دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی

ریاحی، محمدامین. زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی. [تهران]: پاژنگ، 1369، ص 242ـ247.
زبان و تجدد ادبی در عثمانی؛ تدریس فارسی در مدارس.
رییس‌السادات، مصطفی [ارسنجانی]. آموزش زبان: مقایسه کامل دستور زبان فارسی، انگلیسی، عربی و خودآموز. تهران: مهین، [?13]، 64 ص.
بخش اول ـ سخن و اجزاء آن؛ بخش دوم ـ اسم (نام)؛ بخش سوم ـ فعل؛ بخش چهارم ـ صفت؛ بخش پنجم ـ کنایه و اقسام آن؛ بخش ششم ـ عدد؛ بخش هفتم ـ قید؛ بخش هشتم ـ حرف اضافه؛ بخش نهم ـ حرف ربط؛ بخش دهم ـ اصوات؛ بخش یازدهم ـ جمله یا سخن؛ بخش دوازدهم ـ طرز جمله‌بندی؛ بخش سیزدهم ـ جمله مستقیم، جمله غیرمستقیم؛ بخش چهاردهم: جمله ناقص، کامل، مکمل.
ــــــ . مشکلات زبان یا مقایسه‌ زبان‌های فارسی، انگلیسی، عربی، قواعد مفید و … .[بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا]، 60 ص.
مطلب اول ـ مقایسه زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی؛ مطلب دوم ـ ترجمه و قواعد آن، اقتباس؛ مطلب سوم ـ نگارش و دستورهای آن؛ مطلب چهارم ـ اشکال دیکته فارسی.
زرسنج، محمدرضا. دستور و نگارش فارسی و دستور فارسی (اصول انشایی، قواعد املایی، علامت‌گذاری). تهران: خدمات فرهنگی رسا، 1362، ط+218 ص.*
زرشناس، زهره. جستارهایی در زبان‌های ایرانی میانه شرقی. به کوشش ویدا نداف. [ویرایش2]. تهران: فروهر، 1380،[285] ص، نقشه.
بخش اول ـ ادبیات زبان‌های ایرانی میانه شرقی: یک ـ زبان سغدی، دوـ دیگر زبان‌های ایرانی میانه شرقی؛ بخش دوم ـ نگاهی به چند کتاب: فرهنگ سغدی، دستور تاریخی زبان فارسی.
ــــــ . زبان و ادبیات ایران باستان. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1382، 119 ص، مصور.
فصل اول ـ زبان و ادبیات باستانی ایران: 1ـ مادی 2ـ سکایی 3ـ فارسی باستان 4ـ‌ اوستایی؛ فصل دوم ـ زبان و ادبیات میانه ایران: گروه غربی، گروه شرقی، ادبیات مانوی.
زعفرانچی، مسعود؛ آموزگار، حبیب‌الله. فرهنگ فارسی به فارسی دانش، شامل الفاظ و کلمات ملفوظ در زبان فارسی امروز. تهران: صفار، [بی‌تا]، 1000 ص.
(مقدمه؛ بیان نوع دستوری کلمات).
زمانیان، صدرالدین. فرهنگ جمع مکسر. [تهران]: علوی، 1369، 170 ص، جدول.
جمع مکسر، انواع جمع مکسر؛ اوزان جمع قله؛ اوزان مختلف جمع مکسر؛ آـ ی (مفرد، جمع، معنی)
ــــــ . فرهنگ مصدرهای زبان فارسی. تهران: رامین، 1378،ج+ [404]ص.
مصدر؛ مصدر گروهی (= مرکب) ؛ مصدرهای ناگذرا (= لازم) و گذرا (متعدی).
زمردیان، رضا. اصول فونولوژی (واج‌شناسی) و تطبیق آن با گویش قاین. مشهد: [بی‌نا]، 1351، 93 ص، جدول.
تعریف واج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی (فونولوژی)؛ بررسی خصوصیات زبان‌ها؛ اصول تشکیل‌دهنده فونتیک؛ تجزیه و تحلیل فونولوژی؛ ساختمان جمله؛ تطبیق فونولوژی برگویش قاین:معرفی‌گویش، گویش قاین، ویژگی‌های گویش قاین، صامت‌ها، مصوت‌ها، طبقه‌‌‌‌‌‌بندی واج‌ها، تکیه، چگونگی قرارگرفتن واج‌ها در کلمه و تکواژ، پرسش‌نامه.
ــــــ . زبان شناسی علمی بررسی گویش قاین. مشهد: آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی، 1368، دوازده+209 ص.
بخش نخست ـ توصیف واجی؛ بخش دوم ـ مقایسه‌ای آوایی میان فارسی رسمی و گویش قاین؛ بخش سوم ـ صرف (ساخت‌شناسی)؛ بخش چهارم ـ دستگاه فعل؛ بخش پنجم ـ نحو؛ بخش ششم ـ ساختمان واژه.
زنجانی، علی. دستور زبان فارسی. رشت: مؤ سسه فرهنگی و انتشاراتی ده‌سرا، 1380، 75ص.

Share