دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی

تقسیم اسم از لحاظ تعریف: I نکره، II معرفه
ــــــ . اسم مصدر ـ حاصل مصدر. سلسله انتشارات امیرکبیر، طرح دستور زبان فارسی، شماره 2. [ویرایش 2؟]. تهران: امیرکبیر، 1363، 160ص.
1ـ مقدمه 2ـ اسم مصدر 3ـ حاصل مصدر.
ــــــ . اضافه: بخش اول و دوم. سلسله انتشارات امیرکبیر، طرح دستور زبان فارسی، شماره 3و4. تهران: امیرکبیر، 1360، 255 ص.
بخش اول: 1ـ مقدمه 2ـ مقایسه 3ـ ارکان اضافه 4ـ نشانه اضافه؛ بخش دوم: 6ـ تقسیم اضافه به اعتبار لفظ مضاف 8ـ حالات ترکیب اضافی 9ـ تتابع اضافات 10ـ فک اضافه 11ـ ترکیب 12ـ اضافه و
صفت 13ـ جمع و ترکیب اضافی 14ـ بعضی قواعد استعمال اضافه 15ـ قواعد املاء 16ـ نقل اقوال دستورنویسان و نقد آنها 17ـ خلاصه.
ــــــ . فرهنگ فارسی معین. شامل لغات: ادبی ـ ریاضی ـ نجومی،… . به اهتمام عزیزالله علی‌زاده. تهران: نشر ندا، 1381، 1360ص.
(ریشه لغات، هویت دستوری، مترادف و متضاد لغات و علایم فونتیک آنها).
ــــــ . فرهنگ فارسی معین یک جلدی بر اساس فرهنگ شش جلدی دکتر معین. تلخیص، ویرایش و اضافات: واحد پژوهش و برنامه‌ریزی انتشارات معین. تهران: [بی‌نا]، 1381، ده+1012ص.
(آوانگاری و نوع دستوری کلمات).
ــــــ . فرهنگ فارسی یک‌ جلدی دکتر محمد معین. تهران: نشر سرایش، 1380، سی‌وهشت+1242ص، جدول، مصور.
(آوانگاری و نوع دستوری کلمات).
ــــــ . فرهنگ معین. تهران: زرین‌نگار، نگارستان کتاب، 1382، 4 ج، 5277+317ص، مصور.
(آوانگاری لاتین و بیان نوع دستوری کلمات).
* این مجموعه 6 جلدی می‌باشد که دو جلد آخر آن مربوط به اعلام می‌باشد و نکات دستوری در آن دو جلد دیده نمی‌شود.
ــــــ . قاعده‌های جمع در زبان فارسی. تهران: 1332، 72ص.*
ــــــ . مفرد و جمع. سلسله انتشارات امیرکبیر، طرح و دستور زبان فارسی، شماره 1. تهران: امیرکبیر، 1363، [244]ص.
مقدمه؛ تقسیم از لحاظ تعداد: I مفرد، II تثنیه: الف ـ صرف ب ـ نحو، III جمع: الف ـ فایده جمع ب ـ صرف فارسی.
ــــــ . مفرد و جمع و معرفه و نکره. سلسله انتشارات دانشگاه تهران، شماره 497؛ طرح دستور زبان فارسی، شماره 5. تهران: دانشگاه تهران، 1337، 310 ص.
تقسیم اسم از لحاظ تعداد: I مفرد، II تثنیه: الف ـ صرف ب ـ نحو، III جمع: الف ـ فایده جمع ب ـ صرف فارسی ج ـ نحو؛ نکره و معرفه: تقسیم اسم از لحاظ تعریف: Iنکره، II معرفه.
مقدم، محمد. چند نمونه از متن نوشته‌های فارسی باستان. جزوه شماره 14 ایران کوده. تهران: [انجمن ایرانویج]، 1314، 66 ص.
(اشاره به برخی نکات صرفی و ریشه‌یابی و اشتقاق).
ــــــ . راهنمای ریشه فعل‌های ایرانی. [تهران]: مؤ سسه مطبوعاتی علمی، 1342، 202ص.
ریشه فعل‌های ایرانی؛ فهرست ریشه‌ها به دین دبیره و خط میخی؛ فهرست واژه‌های فارسی و عربی؛ پیوست: فهرست فعل‌های فارسی.
ــــــ . گویش‌های وفس و آشتیان و تفرش. سلسله انتشارات ایران کوده، شماره 11. تهران: انجمن ایرانویج، [بی‌تا]، 184ص ، جدول.

Share