رشته حقوق

دستور زبان فارسی

دانلود پایان نامه

بروفر، کریستوفر. نحو در ایرانی میانه غربی. ترجمه رقیه بهزادی. تهران: نشربردار، 1373، 415 ص، کتابنامه؛ ترجمه سعید عریان. سلسله پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، زبان و ادبیات، شماره 1.تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنر، 1376، 592 ص.
فصل یکم ـ اسم؛ فصل دوم ‌ـ اسم‌های عددی؛ فصل سوم ـ ضمایر؛ فصل چهارم ‌ـ پسوندهای ضمیری؛ فصل پنجم ‌‌ـ حروف اضافه و حروف (اضافه) پسایند، پیش فعل‌ها و ادوات؛ فصل هفتم ـ کارکردهای فعل در جمله ساده؛ فصل هشتم ‌ـ جمله‌های مرکب و مختلط.
برومند، سعید. دگرگونی‌های آوایی واژگان در زبان فارسی. ج1: واکه‌ها. ویرایش3. سلسله انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره 134. کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1379، ب+410 ص، کتابنامه.
درآمدی بر دگرگونی‌های واژگان در زبان فارسی؛ دگرگونی‌های ā؛ دگرگونی‌های a؛دگرگونی‌های Ī؛ دگرگونی‌های ū؛ دگرگونی‌های o.
ــــــ. دگرگونی‌های آوایی واژگان در زبان فارسی. ج2: هم خوان ها: ب ـ س. ویرایش 3. سلسله انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره 134.کرمان: دانشگاه شهید باهنرکرمان، 1379، 554 ص.
دگرگونی‌های «ب» ـ «س‌».
ــــــ. دگرگونی‌های واژگان در زبان‌فارسی. تهران: توس، 1363، 199 ص، کتابنامه.
واژگان فراموش‌شده؛ واژگان نیمه‌فراموش؛ دگرگونی‌های معنایی؛ تحول معنایی؛ دگرگونی‌های آوایی؛ تبدیل واکه‌ای به واکه دیگر؛ کاهش واکه‌ای؛ قلب واکه‌ای؛ قلب واکه و هم خوان؛ تبدیل هم خوانی و واکه‌ای؛ دگرگونی‌های هم خوانی، واژه‌های مرکبی که جزیی از آن‌ها حذف شده است.
بصاری، طلعت [قبله]: دستور زبان فارسی. زبان و فرهنگ ایران، شماره 44. [ویرایش 2].تهران: کتابخانه طهوری، 1348، 511 ص، کتابنامه.
مقدمه؛ بخش اول‌ـ اسم؛ بخش دوم‌ـ فعل؛ بخش سوم ـ صفت؛ بخش چهارم ‌ـ عدد؛ بخش پنجم‌ـ کنایه؛ بخش ششم ‌ـ قید؛ بخش هفتم ـ حرف؛ بخش هشتم ـ اصوات؛ بخش نهم ـ پیشوندها و پسوندها؛ بخش دهم ـ آیین جمله‌بندی، تاریخ دستور زبان، فهرست دستورهای زبان فارسی.
ــــــ . دستور مختصر زبان فارسی. زبان و فرهنگ ایران، شماره 47. تهران: کتابخانه طهوری، 1346، 228 ص.
بخش اول ـ اسم؛ بخش دوم ـ فعل؛ بخش سوم ـ صفت؛ بخش چهارم ـ «عدد» صفت شمارشی؛ بخش پنج ـ کنایه؛ بخش ششم ـ قید؛ بخش هفتم ـ حرف؛ بخش هشتم-اصوات آواها؛ بخش نهم-پیشوندها (پیشاوندها)، پسوندها (پساوندها)، بخش دهم-آیین جمله‌بندی و انواع جمله و نقطه‌گذاری؛ تجزیه و ترکیب جمله.
بلوچ، غلام رضا. فرهنگ مصور فارسی. تهران: اسرار دانش، 1379، [11156] ص، مصور.
(اشاره به نوع دستوری کلمات آورده شده).
بهار، محمدتقی [ملک‌الشعراء بهار]. بهار در بهار (سبک‌شناسی): فشرده سبک‌شناسی استاد محمدتقی بهار. به کوشش مهدی محبتی. تهران: روزگار، 1380، ز+304.
پیشگفتار؛ گفتار نخستین ـ پیشینه تاریخ زبان فارسی؛ گفتار دوم ـ نثر فارسی از لحاظ تطور حرفی و لغوی؛ …؛ گفتار چهارم ـ تأثیر زبان‌ها در یکدیگر؛ گفتار پنجم ـ دوره سامانی؛ گفتار ششم ـ دوره غزنوی و سلجوقی اول؛ …
ــــــ . سبک‌شناسی بهار. به اهتمام ابوطالب میرعابدینی. سلسله انتشارات توس، شماره 585. ویرایش 2. تهران: توس، 1380، 495 ص.
گفتار نخستین ـ زبان فارسی؛ گفتار دوم ـ خط ایرانی؛ گفتار سوم ـ نثر فارسی پیش از اسلام؛ …؛ گفتار پنجم ـ نثر فارسی از لحاظ حرفی و لغوی؛ …؛ گفتار هفتم ‌ـ کیفیات خاص؛ گفتار هشتم‌ـ تأثیر زبان‌ها در یکدیگر؛ …؛ گفتار دهم ـ تفاوت نثر پهلوی و نثری؛ …؛ گفتار دوازدهم ـ دوره سامانی؛ گفتار سیزدهم ـ دوره غزنوی و سلجوقی اول؛ گفتار پانزدهم ـ قرن ششم و نثر فنی؛ …؛ گفتار هجدهم‌ـ قرن هفتم و حمله مغول؛ گفتار نوزدهم ـ از قرن هشتم تاآغاز قرن دهم؛ گفتار بیستم ـ از قرن دهم تا سیزدهم؛ گفتار بیست‌ویکم ـ قرن سیزدهم و رستاخیز ادبی.
ــــــ . سبک‌شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی. تهران: امیرکبیر، 1373، ج1، سیزده+ 467ص.
گفتار نخستین ـ زبان ایرانی؛ گفتار دوم ـ خط ایرانی؛ گفتار سوم ـ نثر فارسی پیش از اسلام؛ …؛ گفتار پنجم‌ـ در تطور؛ …؛ گفتار هفتم‌ـ کیفیات خاص؛ گفتار هشتم ـ تأثیر زبان‌ها در یکدیگر؛ …؛گفتار دهم‌ ـ تفاوت نثر پهلوی و دری.
ــــــ . سبک‌شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی. تهران: امیرکبیر، 1373، ج2، دوازده+ 432ص.
گفتار نخستین ـ دوره سامانی ـ مختصات این سبک؛ گفتار دوم ـ دوره غزنوی و سلجوقی؛ گفتار سوم ـ در وصف کتاب‌های صوفیان؛ گفتار چهارم ـ قرن ششم و نثر فنی؛ …؛گفتار ششم ـ از (552 تا 620 هجری).

مطلب مشابه :  قانون مجازات اسلامی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید