دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی

3ـ1ـ کتاب شناسی جاری (Current Bibliographies):
صورت کتاب‌هایی است که در زمان نزدیک به تهیه کتاب شناسی انتشار یافته باشد. این کتاب شناسی‌ها به صورت هفتگی، ماهانه، فصلی، یا سالانه منتشر می‌شود.
نمایه. تهران. وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه هیأت امناء کتابخانه عمومی کشور. (این مجموعه به صورت ماهانه منتشر می‌شود).
2ـ کتاب شناسی از نظر تنظیم:
1ـ2ـ الفبایی: (Alphabetical Bibliography):
تنظیم الفبایی ممکن است بر اساس نام کتاب باشد مانند:
کتاب شناسی گزیده توصیفی جامعه‌شناسی. مرتضی نوربخش. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1379، 328ص.
یا بر اساس نام مؤلف تدوین شده باشد. مانند:
کتاب شناسی دستور زبان فارسی. محمد مهیار. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار، 1381، 370ص.
یا بر اساس موضوع کتاب تنظیم شده باشد، مانند:
کتاب‌شناسی زبان و خط. محمد گلبن. تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا، 2536=1356، [207]ص.
2ـ2ـ دستگاهی، موضوعی یا رده‌ای:
در این کتاب شناسی‌ها، مشخصات کتاب‌ها و مواد دیگر از قبیل جزوه، نشریه، نقشه، نوار، صفحه و … را درباره «موضوع خاص» فهرست می‌کنند و طبق یکی از نظام‌های رده‌بندی شناخته شده یا در داخل خود در موضوع تنظیم می‌نمایند.
مانند: کتاب شناسی توصیفی صنعت چاپ. سهیلا رییسی مبارکه، محبوبه بابایی. زیرنظر محمود شالچی طوسی. تهران: رایزن، 1374، شماره صفحه گوناگون.
3ـ2ـ تاریخی، سنواتی یا تقویمی:
که برحسب زمانِ تحولات علمی و فناوری و علم تاریخ صورت می‌گیرد و گسترش و پیشرفت موضوع را به شکلی کم و بیش نظام‌یافته نشان می‌دهد.
مانند: کتابنامه کشاورزی (تا پایان 1349). حسن احمدی. تهران: مرکز مدارک علمی، 1353، ج+ 722 ص.
3ـ کتاب شناسی از نظر نوع و میزان اطلاعات هر مدخل:
1ـ3ـ کتاب شناسی انتقادی (Critical Bibliography):
کتاب شناسی انتقادی علاوه بر بررسی دقیق اطلاعات کتاب شناختی، محتوی کتاب را نیز ارزیابی می‌کند. این کتاب شناسی به نام کتاب شناسی تاریخی (Historical Bibliography) و کتاب شناسی تحلیلی (Analytical Bibliography) نیز خوانده می‌شود.
مانند: فهرست تحلیلی کتاب‌ها و اسناد آموزشی یونسکو و مؤسسات بین‌المللی وابسته در دهه 80 (1981ـ1990). سیمین‌دخت جهان‌پناه. [تهران]: کمیسیون ملی یونسکو در ایران، 1371، 418ص.
تبصره: عباس حری در مقاله خود علاوه بر کتاب شناسی انتقادی از کتاب شناسی متنی (Texfual) نام می‌برد و آن را چنین تعریف می‌کند. «هدف این کتاب شناسی مطالعه متون است با توجه به این نکته که بررسی و آزمایش دقیق ویژگی‌های کتاب شناختی یک اثر، گاه می‌تواند میزان اعتبار یک متن را روشن سازد با توجه به هدف این کتاب شناسی، آن را می‌توان جنبه‌ای از کتاب شناسی تحلیلی یا انتقادی شمرد.» بنابراین ما کتاب شناسی متنی را نوعی کتاب شناسی انتقادی معرفی می‌کنیم.

Share