رشته حقوق

دستور زبان فارسی

دانلود پایان نامه

اسلامی، محمدعلی. دستور زبان فارسی: شامل قواعد درست گفتن و درست نوشتن، تجزیه و ترکیب برای همه کسانی که می‌خواهند درست بگویند و درست بنویسند. [ویرایش 2]. اصفهان: 1367، 222 ص، جدول.
بخش یکم ـ گفتارهایی در تعریف دستورزبان و الفبای فارسی، ریشه و تعداد آن، رسم‌الخط بعضی حروف، کلمه و تغییراتی که برآن عارض می‌گردد، جمله و انواع آن، آنچه دانستن آن در این‌باره سودمند است؛ بخش دوم ـ اقسام کلمات در زبان فارسی و حالات و تغییراتی به آنها برای افاده معانی گوناگون داده می‌شود؛ بخش سوم ـ اشاره به جمله، تعریف و توضیح ارکان و اجزاء جمله‌های فارسی و ارتباط آنها با یکدیگر؛ بخش چهارم ـ تجزیه و ترکیب.
اشیدری، مهربان. فرهنگ واژه و زمان واژه‌های گویش زردشتیان کرمان. تهران: مهربان اشیدری، 1382، ?ص.*
اطمینانی، عباس. طرح دستور زبان فارسی. سنندج: نشر ژیار، 1379، 103 ص، جدول.*
اعظمی، اصغر؛ دادمان، ناصر. خلاصه دستور زبان فارسی. اصفهان: ثقفی، 1354، ?ص.*
اعظمی، چراغ‌علی؛ ویندفرهر، [گرنات‌ لودویک]. واژه‌نامه سنگسری با مقدمه‌ای از دستور آن زبان. تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، 1351، ص 221-1 .
مقدمه: دستور زبان سنگسری.
(عنوان این کتاب به فارسی بوده و محتوا و مقدمه آن به انگلیسی نوشته شده است.)
افشار، ایرج. راهنمای تحقیقات ایرانی. تهران: مرکز بررسی و معرفی فرهنگ ایران، 1349، ص 32ـ129، 156ـ213.
ایران شناسان؛ تاریخچه ایران شناسی (نام ایرانیان و خارجیان نویسنده دستور زبان فارسی و آثار آن‌ها به صورت پراکنده).
ــــــ . واژه‌نامه سیستانی. سلسله انتشارات بنیاد نیشابور، شماره 13. تهران: بنیاد نیشابور، 1365، ص 15ـ19.
چند مطلب دستوری: ضمایر؛ اسم اشاره؛ فعل.
ــــــ ، گردآورنده. واژه‌نامه یزدی. تنظیم و آوانویس از محمدرضا محمدی.تهران: ایرج افشار، 1368، ص هفت ـ یازده.
د ـ برخی نکته‌های زبانی.
اکبرزاده، داریوش. فرهنگ گویش دشتستانی، گویش سرزمین دلیران (ریشه‌شناسی، نمونه‌های متن، برابرهای گویش لاری و لکی). تهران: پازینه، 1381، ص 26ـ36.
گویش دشتستانی؛ دگرگونی‌های آوایی؛ دستور؛ نمونه صرف فعل؛ واک و واکه.
الهام، محمدرحیم. روش جدید درتحقیق دستور زبان دری. کابل: [بی‌نا]، 1349، ?ص.*
امام شوشتری، محمدعلی. تاریخچه فارسی دری، زبان همگانی ایرانیان. [بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا]، 58 ص.
تاریخچه فارسی دری «زبان همگانی ایرانیان»؛ خطایی بزرگ که در تاریخ زبان فارسی راه داده شده؛ بالیدن زبان‌ها و شیوه پیشرفت آنها؛ زبان پهلوی زبان دینی و ورجاوند ایرانیان بوده؛ …؛ در کتاب‌های جغرافیایی توصیفی سده‌های میانه زبان‌های ایرانی را به چه نامی یاد کرده‌اند؟؛…
امامی، حسن. نگاهی به زبان فارسی از آغاز تا امروز. تهران: رهنما، 1380، 47 ص. کتابنامه.
فصل اول ـ زبان چیست؟: انواع زبان‌ها؛ فصل دوم‌ـ زبان‌های ایران باستان، ویژگی‌های دستوری و واژگانی زبان‌های ایرانی باستان؛ فصل سوم ـ زبان‌های ایرانی میانه، ویژگی‌های دستوری و واژگانی فارسی میانه؛ فصل چهارم ـ زبان‌های ایرانی نو؛ ویژگی‌های دستوری و واژگانی فارسی نو.
امیری، هوشنگ. فرهنگ لغات خوانسار. تهران: پیمان، 1379، ص22ـ؟
زبان‌ها و لهجه‌های ایرانی؛ دستور زبان فارسی؛ مطابقت لهجه و زبان خوانساری با دستور زبان فارسی.
امین‌مدنی، صادق. دستور زبان فارسی. [تهران: چاپخانه 17 شهریور]، 1363، 284 ص، کتابنامه.*

مطلب مشابه :  دوره‌های آموزشی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید