دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی

کیا، زهرا (خانلری). فعل در تاریخ بیهقی، ساختمان و کاربرد آن. تهران: توس، 1377، ?ص.*
کیا، صادق. راهنمای گردآوری گویش‌ها. [بی‌جا]: انتشارات اداره فرهنگ عامه، 1340، ج1، 268 ص.
پیشگفتار؛ پرسش نامه؛واژه‌ها؛ کار واژه‌ها؛ گردانش؛ برخی پرسش‌های دستوری؛ برخی پرسش‌ها و گفتگوهای روزانه برای بررسی دستور؛ گفتگو؛ برخی از واژه‌های فارسی که در این کتاب به کار رفته است.
ــــــ . قلب در زبان عربی. سلسله انتشارات دانشگاه تهران، شماره 671. تهران: دانشگاه تهران، 1340، بیست و چهار+ 415 ص.
(بیان برخی از موارد قلب که در زبان فارسی همه به کار می‌رود.)
ــــــ . واژه‌نامه طبری. تهران: [بی‌نا]، 1316، ?ص.*
ــــــ . واژه‌نامه گرگانی. تهران: دانشگاه تهران، 1330، 350ص.*
گروسین، هادی. واژه‌نامه همدانی. همدان: مسلم، 1371، ص سیزده ـ بیست و یک.
برخی ویژگی های دستوری گویش همدانی: الف ـ قلب و ابدال، ب ـ اتباع و تکرار، ج ـ صرف ضمایر، صرف افعال، مصدر.
گلبن، محمد. کتاب شناسی خط و زبان. تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا، 2536=1356، ص 3ـ96.
بخش اول ـ زبان: کلیات و تاریخ زبان؛ آموزش زبان؛ زبان‌های ایرانی.
گل‌گلاب، حسین؛ کیا، صادق. فرهنگستان ایران و فرهنگستان زبان ایرانی. [تهران]: فرهنگستان زبان ایرانی، 1355،39ص.
گزارشی درباره فرهنگستان زبان ایران: پژوهشگاه واژه‌گزینی؛ پژوهشگاه واژه‌های فارسی؛ پژوهشگاه دستور و املای فارسی؛ پژوهشگاه زبان‌های ایرانی باستان و میانه؛ پژوهشگاه رابطه زبان‌های ایرانی با زبان‌های دیگر؛ پژوهشگاه گویش‌شناسی؛ کتابخانه؛ پژوهشگاه؛ آزمایشگاه آواشناسی.
گیلن، آنتوان. مقدمه رساله زبان پارتی. ترجمه مهدی باقی، مهدی ضرغامیان. تهران: سروش، 1376، ص61ـ69.
5ـ گویش‌شناسی پارتی 6ـ خط مانوی و دستگاه آوایی پارتی: مصوت‌ها، صامت‌ها.
لازار، ژیلبر(Lazard, Gilbert). دستور زبان معاصر. ترجمه مهستی بحرینی. تهران: شهر کتاب، هرمس، 1381، 308ص.*
لوایی، محمدعلی. وندهای پارسی. [تهران: بی‌نا، 1314]، صفحه‌شمار گوناگون.
زبان پارسی؛ بخش نخست ـ وندهای پارسی دیرینه؛ بخش دوم ـ وندهای اوستایی؛ بخش سوم ـ وندهای پارسی پهلوی؛ بخش چهارم ـ وندهای پارسی کنونی.
لیراوی، الله کرم. گویش و ادبیات عامه مردم لیراوی و دیلم. تهران: پارینه، 1380، ج1، ص43ـ184.
بخش دوم: فصل اول‌ـ سیرتاریخی و ارتباط گویش «لیراوی دیلمی» با زبان‌های قبلی، فصل دوم‌ـ نماد ساختاری و تحول کلمات در گویش لیراوی دیلمی، فصل سوم ـ دستور زبان گویش لیراوی دیلمی و معادل‌های آن در دستور زبان فارسی، فصل چهارم ـ برخی واژه‌های متروک زنده و رایج در گویش لیراوی و دیلم.
مارتینه، آندره. تراز دگرگونی‌های آوایی جستاری در واج‌شناسی در زمانی. ترجمه هرمز میلانیان. تهران: هرمس، 1380، چهارده+366 ص، جدول.
درآمد؛ نقش؛ ساختار؛ تراز؛ نوای گفتار؛ نتیجه‌گیری.
ماس، دبلیو. ای؛ تجلی، غفار. صداهای زبان انگلیسی و مقایسه آنها با صداهای زبان فارسی. تهران: شرکت سهامی افست، 1378، هفده+365 ص، جدول، نمودار.
فصل اول ـ نحو ـ ویژگی‌های کلی زبان فارسی؛ فصل دوم ـ صرف: تصریف صرفی، صرف اشتقاقی، فصل سوم ـ واج‌شناسی: واحدهای واجی، واج‌آرایی، ویژگی‌های زبرزنجیری، قواعد زنجیره‌‌ای واژواجی، قواعد زبرزنجیری واژواجی؛ فصل چهارم ـ اندیش آوا و صوت؛ فصل پنجم ـ واژگان: حوزه‌های ساختاری معنی، لغات پایه.
ماهوتیان، شهرزاد. دستور زبان فارسی از دیدگاه رده‌شناسی. ترجمه مهدی سمایی. سلسله انتشارات نشر مرکز، شماره 43. تهران: نشر مرکز، 1378، هجده+ 365 ص.

Share