رشته حقوق

دستور زبان فارسی

دانلود پایان نامه

خیر، غلام‌حسین. زبان معیار. تهران: صبانام، 1382، [50] ص.*
دادمان، ناصر. دستور زبان و تطور و فرهنگ لهجه اصفهان. اصفهان: مشعل، 1355، [164] ص.
1ـ مقدمه 2ـ پیشگفتار 3ـ کتب و رسالات مورد استفاده 4ـ راهنمای اصوات 5ـ دستور زبان 6ـ صرف افعال 7ـ قوانین تطور 8ـ حروف الفباء 9ـ اصوات 10ـ اعداد 11ـ اوزان 12ـ ملحقات.
دارایی، بهین. اشتقاق و املاء در فارسی. تهران: مدرسه عالی دختران، 1350، 503 ص، جدول تاشده.
1ـ پیشگفتار 2ـ تعریف علم املاء 3ـ تعریف علم اشتقاق 4ـ اشتقاق فارسی و تفاوت آن با اشتقاق عربی 5ـ حروف آواز فارسی و املای آن … 37ـ نمونه‌هایی از آشفتگی املای فارسی 38ـ نشانه‌گذاری
داریوش، علی‌اکبر. نبشته‌های فارسی کهنه و صرف و نحو و فرهنگ پارسی باستان. لندن: گراوری، [بی‌‌تا]، 5 جزء، 1244+…+55+55+68 ص.*
داعی‌الاسلام، محمدعلی. فرهنگ نظام. دکن: [بی‌نا]، 1344 ق، ج1، 63 ص.
مقدمه.*
دانش اصفهانی، میرزاحسین‌خان. دستور زبان فارسی. [بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا]، ?ص.*
دانشگر، احمد. فرهنگ فارسی به فارسی دانشگر. با مقدمه علی‌اکبر شهابی خراسانی. [تهران]: حافظ نوین، 1370، 78ص.
معنی و تلفظ لاتین و بررسی دستوری و ریشه‌یابی کلمات همراه با مثال‌های شعری.
ــــــ . فرهنگ فارسی نوین. تهران: حافظ نوین، 1381، 838 ص.
(آوانگاری لاتین و نوع دستوری کلمات).
دایی‌جواد، محمدرضا. دستور زبان فارسی و راهنمای تجزیه و ترکیب با تجدیدنظر کامل. اصفهان: کتابفروشی تأیید، 1340، 318 ص؛ ویرایش جدید. اصفهان: کتابفروشی شهسواری، 1350، 329 ص.
آراء و عقاید درباره زبان فارسی و قواعد آن؛ دستور زبان فارسی و راهنمای تجزیه و ترکیب؛ خط و زبان فارسی؛ تعریف دستور زبان؛ مقصود از تجزیه و ترکیب؛ درس اول ـ اگر فعل است؛ درس دوم ـ اگر اسم است؛ درس سوم ـ اگر صفت است؛ درس چهارم ـ اگر قید است؛ درس پنجم ـ اگر عدد است؛ درس ششم ـ اگر ضمیر است؛ درس هفتم ـ اگر اسم اشاره است؛ درس هشتم ـ اگر موصول است؛ درس دهم ـ اگر ادوات پرسش است؛ درس یازدهم ـ اگر حرف اضافه است؛ درس دوازدهم ـ اگر حرف ربط است؛ درس سیزدهم ـ اگر از اصوات است؛ درس چهاردهم ـ پیشاوند (مزید مقدم)؛ درس پانزدهم ـ پساوند (مزید مؤخر)؛ درس شانزدهم ـ اقسام جمله.
ــــــ . راهنمای دستور زبان فارسی برای همه. اصفهان: کتابفروشی ثقفی، 1334، 191ص.
اسم؛ صفت؛ کنایه؛ عدد؛ فعل؛ قید؛ حرف اضافه؛ حرف ربط؛ اصوات.
دبیرسیاقی، محمد. دستور زبان فارسی. تهران: علمی، 1345، 134 ص.
جمله؛ 1ـ فعل 2ـ اسم (نام) 3ـ صفت (نشان) 4ـ کنایه 5ـ عدد 6ـ قید 7ـ حرف ربط 8ـ اصوات 9ـ حرف اضافه؛ روش تجزیه و ترکیب.
ــــــ . لغت‌نامه فارسی. تهران: دانشگاه تهران، 1365، پنجاه‌ویک+536 ص.
(روش‌ها و قواعد، نوع دستوری کلمات).
دبیرمقدم، محمد. زبان شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی. تهران: سخن، 1378، 580 ص، نمودار.

مطلب مشابه :  دلبستگی به خانواده

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید