دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی

شاملو،احمد. دستور زبان فارسی. تهران: اشراقی، [بی‌تا]، 164 ص.*
شجاع رضوی، سعید. سبک‌شناسی و زبان شناسی در ادبیات و ادبیات عامه. مشهد: اردشیر، 1377، 108 ص.
(ذکر نکات دستوری در ادبیات عامه به صورت پراکنده).
شجیعی، پوران. سبک شعر پارسی در ادوار مختلف. بخش نخست : سبک خراسانی. [شیراز]: دانشگاه شیراز، ص 145ـ204.
لفظ در سبک خراسانی: تحول و دگرگونی‌ زبان، متروک شدن پاره‌ای لغات، تأثیر زبان وادب تازی، مختصات لفظی سبک خراسانی.
ــــــ . معانی حروف مفرده. شیراز: بنگاه مطبوعاتی هاشمی، 1335، 58 ص.
فصل اول ـ« الف»؛ فصل دوم ـ اقسام معانی «ب»؛ فصل سوم ـ اقسام حروف «ت» و «ش»؛ فصل چهارم ـ اقسام معانی حروف «ل» «م» «و»؛ فصل پنجم ـ اقسام حرف «ه‍‌‌‌‌»؛ فصل ششم ـ معانی «ی».
شریعت، محمدجواد. جمله و جمله سازی. اصفهان: مشعل، 1348، 110 ص.
فصل اول ـ بررسی ترکیب نمونه‌هایی از جملات مورد استعمال؛ فصل دوم ـ تعریف جمله، درجات جمله؛ فصل سوم ـ جمله‌های مرکب؛ فصل چهارم ـ شرح برخی از اصطلاحات دستوری؛ فصل پنجم ـ بررسی ارکان جمله ساده؛ فصل ششم ـ حذف.
ــــــ . دستور زبان فارسی. سلسله انتشارات اساطیر، شماره 7.تهران: اساطیر، 1371، 459 ص.
جمله؛ فعل؛ مصدر؛ مصدرهای بی‌قاعده؛ متعدی و لازم؛ ساختمان فعل؛ اقسام فعل؛ معلوم و مجهول؛ ارکان دیگر جمله؛ اسم؛ جانشین‌های اسم؛ ضمیر؛ صفت؛ قید؛ حروف؛ حروف اضافه؛ حروف ربط؛ حرف «را»؛ اصوات یا شبه جمله؛ تشریح ارکان جمله؛ حذف، نشانه‌گذاری؛ساختمان کلمه.
ــــــ . ساده‌ترین دستور زبان فارسی و انگلیسی. اصفهان: [بی‌نا]، 1341، 56 ص.*
شریعت‌زاده، ناهید. واژه‌نامه زبان شناسی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی. [تهران]: سهیل، 1374، [14]+212+196 ص، کتابنامه.
[واژه‌نامه زبان شناسی].
شریعتی، مهدی. دستور زبان فارسی. تهران: نشر نقطه، 1378، 180 ص، جدول.*
شعار، جعفر. پژوهشی در دستور فارسی. تهران: دانشگاه تربیت معلم، 1355، ?ص.*
ــــــ . عربی برای فارسی یا قواعد عربی مستعمل در فارسی. تهران: پیروز، 1348، 120ص.*
ــــــ ؛ حاکمی، اسماعیل [حاکمی والا]. دستور زبان فارسی امروز، گفتارهای دستوری. تهران: امیرکبیر، 1348، 120 ص، نمودار.
گفتار اول‌ـ اسم؛ گفتار دوم‌ـ صفت؛ گفتار سوم‌ـ قید؛ گفتار چهارم ـ بحثی درباره کنایات؛ گفتار پنجم ـ پیوند در زبان فارسی و رابطه جمله‌ها؛ گفتار ششم ـ حذف؛ تخفیف.
شعار، محمدرضا. بحثی درباره زبان آذربایجان. تبریز: مهر، 1346، ج+139.*
شفا، شجاع‌‌الدین. جهان ایرانشناسی با مقدمه‌ای درباره تاریخچه ایرانشناسی. [بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا]، 2ج، [905] ص.
اروپا؛ آمریکا؛ آسیا/ آفریقا؛ اقیانوسیه؛ سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی (بیان برخی کتاب‌های دستور زبان فارسیِ نوشته شده به زبان‌های دیگر به طور پراکنده).
شفایی، احمد. مبانی علمی دستور زبان فارسی. تهران: نوین، 1363، 645 ص.
پیشگفتار: شمه‌ای از تاریخچه تدوین دستور زبان فارسی؛ بخش یکم ـ صرف زبان فارسی: الف ـ اجزاء اصلی کلام، ب ـ اجزاء کمک کلام؛ بخش دوم ـ نحو: تعریف و اطلاعات عمومی: الف ـ ترکیب‌ها، دوم ـ جمله؛ بخش سوم ـ نحو جملات مرکب: چند کلمه‌ای پیرامون تاریخ جملات مرکب، جملات مرکب پیوسته، جملات مرکب وابسته.
شفیعی، محمد. زبان و زبان شناسی، کلیاتی درباره پیدایش زبان و تحولات آن . تهران: دانشگاه پهلوی، 1346، [144] ص.

Share