رشته حقوق

دستور زبان فارسی

دانلود پایان نامه

فصل چهارم ـ وضع علوم از سده دهم تا میانه سده دوازدهم هجری: دانش‌های ادبی فارسی (دستور زبان فارسی).
ــــــ . سیری در تاریخ زبان‌ها و ادب ایرانی. سلسله انتشارات شورای عالی فرهنگ و هنر مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی، شماره 39. تهران: شورای عالی فرهنگ و هنر، 1355، 62 ص.
1ـ آغاز سخن 2ـ دوره زبان‌های کهن 3ـ ادبیات لهجه‌های کهن 4ـ زبان‌ها و لهجه‌های میانه 5ـ ادبیات زبان‌ها و لهجه‌های میانه 6ـ شعر در زبان‌ها و لهجه‌های کهن و میانه 7ـ لهجه‌های نو در زبان و ادب فارسی.
ــــــ . مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر پارسی. قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1363، 136 ص.
(این اوراق معدود، بخشی از تاریخ ادبیات ایران است، حاوی بحث مختصر و کلی در تحول نظم و نثر از آغاز ادبیات فارسی تا دوره معاصر.)
(اشاره گذرا به برخی ویژگی‌های دستوری نظم و نثر فارسی از انقراض حکومت ساسانی تا میانه قرن دوازدهم).
صفری، حسین. واژه‌نامه راجی؛ گویش دلیجان. با پیشگفتار و یاوری فریدون جنیدی. تهران: حسین صفری، 1373، ص 13ـ42، 53ـ61.
پیشگفتار= نگاهی به واژه‌های همریشه اروپایی؛ نداها؛ اصوات؛ تکیه برروی آواها؛ فعل‌ها یا واژه‌های ترکیبی؛ صرف فعل، نام، صفت، ندا؛ دگرگونی‌ آواها؛ برخی آواهای ویژه؛ دیگر آواها و واک‌ها؛ …؛ نکات دستوری گویش دلیجان.
صفوی، کوروش. از زبان‌شناسی به ادبیات. ج1: نظم. تهران: چشمه، 1373، 137ـ265ص.
4. مطالعات زبان‌شناختی ادبیات ایران: …، فصل 5ـ بازبینی پژوهش‌های زبان شناختی ادبیات، فصل 6ـ تکرار کلام، فصل 7ـ توازن آوایی، فصل 8ـ توازن واژگانی، فصل 9ـ توازن نحوی، فصل 10ـ سلسله مراتب نظم‌آفرینی.
ــــــ . درآمدی بر زبان شناسی. سلسله انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، شماره 551. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360، 173ص، نمودار.
1ـ زبان شناسی، مطالعه علمی زبان 2ـ تاریخچه زبان شناسی 3ـ زبان شناسی جدید 4ـ تجزیه 5ـ آواشناسی 6ـ واحدهای دستوری 7ـ مکتب ساخت گرایی 8ـ دستور گشتاری ـ زایشی 9ـ نظریه‌های جدید زبان شناسی… 10ـ معنی‌شناسی 11ـ خط و زبان 12ـ روانشناسی زبان 13ـ جامعه‌شناسی زبان 14ـ نسبیت در زبان.
ــــــ . گفتارهایی در زبان شناسی. سلسله زبان و ادبیات، شماره11. تهران: هرمس، 1380، هشت+286 ص.*
ــــــ . نگاهی به پیشینه زبان فارسی. سلسله انتشارات نشر مرکز، شماره 134. تهران: نشر مرکز، 1367، 133 ص، نقشه، نمونه.
فصل 1ـ خانواده‌های زبانی؛ فصل 2ـ زبان‌های غیرایرانی در ایران باستان؛ فصل 3ـ زبان‌های ایرانی باستان؛ فصل 4ـ ساختمان زبان فارسی باستان؛ فصل 5ـ زبان‌های ایرانی دوره میانه؛ فصل 6ـ خط در ایرانی پیش از اسلام؛ فصل 7ـ ساختمان زبان فارسی میانه؛ فصل 8ـ زبان‌های ایرانی دوره جدید؛ فصل 9ـ خط فارسی.
ــــــ . واژه‌نامه زبان شناسی فارسی ـ انگلیسی، انگلیسی ـ فارسی. تهران: مجرد، 1361، 174 ص.
(واژه‌نامه زبان شناسی).
صفی‌زاده بوره‌که‌ئی، صدیق. فرهنگ ماد، کردی به فارسی. [تهران]: صدیق صفی‌زاده بورکه‌ئی، 1369، ص 7ـ59.
دستور زبان کردی: اصوات و حروف و به کاربردن آنها در کتابت؛ فعل؛ مفرد و جمع.
صمدانی، محسن. معنی حرف «آیین درست گفتن و درست نوشتن» در زبان پارسی. [تهران: بی‌نا]، 1353، 128 ص.
دستور زبان فارسی؛ اسم؛ صفت؛ ضمیر؛ فعل؛ قید؛ حرف‌های اضافه؛ حرف‌های ربط؛ اصوات؛ نقطه‌گذاری.
صمصامی، محمد. کامل‌ترین دستور زبان فارسی، پیشوندها و پسوندهای زبان فارسی. اصفهان: بنگاه مطبوعاتی مشعل، [بی‌تا]، 416 ص.
در معنی پسوند و پیشوند؛ بخش اول ـ پیشوندها؛ بخش دوم ـ میانوندها؛ بخش سوم ـ پسوندها.
صنیع، مهین‌بانو. سیری در دستور زبان فارسی، یا، سیری در آثار نخستین دستورنویسان زبان فارسی. تهران: کتابسرا، 1371، 336 ص.
المعجم فی معاییر اشعار عجم؛ منطق‌الخرس فی لسان‌الفرس؛ حلبه‌الانسان و حلبه‌اللسان؛ برهان قاطع؛ قواعد صرف و نحو؛ فرهنگ رشیدی؛ براهین‌المعجم فی قوانین‌العجم؛ آغاز دستورنویسی؛ شرح حال حاج کریم‌خان کرمانی؛ دستور سخن؛ انجمن آرای ناصری؛ تنسیه‌الصبیان؛ لسان‌العجم (فرهنگ شعوری)؛ زبان‌آموز پارسی؛ دستور زبان فارسی؛ نهج‌الادب؛ سخن پایانی؛ نتیجه؛ کتاب شناسی.

مطلب مشابه :  پیامبر اسلام(ص)

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید