رشته حقوق

دستور زبان فارسی

دانلود پایان نامه

جهانبخش، فرهنگ، گردآورنده. تاریخ زبان فارسی. از ذبیح‌الله صفا و دیگران. مجموعه شناخت ادب فارسی، شماره 3. تهران: جامی، 1383، 240 ص.
بخش نخست: 1ـ پیدایش زبان2ـ زبان از نظر روانشناسی 3ـ خانواده‌های زبان‌ها 4ـ پراکندگی زبان‌های اقوام بومی ایران؛ بخش دوم ـ سیری در تاریخ زبان‌ها؛ بخش سوم ـ زبان‌ها و لهجه‌های ایرانی؛ بخش چهار ـ دوره‌های سه‌گانه تکامل زبان فارسی؛ بخش پنجم ـ تاریخ مختصر دستور زبان، ویژگی‌های دستور تاریخی زبان فارسی.
جهان‌ختک، شفقت. دستورنویسی فارسی در شبه‌قاره هند و پاکستان. سلسله انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، شماره 850؛ ادبیات فارسی، شماره 19. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1376، پانزده+197.
1ـ زبان فارسی، اهمیت و فراگیری آن در جوامع مختلف ادبی 2ـ دستور زبان فارسی و اهمیت آن، سبک دستورنویسی فارسی در شبه‌قاره، نقش دستور در تعلیم زبان فارسی به مردم شبه‌قاره 3ـ ارزیابی علمی کتاب‌های مهم دستور فارسی شبه‌قاره، 4ـ کتاب‌های مهم دستور زبان فارسی در شبه‌قاره هند و پاکستان 5ـ فهرست اصطلاحات دستوری در کتاب‌های شبه‌قاره.
حامدی ربانی، اصغر [حامد/ حامد ربانی/ حامدی]. دستور زبان فارسی. [بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا]،?ص.*
ــــــ . فرهنگ فارسی به فارسی سعدی. [تهران]: مهتاب، گلستان کتاب،1370،چاپ دوازدهم، تهران: پوریا، 1374، شانزده+656 ص.
حبیبی، عبدالحی [حبیبی افغانی]. زبان دو هزار سال قبل افغانستان یا مادر زبان دری. کابل: انجمن تاریخ افغانستان، 1342، 140 ص، نمونه، تصویر تاشده، جدول.
1ـ زبان کتیبه یا فارسی 1800 سال قبل 2ـ عهد کانیشکا و سال تحریر این کتیبه 3ـ الفبای زبان کوشانی 4ـ فواصل کلمات 5ـ علامات خاص 6ـ حالت گرامری 7ـ اضافت و توصیف 8 ـ «ک» و «گ» اتصاف و تفخیم 9ـ‌ ابتدا به ساکن 10ـ‌ تبدیل حروف‌ کوشانی 11ـ تذکیر و تأنیث 12ـ نتایج تاریخی 13ـ سه نسخه این کتیبه.
ــــــ . مادر زبان دری (تحلیل کتیبه شرح کتل بغلان). کابل: [بی‌نا، بی‌تا]، 150 ص.*
حسابی، محمود. وندها و گهواژهای فارسی: پیشوندها‌ـ پسوندها‌ـ‌گهواژهای فارسی… [تهران]: جاویدان، 1368، 196ص، جدول.*
حسین، محمدبشیر. فهرست فعل‌های فارسی با معنای آنها (پیوست کتاب راهنمای ریشه فعل‌های ایرانی تألیف محمد مقدم). تهران: مؤ سسه مطبوعاتی علمی، 1342، ص 100ـ202.
فهرست فعل‌های فارسی با معنای آنها.
ــــــ . فهرست مخطوطات شیرانی. لاهور: اداره تحقیقات پاکستان، 1975، ج3، ص 602ـ 615.
دستور.
حسین‌نژاد، حسن. دستور زبان فارسی. با همکاری هادی گلرو. تهران: [بی‌نا]، 1348، تبریز: کتابفروشی اپیکور، [بی‌تا]، 196 ص.*
حسینی، احمد. فرهنگ حسینی، فرهنگ لغات متشابه فارسی به فارسی. شیراز: نوید، 1376، 232 ص.
[بیان نوع دستوری کلمات].
حق‌شناس، علی‌محمد. آواشناسی (فونتیک). تهران: آگه، 1375، 189 ص، کتابنامه.
فصل یکم ـ مقدمه؛ فصل دوم ـ آوانویسی؛ فصل سوم ـ اندام‌های گفتار؛ فصل چهارم ـ توصیف آواهای زبان؛ فصل پنجم ـ واحدهای زنجیری؛ فصل ششم ـ واحدهای زبرزنجیری؛ فصل هفتم ـ واحدهای آوایی مرکب؛ فصل هشتم ـ فرایندهای آوایی.
حقوقی، جلیل. دستور زبان فارسی. تبریز: آشینا، [بی‌تا]، 2 ج، ?ص.*
حکاکیان کاشانی، عبدالله. دستور زبان فارسی. آمل: مهرساحره، 1381، 100 ص.*
حکیم، نجابت حسین. مفعول غیرصریح و نویسندگان دستور زبان فارسی. [تهران: بی‌نا]، 1974م=1353، 35 ص، جدول.

مطلب مشابه :  ارتباطات میان‌فرهنگی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید