دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی

3ـ کتاب‌ها یا جزوه‌هایی که درباره بخشی از دستور زبان فارسی نوشته شده است:
1ـ3ـ آمدنامه یا آمدن‌نامه: «به آن دسته از کتاب‌های دستور زبان فارسی اطلاق می‌شود که به عنوان درس‌نامه برای دانش‌آموزان غیرایرانی در هندوستان تألیف شده است و در آنها کلیه مصادر زبان فارسی را صرف می‌کرده‌اند و تمام صیغه‌های آن را در سه زمان ماضی، مضارع و مستقبل بیان می‌کرده‌اند. در این کتاب‌ها نظر به اینکه فصل‌بندی مصادر بر اساس الفبا بود، از این‌رو اولین مصدری که صرف می‌شد «آمدن» بود، از همین‌رو نام این کتاب‌ها «آمدن‌نامه» نهاده شده است.»
گاه آمدنامه‌ها را با نام «صفوه المصادر» آورده‌اند. در این‌‌جا برخی آمد‌نامه‌ها را نام می‌بریم.
1. آمدنامه. از ناشناس. (در صرف افعال فارسی به ترتیب حروف هجی، ترجمه به اردو نیز دارد).
2. آمدنامه یا صفوه المصادر. محمد مصطفی خان. اواخر قرن سیزدهم هجری (مجموعه مصادر با صیغه‌های ماضی و حال به صورت جدول‌ها).
3. آمدنامه. از ؟. (مصادر و کلمات فارسی با ترجمه آنها به پنجابی در زیر هر کلمه).
4.آمدن‌نامه.از؟. سال1230 ه‍ .ق./1815 م.(مصادرفارسی باصیغه‌های مضارع آنهاومعانی به اردو).
5. آمدن‌نامه. از ؟. مکتوبه در قرن سیزدهم هجری (مجموعه مصادر و صیغه‌ها و مشتقات دیگر آن‌ها).
2ـ3ـ دیگر موارد: در این قسمت برخی رساله‌ها و کتاب‌هایی را که به مباحث گوناگونی از دستور زبان فارسی به صورت مستقل توجه داشته‌اند؛ معرفی می‌کنیم.
1. اضافت. از ناشناس. (درباره اضافه و نسبت).
2. اصول عجیبه. محمد جمال‌الدین خانصاحب. در 1270 ه‍ .ق. (در صرف افعال فارسی به زبان اردو).
3.رساله الف کثرت. (منظوم و در بیان الف کثرت و انواع اضافه).
4. صرف ناشناخته. (در مباحث اثبات فعل ماضی معروف و فعل ماضی مجهول و غیره).
5. افعال‌نامه. از مهندریج هندی و ارنکل هندی. (دستور فعل‌های فارسی و برابر آنها در انگلیسی).
6. اضافات: رساله اضافت. از منشی سید مظفر علی خان اسیربن مددعلی (متوفی 1299ه‍ .ق./ 2ـ1881م).
7. جواهر المصادر. از محمد مهدی. (تجزیه فعل‌های فارسی).
8 . رساله یاییه. احمد بن سلیمان ابن کمال پاشا (متوفی 1940 ه‍ .ق.).
9. ناصرالصبیان: مصادر ناصری. از ناصر علی بن حیدر علی غیاثپوری. (فعل‌های فارسی).
10. مصدرالافعال. عبدالفتاح بن عبدالله حسینی گلشن آبادی. بمبئی: [بی‌نا]، 1870م. 96ص.
11. دستور تاریخی فعل. حسن احمدی گیوی. تهران: نشر قطره، 1380، 2 ج، 1964 ص.
4ـ بررسی دستوری کتاب‌های منظوم و منثور دیگر: معمولاً در آغاز کتاب‌هایی که تصحیح شده است و یا شرح مشکلات دارد، بخشی به نام «بررسی ویژگی‌های دستوری» برای آن کتاب در نظر گرفته می‌شود، و گاه کتاب‌هایی به صورت مستقل، درباره ویژگی دستوری کتاب‌های کهن نوشته شده است. موارد زیر، از این دسته به شمار می‌آیند:
1. حل ترکیب محمودنامه. احمد مولوی. (بررسی دستوری منظومه محمود نامه).

Share