛ تثنیه در شمارش؛ جمع بستن اعداد؛ سلب و نفی عدد و مقدار؛ تلفظ‌های بعضی از شمارها؛ به کار بردن عدد به طریق شکستن شمارها؛ طبقات اعداد؛ معدود؛ رابط‌های شماری و مقداری با رابط‌های کلی عددی؛ خواندن و نوشتن ارقام و طبقات عددی؛ رسم‌الخط و املاء شمارها؛ نقطه‌گذاری در اعداد؛ ترکیب یا نحو عدد؛ شمارهای بیگانه در زبان پارسی؛ شمارهای عربی در فارسی؛ شمارهای باستانی پارسی؛ شمارهای مجهول دساتیری؛ شمار در گویش‌های محلی زبان فارسی؛ شمار در محاوره و تکلم عامه؛ شمار در معتقدات و سنت‌ها؛ نشانه‌ها و برابرها و حروف و رموز و علایم شماری؛ کلماتی که مفهوم شمار و مقدار دربر دارند؛ جمله‌ها و ساخت‌هایی که مفاهیم معنوی شماری و مقداری دربردارند؛ بعضی نام‌ها و اصطلاحات دستوری شمار؛ کاربرد عدد در اعلام و نام‌گذاری‌ها؛ کاربرد عدد در بعضی رشته‌ها و فنون مختلف؛ کاربرد عدد در اقسام دیگر کلمات دستور زبان فارسی؛ تکمله (1): عدد در ریاضیات؛ تکمله (2) عدد در اوزان و مقادیر (مقیاسات).
نشاط مبینی تهران، مهنوش. درباره پسوند ایسم. تهران: فرهنگستان زبان و ادب، گروه واژه‌گزینی، 1376، ?ص (جزوه).*
نصیری‌ جامی، حسن. تحلیل ساختار و درون‌مایه ترانه‌های کهن شرقی بر اساس ترانه‌های جام. مشهد: محقق، 1380، 224ص.
بخش اول ـ کلیات؛ بخش دوم ـ ویژگی‌های ساختار: 1ـ لهجه (گویش) 5ـ “که” آغازین؛ بخش سوم ـ درون‌مایه.
نفیسی، سعید. در مکتب استاد، از برنامه‌های رادیو ایران، شامل مباحثی درباره درست گفتن، درست نوشتن و درست خواندن. تهران: مؤ سسه مطبوعاتی عطایی، 1343، 291ص.
(شامل مباحث پراکنده دستور زبان فارسی).
ــــــ . فرهنگنامه پارسی. تهران: [بی‌نا]، 1319، ج1، 704ص.
(آوانگاری لاتین و نوع دستوری کلمات).
(* جلدهای دیگر این مجموعه دیده نشده است.)
نگهت سعیدی، محمد نسیم. دستور زبان معاصر دری. مشهد: جهان اندیشه کودکان، 1381، 131 ص.*
نوبخت، ایرج. نظم و نثر پارسی در زمینه اجتماعی از نهضت تا مقطع انقلاب. تهران: ربیع، 1373، [145]ص.
(اشاره به نکات دستوری نثر و نظم برخی از شاعران و نویسندگان به طور پراکنده).
نوبهار، مهرانگیز. دستور کاربردی زبان فارسی. تهران: رهنما، 1372، شانزده+320 ص، جدول، نمودار.

Share