رشته حقوق

دستور زبان فارسی

دانلود پایان نامه

فاتحی‌نژاد، عنایت‌الله؛ فرزانه، بابک. درآمدی بر مبانی ترجمه عربی به فارسی ـ فارسی به عربی. تهران: آیه، 1380، 220 ص، جدول.
1ـ‌ ترجمه واژه‌ها و ترکیب‌ها، خارج از ساختار جمله 2ـ اعراب و نقش آن در ترجمه 3ـ ترکیب‌های وصفی 4ـ ترکیب‌های اضافی 5ـ ترکیب‌های وصفی اضافی 6ـ ساختار جمله‌های عربی 7ـ افعال ربطی 8 ـ فعل داشتن و معادل‌های آن در عربی 9ـ ‌جمله‌های فعلیه 10ـ ‌ضمایر 11ـ ‌زمان افعال 12ـ ‌فعل از نظر زمان در زبان‌های فارسی و عربی 13ـ عمل افعال 14ـ حروف اضافه در زبان عربی 15ـ إِن‌َّ و أن‌ّ ومعادل‌های آن در فارسی 16ـ ماکان… ل‍ + فعل مضارع منصوب 17ـ تمییز 18ـ مفعول مطلق و معادل‌های آن در فارسی 19ـ حال و معادل‌های آن در فارسی 20ـ به محض اینکه…، هنوز نه…، که 21ـ جمله‌های وصفی 23ـ جمله‌های شرطی 24ـ «که» و معادل‌های آن در عربی 26ـ نمونه‌هایی از ترجمه‌های گوناگون 27ـ نمونه‌هایی از برخی افعال.
فتحی، آذر. راهنمای گردآوری گویش‌ها. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه گویش‌شناسی، [?138]، ?ص.*
فرخاری، احمدیاسین. دستور سخن. افغانستان: [بی‌تا]، 1369 ش، ?ص.*
فردوسی، صادق. دستور زبان. تبریز: 1346ق، 32 ص.*
فرزانه، [محمدعلی]. مبانی دستور زبان آذربایجان (اصوات، کلمات). تبریز: شمس، 1344، 119ص.*
فرشیدورد، خسرو. پیوند در زبان فارسی. تهران: چاپ وحید، [بی‌تا]، ?ص.*
ــــــ . تحول فعل در زبان فارسی. تهران: چاپ وحید، 1352، ?ص.*
ــــــ . جمله و تحول آن در زبان فارسی. تهران: امیرکبیر، 1375، و+33+556 ص.
بخش اول ـ کلیاتی درباره زبان و دستور زبان؛ بخش دوم ـ کلیاتی درباره دستور زبان فارسی؛ بخش سوم ـ جمله بسیط و تحول آن در زبان فارسی؛ بخش چهارم ـ جمله مرکب و تحول آن در زبان فارسی؛ بخش پنجم ـ گفتارهایی دیگر درباره جمله.
ــــــ . دستور امروز، شامل پژوهش‌های تازه‌ای در صرف و نحو فارسی معاصر. تهران: بنگاه مطبوعاتی صفی‌علیشاه، 1348، چهل و سه، 320 ص.
پیشگفتار؛ دستور امروز؛ سخنی کوتاه درباره سازه‌شناسی؛ کلیاتی درباره نحو؛ اسم؛ صفت؛ صفت عددی؛ ضمیر؛ گروه‌های اسمی؛ فعل؛ قید؛ پیوند؛ پیوندها و گروه‌های پیوندی وابستگی؛ وابسته‌ساز؛ صوت؛ جمله.
ــــــ . دستور مفصل امروز برپایه زبان شناسی جدید: شامل پژوهش‌های تازه‌ای درباره آواشناسی و صرف و نحو فارسی معاصر و مقایسه آن با قواعد دستوری… . تهران: سخن، 1382، 703ص.
بخش نخست ـ کلیاتی درباره دستور زبان فارسی: فصل نخست ـ آواشناسی زبان فارسی، فصل دوم ـ کلیاتی درباره نحو فارسی، فصل سوم ـ صرف فارسی؛ بخش دوم ـ اقسام کلمه و گروه: فصل نخست ـ اسم و گروه اسمی، فصل دوم ـ صفت و گروه وصفی، فصل سوم ـ فعل و گروه فعلی، فصل چهارم ـ حرف و حروف اضافه، فصل پنجم ـ قید و گروه قیدی، فصل ششم ـ صوت و گروه صوتی؛ بخش سوم ـ حرف ربط و گروه‌های ربطی و جمله مرکب؛ بخش چهارم ـ دگرگونی واج‌ها و حروف در زبان فارسی.
ــــــ . عربی در فارسی. سلسله انتشارات دانشگاه تهران، شماره 1741؛ شماره مسلسل 2219. تهران: دانشگاه تهران، 1358، 123ـ295 ص، جدول، کتابنامه.
اشاره به چند مبحث دستوری و زبان شناسی؛ نقش دستوری کلمات عربی در فارسی؛ قواعد عربی در فارسی؛ تغییرات واژه‌های عربی در فارسی: تغییرات لفظی، تغییر معنی، تغییر لفظ و معنی، تغییر نقش دستوری؛ کلمات تنوین‌دار در زبان فارسی.
ــــــ . فعل‌های شبه معین. تهران: وحید، 1350، ?ص.*
ــــــ . کتاب شناسی موضوعی دستور فارسی (زیرچاپ).*
ــــــ . گفتارهایی درباره دستور زبان فارسی. تهران: امیرکبیر، 1375، ج+466 ص.
بخش نخست ـ کلماتی درباره دستور کهن زبان فارسی؛ بخش دوم ـ درباره قید و متمم قیدی؛ بخش سوم ـ درباره اسم و گروه اسمی؛ بخش چهارم ـ گفتارهایی دیگر درباره زبان شناسی و دستور.
ــــــ . لغت‌سازی و وضع ترجمه اصطلاحات علمی و فنی و یادداشت‌هایی درباره فرهنگستان و… . تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، 1380، 954ص.
باب نخست ـ قواعد کلی لغت‌سازی و اصطلاح‌‌یابی؛ باب دوم ـ ساختمان دستوری و تحلیل لغوی و معنایی اصطلاحات علمی و فنی؛ باب سوم ـ چند گفتار درباره زبان علم و زبان فارسی؛ باب چهارم ـ علم و اصطلاحات علمی و فنی در ایران؛ باب پنجم ـ فرهنگستان و لغت‌سازی؛ باب ششم ـ لغت‌سازی سره‌نویسان؛ باب هفتم ـ نگاهی به کتاب‌های علمی و فنی ایران قدیم؛ باب دهم ـ درباره زبان، زبان فارسی و تاریخ آن و برنامه‌ریزی برای زبان وادب و خط فارسی.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه واژه‌گزینی. اصول و ضوابط واژه‌گزینی همراه با شرح و توضیح. سلسله انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه واژه‌گزینی، شماره 1/76. ویرایش 2. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1378، 26 ص.
اصول و ضوابط واژه‌گزینی؛ شرح اصول و ضوابط واژه‌گزینی.
فره‌وشی، بهرام. فرهنگ پهلوی. سلسله انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، شماره 26. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1346، یز+ [820]ص.

مطلب مشابه :  محتویات

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید