رشته حقوق

دستور زبان فارسی

دانلود پایان نامه

مقدمه= 1ـ تعاریف: 1ـ1 کلمات مترادف 2ـ1 متضاد؛ 2ـ شیوه کار؛ فرهنگ واژگان مترادف و متضاد.
خرم‌دل، مصطفی. صرف دستور زبان کردی سورانی. مهاباد: موفقی، 1347، 182 ص.*
خزائلی، محمد؛ میرمیرانی، ضیاءالدین. دستور زبان فارسی (جاویدان). تهران: جاویدان، 1351، بط+164 ص.*
خسروی، عبدالعلی. گویش بختیاری (کتاب چهارم). اصفهان: غزل، 1375، ص 295ـ332.
قوانین گویش بختیاری: الف ـ حروف ب ـ ضمایر ج ‌‌ـ صفت د ـ اسم ه‍ ـ فعل.
خطیب رهبر، خلیل. حروف اضافه. سلسله پژوهش‌های دستوری، شماره 1. تهران: بنگاه مطبوعاتی صفی‌علیشاه، [بی‌تا]، 57 ص.
بخش اول ـ تعریف حرف اضافه ـ وابسته اضافی؛ بخش دوم ـ ساختمان و تقسیم حرف‌های وابستگی اضافه و جای آنها ـ تقسیم حرف‌های وابستگی.
ــــــ . حروف ربط. سلسله پژوهش‌های دستوری، شماره 2. [تهران]: بنگاه مطبوعاتی صفی‌علیشاه ، [بی‌تا] ، 74 ص، جدول.
تعریف حرف پیوند: الف ـ ساختمان حروف پیوند ب ـ تقسیم‌ حروف پیوند از نظر عمل و معنی.
ــــــ . دستور زبان فارسی: برای پژوهش دانشجویان و ادب‌دوستان در آثار شاعران و نویسندگان بزرگ ایران. تهران: مهتاب، 1381، 328 ص.
آغاز سخن دستور و الفباء و تعاریف؛ فصل اول ـ اسم؛ فصل دوم ـ صفت؛ فصل سوم ـ ضمیر؛ فصل چهارم ـ فعل؛ فصل پنجم ـ قید؛ فصل ششم ـ حرف اضافه؛ فصل هفتم ـ حروف ربط؛ فصل هشتم ـ اصوات.
ــــــ .دستور زبان فارسی: کتاب حروف اضافه و ربط مشتمل برتعریف و تقسیم‌ و شرح اصطلاحات و معانی و کاربرد حروف . [تهران]: سعدی، 1367، چهاردهم+543 ص.
بخش یکم ـ در تعریف و تقسیم حروف اضافه و ربط وبیان اصطلاحات؛ بخش دوم ـ در معانی حروف اضافه و ربط و صورت‌های ترکیبی.
ــــــ . صفت، تعریف، کاربرد، ساخت و تقسیم آن. سلسله پژوهش‌های دستوری، شماره 3. تهران: صفی‌علیشاه، 1375، 118 ص.
فصل اول ـ تعریف صفت؛ فصل دوم ـ قاعده‌های کاربرد صفت؛ فصل سوم ـ ساخت صفت شامل چهار بخش؛ فصل چهارم ـ تقسیم صفت از نظر معنی و مفهوم.
خلخالی، نازیلا. بررسی علمی شیوه خط فارسی. تهران: ققنوس، 1375، ص 61ـ76، 131ـ143.
4ـ‌ املای کلمات فارسی(1) ملاحظات دستوری: 1ـ تعریف‌زبان و سطوح مختلف آن 2ـ تکواژها 3ـ طبقات کلمه 4ـ سطح نحو … 6ـ املای کلمات عربی در فارسی (1) ملاحظات دستوری: 1ـ حروف عربی 2ـ انواع کلمه
خلیق رضوی، محسن. دانش‌افزا، شامل دستور زبان و نکات مفید املایی و انشایی و تجزیه و ترکیب مقداری عبارت فارسی و انشایی و تجزیه و ترکیب مقداری عبارت فارسی. تهران: [بی‌نا]، 1341، 136 ص.*
خلیلی، کامیاب. فرهنگ مشتقات مصادر فارسی. ج1 : حرف آ. تهران: مؤ سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1371، 267 ص، جدول، نمودار.
اشتقاق از بن افعال فارسی؛ انواع بن‌های افعال فارسی؛ اشتقاق از بن ساده افعال با پسوندها؛ بخش اول ـ پسوندهای باقاعده و چگونگی پیوند آنها با بن افعال؛ بخش دوم ـ پسوندهای بی‌قاعده و چگونگی پیوند آنها با بن ‌افعال؛ آ.
ــــــ . فرهنگ مشتقات مصادر فارسی. ج2: حرف الف ـ ب. تهران: مؤ سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1372، 373ـ626 ص، جدول، نمودار.
مصادر و فعل امر و ریشه آن؛ الف ـ ب.

مطلب مشابه :  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید