دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی

بخش اول: اسم؛ بخش دوم: قید؛ بخش سوم: صفت؛ بخش چهارم: فعل؛ بخش پنجم: ضمیر؛ بخش ششم: حرف؛ بخش هفتم: جمله.
پیسیکوف، لازارسامویلوویچ (Peisikov, Lazar’ samoilovich). لهجه تهرانی. ترجمه محسن‌ شجاعی. سلسله انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شماره 4. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار، 1380، 237 ص.
فصل یکم ـ لهجه تهرانی و پیشینه آن؛ فصل دوم ـ توصیف آوایی؛ فصل سوم ـ توصیف ساخت واژی؛ فصل چهارم ـ برخی از ویژگی‌های واژه‌سازی؛ فصل پنجم ـ یادداشت‌هایی درباره نحو.
تاوادیا، [جهانگیر]. زبان و ادبیات پهلوی. ترجمه سیف‌الدین نجم‌آبادی. تهران: [بی‌نا]، 1348، 20+249 ص.*
تسبیحی، محمدحسین. گویش خوانساری. راولپندی: محمدحسین تسبیحی، 1354، ص 9ـ28.
بخش اول ـ قواعد دستوری گویش خوانساری: اسم؛ ضمیر؛ فعل؛ صفت؛ تلفظ.
تفسیری، ملیحه. بررسی دستوری ترکیبات دیوان حافظ. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه واژه‌گزینی، 1376، 48 ص، (جزوه).
تقوی معلم، محمدعلی. زبان‌آرا. تهران: کتابفروشی دانش، 1313، 79 ص.
[دستور زبان فارسی و فرانسه].*
تکش بیگلربیگی، علاءالدین. دستور زبان فارسی. رضاییه:[ بی‌نا]، 1344.*
تمکین، لطف الله . دستور زبان. تبریز: شعاع، 1336، 3+76 ص.*
ثمره، یدالله. آواشناسی زبان فارسی: آواها و ساخت آوایی. ویراسته رضا نیلی‌زاده. سلسله انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، شماره 206؛ زبان‌شناسی و زبان‌آموزی، شماره 13. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1364، [دوازده]+226 ص، مصور، جدول، کتابنامه.
بخش یک ـ ویژگی‌های تولیدی آواهای فارسی: فصل یکم ـ موج صوتی چیست؟، فصل دوم ـ اندام‌های گفتار، فصل سوم ـ آواهای زبان فارسی؛ بخش دوم ـ ویژگی‌های توزیعی آواهای فارسی: فصل چهارم ـ هجا.
جعفربگلو، ابراهیم. دستور زبان صوری و گشتاری. سلسله انتشارات نشر صدوق، شماره 63. تهران : نشر صدوق، 1373، [87]ص ، جدول، نمودار.
فصل 1ـ جمله و تقسیمات آن، ساختار اساسی جمله، نقش‌های دستوری؛ فصل 2ـ فعل‌ها و تقسیمات آن، کادر زمان فعل‌ها (ازمصدر رفتن)؛ فصل 3ـ گردش صوری زمان (به وسیله نمودار منطقی)، نمای صوری اقسام کلمات؛ فصل 4ـ اسم و تقسیمات آن؛ فصل 5ـ صفت و تقسیمات آن، ضمیرها و تقسیمات آن، قید و تقسیمات آن، حرف‌‌ها و اقسام آن، دستور گشتاری (زایشی)، تبدیل گشتاری یک جمله به جمله‌های فرعی ساده؛ فصل 6ـ تصویر صوری نهاد و گزاره و پیوستگی گشتاری اجزاء و رابطه آنها با هم.
جعفری، امیدعلی. پژوهشی تازه در دستور زبان فارسی. [ویرایش2]. اصفهان: ثقفی، 1362، 140 ص.
تعریف دستور زبان فارسی؛ شناخت کلمه و جمله؛ حذف فعل به قرینه؛ نهاد و گزاره؛ فعل؛ اسم؛ ضمیر؛ صفت؛ قید؛ صوت؛ حرف؛ وندها؛ نقش کلمه‌ها در جمله؛ حالات اسم؛ نقش‌های ضمیر؛ نقش‌های صفت بیانی؛ اقسام جمله؛ نقش جمله‌های پیرو؛ حذف اجزاء جمله؛ تجزیه و ترکیب.
جعفری زینبی، جلال‌الدین احمد. دستور زبان (فارسی). الله‌آباد: [بی‌نا]، 1924 م، حصه دوم، 134 ص.*
جکسن، ویلیام. دستور زبان اوستایی. ترجمه رقیه بهزادی. تهران: فرزین، 1376، ص 65ـ496.
دستور: واج‌شناسی؛ تصریف؛ عدد؛ ضمیر؛ صرف فعل؛ غیرصرفی‌ها؛ واژه‌سازی.
جواندل صومعه‌سرایی، نرجس. چکیده پایان‌نامه‌های زبان شناسی (72ـ1347). تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1373، 574 ص، نمودار.
متن؛ نتیجه؛ کتابنامه؛ فهرست عناوین؛ فهرست اسامی؛ فهرست موضوعی؛ متن انگلیسی.

Share