رشته حقوق

دستور زبان فارسی

دانلود پایان نامه

فصل اول ـ تعریف زبان، پیدایش زبان؛ فصل دوم ـ اختراع زبان، تعداد و انواع زبان‌ها، تقسیم‌بندی و مبداء زبان‌ها، تقسیم‌بندی زبان‌ها از لحاظ دستوری؛ فصل سوم ـ فرق لهجه و زبان، علل پیدایش و عوامل محو لهجه‌ها، لهجه‌های معروف ومهم؛ فصل چهارم ـ تحول زبان، تبدیل و قلب حروف؛ فصل پنجم ـ ارکان اصلی علم زبان شناسی؛ فصل ششم ـ خط.
ــــــ . شاهنامه و دستور، یا، دستور زبان فارسی برپایه شاهنامه فردوسی و سنجش با سخن‌گویان و نویسندگان پیشین. تهران: نیل، 1343، ید+537 ص.
بخش نخستین ـ اسم؛ بخش دوم ـ صفت؛ بخش سوم ـ کنایه (کنایات)؛ بخش چهارم ـ عدد؛ بخش پنجم ـ فعل؛ بخش ششم ـ قید؛ بخش هفتم ـ حرف اضافه؛ بخش هشتم ـ حرف ربط؛ بخش نهم ـ اصوات و اسم صوت؛ بخش دهم ـ پیشوند و پسوند؛ بخش یازدهم ـ پاره‌ای از مختصات (ویژگی‌های) سبک شاهنامه.
ــــــ . شیوه خط و دستور زبان ،یا، شیوه خط فارسی و گفتاری چند از دستور زبان فارسی. تهران: بانک ملی ایران ، 1352، ص 33ـ78.
بخش دوم ـ گفتاری چند از دستور زبان: 1ـ اسم 2ـ مذکر ومؤنث 3ـ معرفه و نکره 4ـ صفت 5ـ صفت تفضیلی و عالی 6ـ صفت نسبی 7ـ عدد (صفت عددی) 8ـ ضمیر 9ـ فعل 10ـ کلمه‌های تغییرناپذیر(غیرمتصرف) 11ـ پیشوند و پسوند 12ـ صفت (اسم فعل).
شکری، گیتی. گویش ساری (مازندرانی). سلسله پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 773. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1374، 481 ص، نقشه، جدول.
فصل اول ـ ساخت آوایی؛ فصل دوم ـ دستور: 1ـ صرف 2ـ نحو؛ فصل سوم ـ واژه‌نامه؛ فصل چهارم ـ فهرست فارسی واژه‌نامه.
شمس، پرویز. چند نکته… گفت‌وگویی درباره زبان پارسی. سلسله انتشارات مؤ سسه عالی حسابداری، شماره 47. تهران: مؤ سسه عالی حسابداری، 1349، 270 ص.
بخش پنجم ـ تجزیه، ترکیب، تجزیه و ترکیب چند شعر.
شمیسا، سیروس. سبک‌شناسی شعر. [تهران]: فردوس، 1374، 430 ص.
فصل اول ـ مقدمات؛ فصل دوم ـ سبک خراسانی؛ فصل سوم ـ شعرقرن ششم؛ فصل چهارم ـ سبک عراقی؛ فصل پنجم ـ سبک شعر حدواسط سبک عراقی و هندی؛ فصل ششم ـ سبک شعرهندی؛ فصل هفتم ـ شعر دوره بازگشت؛ فصل هشتم ـ سبک شعرنو؛ فصل نهم ـ چند نکته درسبک‌شناسی.
ــــــ . سبک‌شناسی نثر. تهران: میترا، 1377، [320] ص.
(اشاره به نکات دستوری برخی کتاب‌ها).
ــــــ . کلیات سبک‌شناسی. [تهران]: فردوس، 1372، ص129ـ130، 153ـ266.
فصل پنجم ـ مکاتب سبک‌شناسی: … ؛ سبک‌شناسی ساخت گرا؛ …؛ فصل هفتم ـ روش بررسی سبک‌شناختی متون؛ فصل هشتم ـ مختصات زبانی فارسی کهن.
شمیم، علی‌اصغر. فرهنگ فارسی به فارسی شمیم (امیرکبیر سابق) ج1و2: واژه‌نامه. سلسله مؤ سسه انتشارات مدبر، شماره 73؛ فرهنگ، شماره5. تهران: مدبر، 1379، 1220 ص.
(بیان دستوری کلمات).
شهری، م.ح. فارسی را از یاد نبریم. تهران: آینده، 1361، 103 ص.
دلایل هواداران واژه‌های عربی یا ناعربی در زبان فارسی؛ باید فارسی سره برگزید؛ باید اصطلاح‌های همه دانش‌ها، حتی ریاضی و طبیعی فارسی باشد؛ کار فارسی‌سازی باید با رعایت شرایط بایسته انجام شود؛ نام برخی پژوهشگاه‌ها.
صادقی، علی‌اشرف. تکوین زبان فارسی. تهران: دانشگاه آزاد ایران، 1357، 142 ص.*
ــــــ . فارسی قمی. تهران: باورداران، 1380، ص11ـ17.
ویژگی‌های آوایی و صرفی و نحوی فارسی قمی در زمان حاضر: الف ـ مصوت‌ها، ب ـ صامت‌ها.
ــــــ . مسایل تاریخی زبان فارسی (مجموعه مقالات). تهران: سخن، 1380، 320 ص.
(به بخش مقالات نگاه کنید.)
ــــــ . نگاهی به گویش نامه‌های ایرانی (مجموعه‌ای از نقدها و بررسی‌ها). سلسله انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، شماره1009 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1380، ?ص.*

مطلب مشابه :  مزایا و معایب تجارت الکترونیک

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید