رشته حقوق

دستور زبان فارسی

دانلود پایان نامه

صوفی، مریم. فرهنگ فارسی معلم همراه با لغات تصویب شده از فرهنگستان زبان و ادب فارسی. تهران: جاجرمی، 1379، 1285 ص، جدول، مصور.
(بیان نوع دستوری کلمات).
صهبا، عبدالرشید. جمله، جمله‌واره و ترکیب. تهران: گل‌بهار، 1372، 283 ص.*
ضیاءحسینی، محمد. واج‌شناسی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، 1368، ?ص.*
طارق، محمد. دستور زبان فارسی. [بی‌جا: بی‌نا]، 1976 م، ?ص.*
طاووسی، محمود. واژه‌نامه شایست، ناشایست. سلسله انتشارات دانشگاه شیراز، شماره 130. شیراز: دانشگاه شیراز، 1365، بیست‌وچهار+377+74 ص.
(واژه‌های کتاب شایست ناشایست با معنی فارسی، آوانگاری و بیان نکات دستوری برخی کلمات).
طاهباز، سیروس. یوش. سلسله انتشارات مؤ سسه مطالعات و تحقیقات، شماره 9؛ دفترهای مونوگرافی، شماره 2. تهران: مؤ سسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 1342، ص 102ـ103.
صرف چند فعل؛ چند نکته دستوری.
طاهرخانی، عبدالله. درست بنویسیم. تهران: نگین، 1374، 224 ص، جدول.
زبان‌ فارسی و صرف و نحو آن؛ قواعد دستوری برای نوشتار کلمه؛ اقسام کلمه؛ جمله‌ها و نقش کلمات؛ اقسام کلمه در متن؛ توضیح نقش کلمات؛ اهمیت شناخت اقسام واژه؛ نقش کلمات ساده و مرکب؛ اهمیت ترکیبات کلمات؛ …؛ توضیح از نظر ارکان جمله، زیبانویسی و دستور زبان فارسی.
طباطبایی، علاءالدین. فعل بسیط فارسی و واژه‌سازی. سلسله انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، شماره 860؛ زبان شناسی، شماره 20 .تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1376، 860 ص.
1ـ مبانی نظری 2ـ زبان فارسی و امکانات واژه‌سازی 3ـ ریشه فعل و مشتق‌های آن 4ـ فهرست افعال 5ـ بررسی داده‌های فهرست افعال 6ـ نتیجه‌گیری.
طوسی مراغی، حمید. فرهنگ لغات و کلمات پارسی باستان با دستور زبان. ترجمه به انگلیسی بهرام فداییان. تهران: سیمرو، 1382، 400 ص.*
طیران، محمدتقی. خلاصه دستور زبان فارسی. تهران: [بی‌نا] ، 1358، ?ص.*
عادل‌خانی، حسن. لهجه، دستور زبان و گویش آشتیانی. اراک: پیام دیگر، 1380، ?ص.*
عاصی، مصطفی؛ عبدلی، محمد. واژگان گزیده زبان شناسی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1375، سی‌ویک+ 211+ 208 ص.
فرهنگ‌های مورد استفاده برای یکسان‌سازی واژه‌ها و اصطلاحات انگلیسی؛ واژگان گزیده زبان شناسی بخش فارسی به انگلیسی؛ واژگان گزیده زبان شناسی بخش انگلیسی به فارسی.
عبدالله‌یف، ای. ح. گفتاری درباره زبان‌های ایرانی رایج در آذربایجان و پژوهش‌های آنها. ترجمه ح. صدیق. تهران: بابک، 1352، ج+56 ص.
درباره زبان‌های ایرانی رایج در آذربایجان و پژوهش آنها.
عبدلی، علی. فرهنگ تطبیقی تالشی ـ تاتی ـ آذری. تهران: انتشار، 1380، ص63ـ119.
بخش دوم ـ دستور: صرف یک فعل؛ وندها؛ قیدها؛ مقایسه آوایی تاتی ـ تالشی با فارسی و ساخت‌شناسی کسره و فتحه و اضافه؛ نشانه‌های جمع؛ حروف ربط و اضافه؛ صفت؛ نشانه‌های تصغیر؛ نام اعداد؛ ضمیر؛ حرف واژه‌ها؛ گویش لنکرانی.
عبدی‌زاده، التفات. خط پهلوی یا، Hamda pirak.[بی‌جا] : نیک‌آموز، 1381، 176 ص، جدول.
درآمدی بر زبان شناسی؛ زبان‌های ایرانی؛… ؛ ساختمان واژگان پارسی؛ چگونگی واج‌های پارسی؛ هزوارش؛ …؛ چکیده‌ای از دستور زبان پارسی؛ ….
عرفان، حسین. فرهنگ غلط‌های رایج. تهران: واحد ادبی دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، 1372، 308 ص، کتابنامه.

مطلب مشابه :  از دیدگاه فریقین

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید