رشته حقوق

دستور زبان فارسی

دانلود پایان نامه

بخش 1ـ ارزیابی؛ بخش 2ـ نتیجه.
حمیدی، عبدالحبیب. دستور زبان دری. کابل: معارف، 1347، اـ ی+132 ص.*
حیاتی، محمد. واژه‌نامه زبان شناسی فارسی ـ فرانسه ـ انگلیسی. تهران: آوای نور، 1373، چهارده+400 ص، کتابنامه.
خانلری، پرویز [ناتل خانلری]. تاریخ زبان فارسی. سلسله انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، شماره 24؛ زبان شناسی ایرانی، شماره 1. [تهران]: بنیاد فرهنگ ایران، 1350، ج1، 337ص.
باب اول ـ اصول و کلیات: زبان چیست؟، گفتار، واحد صوت‌های ملفوظ، دستگاه گفتار، مصوت، صامت، ترکیب واک‌ها، تحول زبان، تحول واک‌ها، تحول صرفی ـ تحول نحوی، تحول الفاظ و معانی، انواع زبان‌ها، خانواده‌ زبان‌های هند و اروپایی، زبان‌های غیرایرانی در سرزمین ایران باستان؛ باب دوم ـ زبان‌های ایرانی ازآغاز تا اسلام: زبان‌های ایرانی باستان، ساختمان پارسی باستان، زبان‌های ایرانی میانه، خط و ساختمان پهلوی.
ــــــ . تاریخ زبان فارسی. سلسله انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، شماره 156؛ زبان شناسی ایرانی، شماره 7. [تهران]: بنیاد فرهنگ ایران، 1352، ج2، 349ص.
باب نخست ـ زبان‌های ایرانی نو: پهلوی ـ فارسی ـ دری، گویش دیگر ایرانی نو؛ باب دوم ـ فارسی دری: معاوضه فارسی و عربی، فارسی به خط‌های غیرعربی، تحول واک‌ها از مرحله باستان تا فارسی امروز، دوره‌های سه گانه تحول و تکامل فارسی دری؛ کتاب دوم: دوره اول فارسی ـ از اجزاء تا اول قرن هفتم: منابع و مآخذ تحقیق برای دوره اول فارسی دری، واحدهای اصوات گفتار یا واکه‌های فارسی، دیگرگونی واک‌ها، فعل، ساختمان فعل: انواع پنج‌گانه ساختمان فعل.
ــــــ . تاریخ زبان فارسی. سلسله انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، شماره 214؛ زبان شناسی ایرانی، شماره 8 . [تهران]: بنیاد فرهنگ ایران، [بی‌تا]، ج3، 238 ص.
شناسه فعل؛ وجوه فعل؛ فعل‌های ناقص؛ فعل تابع؛ فعل مجهول؛ حذف؛ فهرست تفضیلی مواد.
ــــــ . تاریخ زبان فارسی (بخش دوم). سلسله انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، شماره 272؛ زبان شناسی ایرانی، شماره 11. [تهران]: بنیاد فرهنگ ایران، 1357، 224ص، کتابنامه.
نام (اسم، صفت، ضمیر)؛ درجات صفت؛ رابطه صفت با موصوف؛ معرفه و نکره؛ ضمیر؛ قید.
ــــــ . تاریخ زبان فارسی ساختمان کلمه (بخش اول). سلسله انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، شماره 253؛ زبان شناسی ایرانی، شماره 9. [تهران]: بنیاد فرهنگ ایران، 2536=1356، 97ص، کتابنامه.
ساختمان کلمه؛ پسوند؛ پیشوند؛ ترکیب.
ــــــ . دستور تاریخی زبان فارسی. به کوشش عفت مستشارنیا. سلسله انتشارات توس، شماره 386. تهران: توس، 1373، 279ص، کتابنامه.*
دوره‌های سه‌گانه تحول؛ واک‌های فارسی؛ ساختمان فعل؛ وجوه فعل؛ ساختمان کلمه؛ تحول حروف؛ ساختمان حروف.
ــــــ . دستور زبان فارسی. [ویرایش 3]. تهران: توس، 1377، ز+367ص، نمودار.
بخش اول ـ دستور زبان فارسی؛ بخش دوم ـ اجزاء جمله، حذف در انواع جمله، رابطه اجزاء جمله با یکدیگر؛ بخش سوم ـ ساختمان جمله؛ بخش چهارم ـ پسوند مصدر؛ بخش پنجم ـ نکته‌هایی درباره زبان فارسی؛ بخش ششم ـ نکته‌هایی درباره فصاحت زبان فارسی.
ــــــ . زبان شناسی و زبان فارسی. سلسله انتشارات توس، شماره 224؛ زبان و ادبیات فارسی، شماره 2. [ویرایش 3]. تهران: توس، 1361، [304] ص.
عنوان چاپ اول: درباره زبان فارسی؛ عنوان ویرایش 2: مباحث ادبی و هنری زبان شناسی و زبان فارسی.
(به بخش مقالات نگاه کنید.)
خدابنده، علی‌اکبر. صرف و دستور نو. تهران:[بی نا[، 1313، 232 ص.*
خداپرستی، فرج‌الله. فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی. شیراز: دانشنامه فارس، 1376، سی‌وشش+485 ص، نمودار، کتابنامه.

مطلب مشابه :  آثارحقوقی تلقیح مصنوعی در حالت اهدای تخمک

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید