رشته حقوق

دستور زبان فارسی

دانلود پایان نامه

(اشاره به برخی ویژگی‌های دستوری کلمات و کاربرد درست و غلط آن).
عریان، سعید. واژه‌نامه پهلوی ـ پازند (فرهنگ پهلوی). تهران:سازمان تبلیغات اسلامی، 1377، 589 ص، کتابنامه.
(واژه‌های پهلوی همراه با تلفظ لاتین و معانی فارسی، آرامی، …، با بیان نکات دستوری هر کلمه).
عظیما، علی‌اکبر. زبان شناسی عمومی. اصفهان: کتابفروشی شهریار، 1343، 92+7 ص، نمودار تاشده، کتابنامه.
بخش اول ـ …، تقسیم‌ موضوع انواع و شعبات زبان شناسی؛ بخش دوم ـ آواشناسی؛ بخش سوم ـ انواع صوت: چند صوت اختصاصی فارسی و عربی ـ خودآوا ـ خودآواهای اصلی، دوآوا ـ خودآواها و دوآواهای زبان فارسی ـ فونولژی، انواع الوفن ـ طبقه‌بندی اصوات متضاد ـ عروض، فشار در کلمات فارسی ـ تجزیه و تحلیل خودآواهای زبان فارسی، مرفولژی یا مرفونولژی ـ تجزیه گفتار به مونم ـ واریانت لفظی و واریانت معنوی ـ سنتاگم، کلمه لکسم و مورفم، قانون تعیین مونم‌ها ـ طبقه‌بندی زبان‌هاـ گروه‌بندی زبان‌ها، دسته سامی ‌ـ دسته سامی ـ دسته‌ هند واروپایی، شجره زبان‌های هند و اروپایی، فرهنگ زبان شناسی به چهار زبان (فارسی، انگلیسی، آلمانی و فرانسه).
علی‌پور، مصطفی. ساختار زبان شعر امروز (پژوهشی در واژگان و ساخت زبان شعر معاصر). تهران: فردوس، 1378، 420 ص، مصور.
بخش اول ـ زبان شعرـ ملاحظات نظری: تمایز شعر در صورت و ساختار، دستورگریزی زبان شعر؛ بخش دوم ـ ساختارهای نحوی زبان شعر امروز: نوآوری نحوی، نوآوری و بدعت در کاربرد حروف، باستان گرایی نحوی؛ بخش سوم ـ واژگان در زبان شعر امروز= نوآوری در واژگان؛ بخش چهارم ـ رویکرد به شیوه‌های بیان محاوره در زبان شعر امروز.
علی‌رضایی، کرم. اتیمولوژی از گویش غرب ایران. تهران: نشر گفتمان،1379، ص5ـ10.
درباره ریشه‌یابی یا اتیمولوژی؛ پیوند زبان کردی و گویش‌های لری و لکی با زبان‌های اوستایی و پهلوی.
عمادافشار، حسین. دستور و ساختمان زبان فارسی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1372، بیست+264 ص، جدول.
گفتار نخست‌ـ کلیاتی درباره جمله و کلام؛ گفتار دوم‌‌ـ اسم؛ گفتار سوم ـ صفت؛ گفتار چهارم‌ـ کنایه؛ گفتار پنجم‌ـ عدد؛ گفتار ششم‌ـ فعل؛ گفتار هفتم ـ قید؛ گفتار هشتم ـ حرف؛ گفتار نهم ـ صوت؛ گفتار دهم ـ جمله و کلام.
عمید، حسن. فرهنگ عمید، شامل واژه‌های فارسی و لغات عربی و اروپایی… . تهران: امیرکبیر، 1360، 3 ج، 2539ص، مصور.
(بیان نوع دستوری کلمات).
ــــــ . فرهنگ فارسی عمید. تهران: امیرکبیر، 1375، 1288 ص.
ــــــ . فرهنگ نو. تهران: ابن‌سینا، [1332]، ج 2، ح+16+369ـ760 ص.
(بیان دستوری کلمات).
ــــــ . غلط‌های فاحش فرهنگ‌های فارسی به علاوه غلط‌های مشهور و متداول و قواعد کلی برای درست نوشتن و درست خواندن. تهران: کتابخانه گوتمبرگ، [بی‌تا]، 159 ص.
(بیان نوع دستوری کلمات)؛ قاعده‌های کلی برای درست نوشتن و درست خواندن.
ــــــ ؛شادمان، فریدون. فرهنگ نو. تهران: [بی‌نا، بی‌تا]، ج 1، 368 ص.
(بیان دستوری کلمات)
(فریدون شادمان در تدوین جلد اول “فرهنگ نو” مشارکت داشته‌اند و جلد دوم این کتاب با فاصله زمانی به وسیله حسن عمید تدوین شد.)
غروی، مهدی. فهرست نسخه‌های خطی فارسی بمبئی در کتابخانه مؤ سسه کاما ـ گنجینه مانکجی. اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، [بی‌تا]، ص 98ـ99.
دستور زبان فارسی (معرفی پنج کتاب کهن).
غلام‌علی‌زاده، خسرو. ساخت زبان فارسی. تهران: احیاء کتاب، 1374، ی+336 ص، مصور، جدول، نمودار.
باب نخست ـ نحو: 1ـ نحو: ساخت جمله: سازه‌ها، نقش‌ها، مقوله‌های واژگانی، ساخت و نقش‌های نحوی گروه اسمی، مباحث و نقش‌های گروه حرف اضافه‌دار، ساخت و نقش‌های گروه صفتی، ساخت گروه قیدی و نقش آن، ساخت‌های هم‌پایه، ناهم پایگی، فرایندهای نحو؛ باب دوم ـ تکواژشناسی: 2ـ تکواژشناسی؛ باب سوم ـ آواشناسی: 3ـ آواشناسی.

مطلب مشابه :  انتخابات ریاست جمهوری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید